آموزش گاردهای والیبالوالیبال,آموزش والیبال,آموزش گاردهای والیبال,بازی والیبال

 

آموزش گاردهای والیبال

اگر بازی والیبال راکمی با دقت دیده باشیدبراحتی متوجه خواهیدشدکه اغلب والیبالیست ها درسه حالت کلی برای اجرا ی تکنیک ها به بدن خود شکل داده واصطلاحا گاردمی گیرند. البته دراجرای تکنیک های ساعد وپنجه این سه حالت بهتر نشان داده میشود درهرحال ؛

 

والیبال دارای سه گارد اصلی ایستاده – متوسط ونشسته می باشد .حالابه تجزیه وتحلیل هرکدام خواهم پرداخت.


گارد ایستاده :
بسیار شبیه ایستادن معمولی می باشد یعنی ؛
- فاصله پاها ازیکدیگر به اندازه عرض شانه است.


- وزن بدن روی تمام سطح کف پا منتقل میشود.


- زانوها بسیاراندک خم می شوند (یااصلا خمیدگی ندارد).


- باسن کمی به سمت عقب متمایل شده وسروسینه بازیکن نیز اندکی به جلو میآید.


- دستها از ناحیه آرنج خم شده و زاویه بین استخوانهای بازو و ساعد نزدیک به 90درجه خواهد بود.


- به منظور دریافت ساعد در والیبال فرد آماده جابجایی و یا حرکت دادن دستها (درحالت ایستاده ) یا پاس پنجه می باشد.


- نگاه فرد کاملا به جلو ومراقب مسیر توپ وجریان بازی


- پاهانیز میتوانند اندکی نسبت به هم عقب وجلو قرارگیرند.


 گارد متوسط:
بیشترین کاربردرادرورزش والیبال داراست. من نیز درتمام آموزش تکنیکها ازاین گارد استفاده خواهم کرد.مزایای این گارد عبارت است از:
1- به راحتی وبازمان کم میتوان از این گاردبه گارد نشسته یا ایستاده رفت.


2- تعادل بدن درحین انجام تکنیک بسیاربالاست.


3- آمادگی بدن برای عکس العمل وبخصوص جابجایی های سریع زیاد است.


4- بدن ازلحاظ فرم آمادگی برا ی انجام پرش دروضعیت مناسبی قراردارد.


5- به دلیل پایین بودن نسبی مرکز ثقل بدن میتوان ازهمین گارد تکنیک های افت وشیرجه رانیز انجام داد.


حال تجزیه وتحلیل گارد :
- پاها به اندازه تقریبی عرض شانه ها باز میشوند.


- زانوها خمیده شده تاجایی که زاویه بین استخوانهای ساق وران پا حدود 90 درجه می شود
- دستها مانند گارد ایستاده میباشد.


- باسن بیشتر به سمت عقب رفته وسروسینه نیز بیشترازقبل به جلو متمایل خواهدشد.


- درپشت نبایستی هیچ گونه خمیدگی ایجاد شود.


- نگاه کاملا به جلو ومراقب توپ وجریان بازی


- وزن بدن بیشتر برروی سینه کف پا وپنجه پاها می باشد.


- پاها نیز اندکی به عقب وجلو گذاشته میشود.


 گارد نشسته :
ازاین گارد در دریافت توپ هایی باسطح ارتفاع پایین – اجرای پاس پنجه نشسته – آمادگی جهت انجام تکنیک افت وشیرجه ویا اجرای غلت پشت استفاده فراوان میشود .افرادلیبروازاین گارد دردفاع ازمدافع یامهاجم ویا دریافت توپها ی سنگین اسپک وسرویس پرشی حریف میتوانند بهترین بهره راببرند.


تجزیه وتحلیل گارد:
- پاها به اندازه تقریبی عرض شانه ها باز است
- زاویه بین استخوانهای ران وساق پا به بسته ترین حالت خود میرسد
- مرکز ثقل بدن به سطح زمین بسیارنزدیک میشود
- دستهابیشترازدوگاردقبلی برای حفظ تعادل به جلو می آیند
- معمولا پای قویتر یاتکیه گاه (پای تعادل) درجلو قرارمیگیرد
- آمادگی عمومی بدن برای اجرای افت (جلویاپهلو) - غلت ویا بلندشدن سریع وادامه بازی


منبع:tebyan-zn.ir

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------