ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (م)ضرب المثل با م, ضرب المثل هاي ايراني

ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا

 

ما اينور جوب تو اونور جوب !

ما از خيك دست برداشتيم خيك از ما دست بر نميداره !
ما اينور جوب تو اونور جوب، فحش بده فحش بستون، پيراهن يكي شانزده تومنه !
مادر را دل سوزد، دايه را دامن !

مادر كه نيست با زن بابا بايد ساخت !
مادر مرده را شيون مياموز !
مادر زن خرم كرده، توبره بر سرم كرده !
مارا باش كه از بز دنبه ميخواهيم !
مار بد بهتر بود از يار بد !
مار پوست خودشو ول ميكنه اما خوي خودشو ول نميكنه !
مار تا راست نشه بسوراخ نميره !
مار خورده افعي شده !
مار خيلي از پونه خوشش مياد دم لونه اش سبز ميشه !
مار گزيده از ريسمان سياه و سفيد ميترسه !
مار گير را آخرش مار ميكشه !

مار هر كجا كج بره توي لونه خودش راست ميره !
مار مهره، هر ماري نداره !
ماست مالي كردن !

ماستي كه ترشه از تغارش پيداست !

ماست را كه خوردي كاسه شو زير سرت بزار !
ماستها را كيسه كردند !
ماست نيستي كه انگشتت بزنند !
ما كه در جهنم هستيم يك پله پائين تر !
ما كه رسواي جهانيم غم عالم پشمه !

ما صد نفر بوديم تنها، اونها سه نفر بودند همراه !
ما كه خورديم اما نگي يارو خر بود سيرابيت نپخته بود !
مال است نه جان است كه آسان بتوان داد !
مال بد بيخ ريش صاحبش !                                                                                      
مال به يكجا ميره ايمون به هزار جا !
مالت را خار كن خودت را عزيز كن !
مال خودت را محكم نگهدار همسايه را دزد نكن !
مال خودم مال خودم مال مردمم مال خودم !
مال مفت صرافي نداره !
مال ممسك ميراث ظالمه !

مال دنيا وبال آخرته !
مال ما گل مناره، مال مردم زير تغاره !
مال همه ماله، مال من بيت الماله !
ماما آورده را مرده شور ميبره !
ماما كه دو تا شد سر بچه كج در مياد !
ما و مجنون همسفر بوديم در دشت جنون  ---  او بمطلب ها رسيد و ما هنوز آواره ايم .

ما هم تون را ميتابيم هم بوق را ميزنيم !
ماه هميشه زير ابر پنهان نميمونه !
ماه درخشنده چو پنهان شود ---  شب پره بازيگر ميدان شود !
ماهي رو هر وقت از آب بگيري تازه است !
ماهي ماهي رو ميخوره، ماهي خوار هر دو را !
ماهي و ماست ؟ عزرائيل ميگه بازم تقصير ماست ؟
مبارك خوشگل بود ابله هم درآورد !
مثقال نمكه خروار هم نمكه !
مثل سيبي كه از وسط نصف كرده باشند !
مثل كنيز ملا باقر !
مرد چهل ساله تازه اول چلچليشه !
مرد خردمند هنر پيشه را --- عمر دو بايست در اين روزگار *** تا به يكي تجربه آموختن --- با دگري تجربه بردن بكار . [[ سعدي ]]

مرده را رو كه رو بدي بكفن خودش ميرينه !
مرد كه تنبوتش دو تا شد بفكر زن نو ميافته !
مردي را پاي دار ميبردند زنش ميگفت : يه شليته گلي براي من بيار !
مردي كه نون نداره اينهمه زبون نداره !
مرغ بيوقت خوان را بايد سر بريد !
مرغ زيرك كه ميرميد از دام - با همه زيركي بدام افتاد !
مرغ گرسنه ارزن در خواب مي بينه !
مرغ، هم تخم ميكمه هم چلغوز!
مرغ همسايه غازه !
مرغي را كه در هواست نبايد به سيخ كشيد !
مرغ يه پا داره !
مرغي كه انجير ميخوره نوكش كجه !
مرگ براي من، گلابي براي بيمار !
مرگ به فقير و غني نگاه نميكنه !
مرگ خر عروسي سگه !
مرگ خوبه اما براي همسايه !
مرگ ميخواهي برو گيلان !
مرگ يه بار شيون يه بار !
مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد ! (( نابرده  رنج گنج ميسر نمي شود ... ))  [[ سعدي ]]
مزد دست مهتر چس يابوست !

مزد خر سور چروني خر سواريست !
مسجد نساخته گدا درش ايستاده !

مشك خالي و پرهيز آب !
مشتري آخر شب خونش پاي خودشه !
معامله با خودي غصه داره !
معامله نقد بوي مشك ميده !
معما چو حل گشت آسان شود !
مغز خر خورده !
مگس به فضله ش بشينه تا مورچه خور دنبالش ميدوه !
مگه سيب سرخ  براي دست چلاق خوبه ؟!
مگه كاشونه كه كپه با فعله است ؟

مفرداتش خوبه اما مرده شور تركيبشو ببره !
ملا شدن چه آسون، آدم شدن چه مشكل !
ملا نصرالدين صنار ميگرفت سگ اخته ميكرد يكعباسي ميداد ميرفت حموم !
من آنچه شرط بلاغ است با تو ميگويم --- تو خواه از سخنم پند گير و خواه ملال . [[ سعدي ]]
من از بيگانگان هرگز ننالم --- كه با من هر چه كرد آن آشنا كرد .  [[ حافظ]]
من كجا و خليفه در بغداد !
من ميگم خواجه ام تو ميگي چند تا چه داري ؟!
من ميگم نره تو ميگي بدوش !
من ميگم انف، تو نگو انف، تو بگو انف !
من نميگويم سمندر باش يا پروانه باش --- چون بفكر سوختن افتاده اي مردانه باش . [[ مرتضي قليخان شاملو]]
من نوكر حاكمم نه نوكر بادنجان !
موريانه همه چيز خونه را ميخوره جز غم صاحب خونه را !
موش به سوراخ نميرفت جارو به دم بست !

موش به همبونه ( انبار) كار نداره همبونه به موش كار داره !
موش و گربه كه با هم بسازند دكان بقالي خراب ميشه !
موش چيه كه كله پاچش باشه !
موش زنده بهتر از گربه مرده است !
مهتاب نرخ ماست را ميشكنه !
مهره مار داره !
مه فشاند نور و سگ عوعو كند --- هر كسي بر طينت خود مي تند !  [[ مولوي ]]
مهمون تا سه روز عزيزه !

مهمون خر صاحبخونه است !

مهمون بايد خنده رو باشه اگر چه صاحب خونه، خون گريه كنه !
مهمون كه يكي شد صاحبخونه گاو ميكشه !
مهمون مهمون و نميتونه ببينه صاحبخونه هر دو را !
مهمون ناخونده خرجش پاي خودشه !
مهمون هر كي ، و در خونه هر چي !
ميون دعوا نرخ معين ميكنه !

ميون حق و باطل چهار انگشته !
ميون دعوا حلوا خير نمي كنند !
مي بخور، منبر بسوزان، مردم آزاري مكن  !
ميخواي عزيز بشي يا دور شو يا كور شو !
ميراث خوار بهتر از چشته خوره !

ميراث خرس به كفتار ميرسه !
ميهمان راحت جان است و ليكن چو نفس --- خفه سازد كه فرود آيد و بيرون نرود !
ميوه خوب نصيب شغال ميشه !

 

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

      Makan Inc.| All Rights Reserved - © 2013 - 2023