تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -23 آبان467پیش از میلاد:14 نوامبر 467 ميلادي، پس از سه سال خشكسالي شديد در ايران، ريزش باران آغاز شد كه يك هفته طول كشيد و پيروز ساساني شاه وقت دستور داد كه به اين مناسبت، از آن پس هر سال در چنين هفته اي جشن بگيرند.

خشكسالي سه ساله ايران همزمان با هجوم پي در پي اقوام شمال شرقي معروف به هپتال ها بود كه بالاخره «پيروز» مجبور شد در گرگان براي جلوگيري از دست اندازي آنان سدي بلند، همانند ديوار چين بسازد كه مردم محل بقاياي آن را «سد سکندر!» گويند.

خشكسالي سه ساله به قدري روحيه ايرانيان را خراب كرده بود كه در جنگ با هپتالي ها موفقيت نداشتند.


1054م:طغرل سلجوقي که بسياري از نقاط ايران را در اشغال خود داشت 14 نوامبر 1054 ميلادي با سپاهي گران روانه بغداد شد و اوايل سال 1055 ميلادي اين شهر را تصرف كرد. به بهانه نجات خليفه عباسي از دست شيعيان و استقرار مجدد حاكميت اهل تسنن، طغرل قبلا در اصفهان اعلام كرده بود كه بزودي عازم بغداد خواهد شد. طغرل پس از تصرف بغداد، از آن پس به نام خليفه كه در دست او آلتي بيش نبود زمام امور قلمرو عباسيان را به دست گرفت و خود را حامي خليفه اعلام داشت و قدرت را در بغداد به سني ها باز گردانيد يعني درست عكس كاري كه دهها سال پيش از او، ديلميان ايراني (شيعه مذهب) كرده و قدرت را در دست شيعيان قرار داده بودند.

پس از سلطه سلجوقيان بر بغداد، بعدا هم چندبار اين شهر (درزمان صفويه و افشاريه) به دست ايران و شيعه افتاده بود. جنوب شيعه نشين بين النهرين (عراق امروز) تا دوران زنديه (كريم خان) وابسته به ايران بود و از آن پس در كنترل عثماني (حكومت استانبول) قرار گرفت.

در پي شكست نظامي عثماني (متحد آلمان) در جريان جنگ جهاني اول، انگليسي ها سرزمين هاي عربي تابع حكومت عثمانيان در خاورميانه را به تصرف خود درآوردند و در اين سرزمين ها چند كشور تازه به وجود آوردند ازجمله عراق، و اردن و .... چند سال بعد در عراق «دستساز انگليسي ها» بپاخيزي هايي از جمله قيام شيعيان (به حمايت آيت الله ميرزاي شيرازي) روي داد و اين كشور نوبنياد (پادشاهي) استقلال يافت كه با كودتاي سال 1958 جمهوري شد.

پس از اشغال نظامي عراق توسط آمريكا در سال 2003 و سپس انجام انتخابات عمومي، قدرت در آن كشور عمدتا به شيعيان منتقل شده است. عراق که همچنان در اشغال نظامي آمريکاست و به صورت يک مسئله پيچيده بين المللي درآمده از آغاز سال 2006 در آتش يک جنگ داخلي نامرئي مي سوزد.


1328ش:دو ديدار از ديدارهاي متعدد محمدرضاشاه پهلوي از آمريكا «23 آبان» و به فاصله 28 سال ازهم آغاز شده بود. يكي از اين دو سفر 23 آبان 1328 و ديگري 23 آبان 1356شروع شده بود.

آخرين ديدار شاه سابق به عنوان رئيس كشور ايران از آمريكا 23 آبان 1356 (14 نوامبر 1977) آغاز شد كه ضمن آن در واشنگتن با تظاهرات دامنه دار مخالفان ايراني اش رو به رو، شديدا تحقير شد و وجهه خود را نزد دولتهاي غرب از دست داد كه در تضعيف روحيه اش نقش موثر داشت. شاه از واشنگتن به پاريس رفت كه در آنجا هم با چنين تظاهراتي كه وسعت آن قبلا سابقه نداشت رو به رو شد. تظاهرات ضد شاه ازآن پس، در برون مرز و درون مرز تا 14 ماه بعد كه ايران را براي هميشه ترك گفت ادامه يافت.

بسياري از مورخان متفق القول نوشته اند كه رضا شاه و پسرش بمانند يكديگر با سياست و حمايت خارجي بالا آمدند و به همان گونه هم پايين رفتند و هر دو در تبعيد درگذشتند و .... رضاشاه با حمايت انگليسي ها با کودتاي 1299 روي کار آمد و چون بعدا متمايل به آلمان شد برکنار و تبعيدش کردند و در تبعيد در آفريقاي جنوبي درگذشت و جسدش مدتها در مصر بود. محمدرضاشاه هم با تاييد دولت لندن در آغاز اشغال نظامي سپتامبر 1941 به شاهي رسيد، با حمايت انگلستان و آمريکا با کودتاي 28 امرداد 1332 به سلطنت باز گشت و چون دو دهه بعد دم از استقلال ملي و تمدن بزرگ زد حمايت غرب را از دست داد، مجبور به فرار شد و در تبعيد و در به دري در مصر درگذشت و جسدش در همانجا (درقاهره) باقي مانده است.


1345ش:در اين روز در سال 1345 هجري (14 نوامبر 1966 ) استاد سعيد نفيسي پس از پنج دهه تدريس و به يادگار گذاشتن بيش از يكصد تاليف در 73 سالگي فوت شد. وي که در فرانسه تحصيل كرده بود و نويسنده و پژوهشگري پركار و خستگي ناپذير بود. استاد نفيسي فرزند علي اكبر ناظم الاطباء كرماني و از خاندان حكيم كرماني بود.

استاد نفيسي درباره هر موضوعي كه به نظرش مي رسيد قادر به نوشتن مقاله، رساله و كتاب بود؛ از نمايشنامه تا داستان و از تاريخ تا واژه نامه و تصحيح متون قديمي و همين طور درباره سياست. بسيار روان و زيبا و بدون تكلف مي نوشت و نوشته هايش خوانندگان فراوان داشت. مردي فروتن و دوست داشتني بود. فهرست تحريرات او طولاني است از جمله فرهنگ فرانسه، تاريخچه ادبيات ايراني، بيهقي، نظاميه بغداد، ماه نخشب، نظامي گنجوي، فرهنگنامه پارسي، يزدگرد سوم، شيخ زاهد گيلاني و ....

شادروان نفيسي يك ايراندوست تمام عيار بود و مقاله دهم دي ماه 1313 او كه در روزنامه اطلاعات درباره تصميم دولت وقت مبني بر منع خارجيان از بكار بردن واژه «پرشيا» به جاي ايران معروف است.اين مصوبه كه دولت هاي ديگر را از بكار بردن « پارسوا، پرسه، پرسان، پرژيا (پرشيا)، پرسيانا و ... » در ناميدن ايران منع مي كرد مورد انتقاد بوده است.

منتقدين هنوز هم مي گويند: اين نام ها در سراسر جهان، امپراتوري ايران با همه عظمت و فرهنگ آن را در ذهن مردم تداعي مي كند و بسياري از خارجيان ايران را با ايراك (عراق) اشتباه مي گيرند. غربي ها «پرشيا» را از يونانيان و رومي هاي عهد باستان ياد گرفته و بكار برده اند. در مغرب زمين هر دانش آموز دبيرستاني عظمت و كارهاي امپراتوري پارسها را ضمن دروس خود خوانده است، ولي نمي داند كه ايران همان «پرشيا» است. گرچه همه مي دانند كه فلات ايران (ايران زمين) از كجا تا به كجا امتداد دارد، ولي شمار كمي از آنان مي دانند كه امپراتوري پارسها، همين ايران زمين است كه مورخان يوناني و رومي «امپراتوري پارسي» نوشته اند و در غرب عموميت يافته است. در آمريكاي امروز عده كمي هستند كه بدانند پرژين ملون (خربزه ايراني) ، پرژين كت (گربه ايراني) ، پرژين هت (كلاه پوست بره كه كرزاي رئيس جمهور افغانستان بر سر مي گذارد) و ... را كه هر روز بكار مي برند از ايرانند. مگر مجلس يونان خارجيان را مجبور كرده كه اين كشور را به نام اصلي اش بنامند و «گريس» نخوانند. همين طور هندي ها، ژاپني ها، فنلاندي ها، چيني ها و ....

چرا مجلس آلمان كشورهاي ديگر را مجبور نمي كند كه آن را «دويچلند» به نامند و مصري ها انگليسي زبانانرا از بكاربردن «ايجپت» به جاي «مصر» منع نمي كنند. به استدلال منتقدين، همين اجبار دولتهاي ديگر بر پايه مصوبه مورد بحث سبب شده است كه بسياري از غربي ها گمان كنند كه ايران يك كشور عربي است و ....

در سال 1313 (و تا به امروز) پاره اي هم بوده اند كه مي گويند اين مصوبه به خواست انگليسي ها بوده كه مي خواستند افغانستان و بلوچستان هويت جداگانه داشته باشند و در عوض توجه ايرانيان معطوف به اران شود ( قفقاز سابق ايران كه بلشويكها جمهوري آذربايجان نام نهادند).

ايرانيان، ميهن خود را به نام «ايران و ايرانشهر» مي شناخته اند. در زمان ساسانيان «ايران غالبا با الف مكسور و سكون «ي» و يا اين كه «اران» تلفظ مي شد و خارج از ايران را «انيران» مي خواندند. بايد دانست كه افغانستان نامي است كه انگليسي ها بر اين سرزمين - سرزمين رستم و كيانيان، گذارده اند!.

 

سعيد نفيسي

 

2003م: 13نوامبر 2003 يك شوراي قضايي مركب از 9 حقوقدان « روي مور » قاضي ارشد ( رئيس ديوان عالي ) ايالت آلاباما ي آمريكا را ناقض قانون اساسي فدرال كه دولت و كليسا را جدا از هم اعلام داشته است شناخت ، از كسوت قضاوت بركنار و از پرداختن به كار وكالت هم محروم كرد. « روي مور » به حكم يك قاضي فدرال( سراسري

آمريكا ) كه 27 اوت 2003 صادر شده بود اعتنا نكرده بود كه دستور داده بود ستون ساخته شده از گرانيت حاوي « ده فرمان مسيح » را ازمقابل مجتمع قضايي بردارد. چون اين بي اعتنايي مشاهده شد به فرماندار ايالت حكم شد كه ستوان را به انبار منتقل سازد كه چنين شد و سپس « قاضي مور » 59 ساله كه سالانه 170 هزار دلار دستمزد و مزايا دريافت مي داشت از سمت خود معلق ، و تعيين سرنوشت او به يك شورا مركب از 9 حقوقدان ارجاع گرديد كه راي اين شورا با توجه به اصلي از قانون اساسي امريكا كه دين و دولت را از هم جدا ساخته 13 نوامبر صادر شد. در اين راي نوشته شده است كه هيچكس از جمله قاضي « روي مور » حق ندارد خود را بالاتر از قانون بداند.

 

Roy Moore

 

410م:« اوگوستين هيپو » نويسنده رومي در اين روز ( 14 نوامبر سال 411 ميلادي ) كار تاليف كتاب مشهور خود «شهر خدا» را به پايان برد. اين كتاب در شرح ويران شدن شهر «رم» به دست ويزيگت ها (ژرمن هاي جنوبي) در اوت 410 ميلادي است.

اوگوستين در اين تاليف ضمن بيان تاريخ شهر رم و گزارش تخريب سه روزه آن به دست ويزيگت ها، عقايد فلسفي خودرا آورده است كه در قرون 18 و 19 تفسير هاي متعدد بر اين عقايد فلسفي نوشته شده كه همچنان تجديد چاپ مي شود. اوگوستين كه از فلاسفه مشوق معنويات و اخلاقيات است عمر ظلم را كوتاه خوانده و هيچ ظلمي را بدون واكنش نمي بيند كه عمر اين واكنش طولاني خواهد بود. به عقيده او اگر ظلم و ستمگري نباشد انتقام هم نخواهد بود كه انتقام واكنش طبيعي در برابر ظلم است و گاهي خود به ظلم تازه تبديل مي شود. اوگوستين آزمندي را عامل عمده فساد مي داند كه آن را به اضافه ظلم دو عامل اصلي انحطاط امپراتوري روم در بخش غربي آن قلمداد كرده است. وي ثابت كرده است كه بيشتر آزمندان احساس بخل هم دارند كه برناهنجاري هاي يك جامعه مي افزايد و مردم را در برابر هم قرار مي دهد.

 

Saint Augustine of Hippo


2008م:14 نوامبر 2008 دا سيلوا رئيس جمهور سوسياليست برزيل در آستانه برگزاري يازدهمين نشست سران دولتهاي «گروه 20» گفت كه اكيدا خواهد خواست كه با توجه به ظهور قدرتهاي اقتصادي تازه، در سيستم جهاني امور مالي تغييرات و اصلاحات پايه اي صورت گيرد تا با هر حركتي ثبات مالي جهان متزلزل نشود. تزلزل ثبات مالي جهاني برنامه ريزي اقتصادي آحاد جهانيان را برهم خواهد زد كه پيامدهاي سياسي و اجتماعي خواهد داشت. وي گفت كه ساختار فعلي، ديگر كارآيي نخواهد داشت. ديديم كه اين ساختار بمانند يك خانه كارتوني با وزش يك باد فروريخت. به صندوق بين المللي پول بايد کمک بيشتري بشود و مداخله ديپلماتيک در امور مالي جهان به حد اقل برسد زيرا كه هرحركت سياسي به زيان همه جهانيان خواهد بود.

 

دا سيلوا رئيس جمهور سوسياليست برزيل


1972م:ادامه بحران مالي جهان، کاهش ارزش دلار و بالارفتن بهاي طلا که چنين قاعده اي از سال 1972 (خروج دلار آمريکا از استاندارد طلا) برقرار شده است نشست هاي گروه - 20 را معروف ساخته است . بنابراين اشاره به تاريخچه ايجاد اين گروه لازم مي آيد:

سران «گروه ـ7» در ژوئن 1999 در كلن آلمان تصميم به ايجاد اين گروه گرفتند كه طرح آن در اجلاس وزيران دارايي هفت كشور در بيست و ششم سپتامبر همان سال به تصويب رسيد و نخستين نشست سران در دسامبر 1999 در برلين برگزار شد. اين گروه كه جانشين گروه 33 شده است با نشست واشنگتن 11 نشست سران برگزار كرده است و دوازدهمين نشست آن در لندن برگزار شد. اعضاي گروه ـ20 عبارتند از كشورهاي گروه ـ 7، آرژانتين، آفريقاي جنوبي، استراليا، اندونزي، برزيل، تركيه، چين، روسيه، سعودي، كره جنوبي، مكزيك، هند و نماينده اتحاديه اروپا. ايران واجد شرايط لازم براي عضويت در اين گروه است ولي عضو نيست!. تايوان نيز كشور به حساب نمي آيد كه عضو باشد. اين گروه برخلاف گروههاي ديگر جهاني، داراي دفتر مركزي و ستاد نيست و رئيس آن دوره اي است.

سران گروه - 20 برغم اظهاراتشان در مصاحبه هاي مطبوعاتي قبلي (قبل از نوامبر 2008) نتوانستند در نشست نوامبر 2008 در واشنگتن و اجلاس بعدي اين سران در لندن بحران رفع کنند. به نوشته برخي از مفسران، اين سران در دو اجلاس مورد اشاره حتي نظرات قبلي خود مبني بر تعيين يک جانشين اطمينان بخش براي دلار آمريکارا مطرح نساختند!.


2004م:طبق اعلاميه هاي 11 نوامبر 2004 چند مر كز تحقيقات پزشكي از جمله انجمن بيماري هاي قلب آمريكا و نشست پزشكي نيوارلئان ، مصرف روزانه بيش از از حدي معين و محدود ويتامين E « اي » شيميايي براي سالخوردگان و افرادي كه بنيه ضعيف دارند خطرناك است. قبلا اعلام شده بود كه مصرف روزانه اين ويتامين به درمان بيماري هاي قلبي كمك، از سرطان جلوگيري مي كند و باعث طول عمر مي شود كه با تحقيقات تازه معلوم شده است مصرف بيش از دويست واحد بين المللي آن در هر روز نتيجه عكس مي دهد و تاكنون باعث مرگ بسياري از بيماران قلبي شده است. در اين اعلاميه ها توصيه ها شده است كه ويتامين « اي » موجود درقرصهاي مولتي ويتامين زيان آور نيست زيرا كه در اين قرصها بيش از بيست واحد بين المللي ويتامين « اي » وجود ندارد. ويتامين « اي » موجود در مواد غذايي از جمله دانه ها ، مغر بادام و فندق و سبزيها زيان آور نيست.سال گذشته ( 2003 ميلادي ) تنها در آمريكا به ارزش 750 ميليون دلار قرص ( شيميايي ) ويتامين « اي » به فروش رفته بود كه از اين لحاظ پس از ويتامين « ث » قرار داشت.

 

565م:14 نوامبر سال 565 ژوستينيان امپراتور روم كه دو بار از ارتش ايران شكست خورد در 82 سالگي درگذشت و آرزوي تصرف مجدد سوريه را با خود به گور برد. وي در سال 527 ميلادي امپراتور شده بود.

ژوستينيان در شكست سال 540 ميلادي از ارتش ايران، انتاكيه را از دست داد و در شكست سال 545 مجبور شد كه با پراخت 5 هزار سكه طلا به ايران موافقت با ترك مخاصمه را به دست آورد. قبلا ميان وي و ايران در سال 532 ميلادي يك پيمان صلح به نام «آشتي هميشگي» امضاء شده بود كه ژوستينيان آن را نقض كرده بود.

از كارها ي بد ژوستينان، بستن آكادمي آتن بود كه ده فرن عمر داشت. مدير و شش پروفسور اين آكادمي به ايران پناهنده شدند و خسروانوشيروان شاه وقت ايران كمك كرد تا در «حران» براي خود مدرسه مشابهي تاسيس كنند كه تا عصر اسلامي به كار ادامه مي داد.

ژوستينيان كه برخي رويدادهاي دوران حكومت اورا «پروكوپيوس» مورخ بر نگاشته است در زمان حكومت خود با همه گيري طاعون و نيز يك انقلاب از سوي مردم كه به انقلاب «نيكا» شهرت يافته است رو به رو شد. او با پيروان آيين مانوي نيز در قلمرو خود درگيري داشت.

 

Justinian

 

1943م:14 نوامبر سال 1943 روزولت رئيس جمهوري وقت آمريكا براي شركت در نشست سران متفقين در تهران با ناو جنگي «آيوا» كشور خودرا ترك گفت.

ضمن راه، يك اژدر اشتباها از ناوشكن «پورتر» كه ناو سنگين آيوا را بدرقه مي كرد رها شد و به دنباله آيوا اصابت كرد. اگر اين اژدر به بدنه اصلي ناو اصابت کرده بود احتمال مرگ روزولت و همرانش زياد بود.

نشست تهران در جلسه 28 نوامبر خود درباره چگونگي وضعيت اروپا در صورت شكست هيتلر تصميم گرفت. ارتش آلمان در آن زمان در بيشتر جبهه ها در حال غقب نشيني بود. در همين اجلاس سران سه كشور آمريكا، شوروي و انگلستان ير تماميت ارضي و حاكميت ملي ايران مهر تاكيد گذاردند.

 

ناو « آيوا» كه در 1943كار خود را در نيروي دريايي آمريكا آغاز كرد


2003م:«ژان كراتي ان» سياستمدار 69 ساله كانادايي كه ده سال نخست وزير اين كشور و چهار دهه در عالم سياست بود و در شصت و نهمين زادروزش(اول نوامبر) اعلام كرده بود كه خود را از دو هفته ديگر (14 نوامبر 2003) بازنشسته خواهد ساخت، 13 نوامبر در آخرين مصاحبه مطبوعاتي به عنوان نخست وزير از سياست ها و كارهايش دفاع كرد و در مورد عدم همراهي با آمريكا و انگلستان در اعزام نيرو به عراق گفت كه كاري درست انجام داد و راه كانادارا براي نخستين بار از انگلستان و آمريكا جدا كرد و سنت كهن را شكست و به اين ترتيب درصحنه جهاني براي كانادا شخصيت مستقل به وجود آورد. وي تاكيد كرد كه مسئله عراق بايد از طريق سازمان ملل مي شد.

«كراتي ان» از سياست سوسيال ليبراليسم خود و تامين هرچه بيشتر رفاه عمومي و كاهش زندانيان و حذف بعضي موانع اجتماعي در جامعه كانادا دفاع كرد و گفت كه فرستادن مردم به زندان مسئله را حل نمي كند. وي در انجام اين برنامه ها هم خلاف جهت همسايه قدرتمندش ـ ايالات متحده ـ حركت كرد، زيرا مقامات واشنگتن مايل به وجود كشوري نظير سوئد (به قول آنان «ولفر ستيت») در همسايگي خود نبوده اند كه مصرف ماري جوانا در سطح محدود و ازدواج همجنس ها را نيز قانوني كند.

« كرا تي ان» از حزب ليبرال كه جاي خود را به «پال مارتين» وزير دارايي كابينه خود سژرد در دوران نخست وزيري اش مهاجرت به كانادا را تسهيل كرده بود.

«ژان كراتي ان» اول نوامبر سال 1934 در ايالت فرانسوي زبان كوبك كانادا به دنيا آمده و در رشته حقوق تحصيل كرده و بارها انزجار خود از «پاليتيك» و سياسي كاري و اصطلاحا نان را به نرخ روز خوردن به جاي توجه به اصول و واقعيات، ابراز داشته بود و در مصاحبه 13 نوامبر هم تاكيد كرده بود كه خرسند است با سياست وداع مي كند و آسوده مي شود. وي در جواني دچار فلج قسمتي از عضلات صورت شده بود كه اثر آن باقي مانده بود.

 

ژان كراتي ان


2004م:چهارشنبه شب دهم نوامبر 2004 شبكه سي بي اس آمريكا ضمن پخش يك گزارش مصور طولاني در بخش «سيكستي مينيتز 2» از فروش مدرک تحصيلي به روشي تازه ــ روش اينترنتي ــ که باعث مدرک گرایی در برخی از نقاط جهان شده است پرده برداشت. بانو «مي بري» گزارشگر اين شبكه جزئیات فعالیت چند «ديپلما ميل (كارخانه سازنده مدرك تحصيلي)» و شگرد كار گردانندگان آنها با تصویر و مصاحبه برملا ساخت و گفت كه در این مراکز مدرك غيابي از ليسانس تا دكترا صادر مي كردند و به همان سرعتي كه اين كاغذها (مدارك تحصيلي) به چاپ مي رسيد، براي اشخاص در اكناف جهان ارسال مي شد تا بر اسم خود کلمه «دکتر» را اضافه کنند حال آنکه در کشورهای پیشرفته و ازجمله آمریکا تنها پزشکان را در محاوره و عنوان نوشته «دکتر» خطاب می کنند و در مورد دارندگان مدرک دکترا در رشته های دیگر؛ اگر لازم باشد، تنها در نوشتن (روی کاغذ) این کلمه را پس از ذکر نام و در پرانتز و با ذکر رشته اضافه می کنند.

«مي بري» اتاقي را در كنار ساختمان يك كليسا در يك نقطه دور افتاده در ايالت كوهستاني و كم جمعيت «ويومينگ» آمريكا نشان داد كه نام دانشگاه مكاتبه اي «هميلتون» بر آن نهاده بودند و از طرق مختلف و از جمله اينترنت برايش تبليغ مي كردند. به اظهار گزارشگر و شهود و برخي قربانيان آن، دريافت مدرك ليسانس، فوق لیسانس و دكترا از اين دانشگاه بدون استاد و كلاس و كتابخانه، نياز به خواندن درس و گذراندن امتحان نداشت؛ متقاضي تنها بايد پول حواله مي كرد و يك «تز» مي فرستاد كه اين تز (رونویسی شده از یک کتاب، رساله و ...) هم به آشغالداني انداخته مي شد و طولي نمي كشيد كه مدرك تحصيلي مورد تقاضا با پست ارسال مي گرديد.

كساني كه با «مي بري» در اين باره گفت و شنيد كرده بودند گفته بودند كه شمار اين دانشگاههاي « آن ــ لاين » در « آف شور (جزاير) » و كشورهايي كه قانون مخصوص براي تعقيب چنين مرتكبيني ندارند فراوان است و تا در برخي كشورها، مدرك گرايي وجود داشته و قوانين استخدام و ارتقاء پايه بر اساس مدرك تحصيلي باشد تعطيل شدني هم نيستند و تنها راه مبارزه، قطع مصرف است و هنگامي كه مصرف كننده نباشد توليد كننده هم وجود نخواهد داشت.

خبرگزاری ها همان روز به نقل از سی بی اس این مطلب را مخابره کرده بودند که در رسانه های سراسر جهان منعکس شد و در بیشتر کشورها، سازمان دولتی مربوط اقدام به ارزشیابی مدارک تحصیلی کردند و در مواردي که از مدارک تحصیلات غیابی برای دریافت امتیازهای دولتی (گروه و پایه و مقام) استفاده شده بود آن امتيازات را لغو کردند و تب مدرک گرایی فروکش کرد.

 

2008م:13 نوامبر 2008 جورج بوش رئيس جمهور وقت آمريکا از اينكه در ماه مه 2003 در عرشه ناو هواپيمابر آبراهام لينكلن (لينكن) گفته بود كه ماموريت ما در عراق پيروزمندانه به انجام رسيده است ابراز تاسف كرد و گفت: شعاري كه بر بدنه كشتي آويخته بود مرا بر آن داشت كه همان مطلب را تكرار كنم!.

ادامه مقاومت در عراق و تلفات آمريکاييان جورج بوش را مجبور به ابراز تاسف کرده بود. تا 13 نوامبر 2008 (روزي که بوش ابراز تاسف کرد) چهارهزار و 196 نظامي آمريكايي در عراق كشته و دهها هزار تن ديگر مجروح شده بودند و هزينه عمليات آمريكا در عراق هرماه 12 ميليارد دلار بود.

 

2008م:رسانه هاي آمريكايي 13 نوامبر 2008 گزارش كرده بودند كه «باراك اوباما» رئيس جمهور منتخب براي طرح استراتژي خود در قبال ايران به استفسار و استعلام نظر ديپلماتها و كارشناسان مربوط دست زده و نظر اكثريت براين بوده كه تهديد نظامي و تحريم اقتصادي ايران كارآيي ندارد و كمكي نخواهد كرد. بايد با ايران مستقيما وارد مذاكره شد ولي تجربه نشان داده است كه ايرانيان مذاكره كنندگان سرسختي هستند. مداخله امريكا در افغانستان و عراق ايرانيان را روشن ساخته و به ضعف هاي آمريکا پی برده اند.

طبق اين گزارشها، تا آن زمان (13 نوامبر 2008) به كميسيون تعيين پاليسي (سياست ها) آمريكا در قبال ايران توصيه شده بود كه تماسهاي استادان، اصحاب حرفه، مقامات مذهبي، اعضاي مقننه و مردم معمولي دو كشور مفيد و راهگشا خواهد بود. همچنين به کميسيون يادآوري شده بود که دولت آمريكا بدون همكاري ايران نخواهد توانست مسائل عراق و افغانستان را حل كند. بعلاوه شيوخ عرب كه اين همه دولت واشنگتن روي آنها حساب مي كند زير دندان ايران قراردارند و فاصله سواحل ايران از «دوبي» با انبوه موشكهاي ايران چند دقيقه بيشتر نيست. اين شيوخ بايد رفتار «قطر» را با ايران داشته باشند كه بسيار دوستانه است.

از اين گزارشها چنين برمي آمد كه «اوباما» در زماني که هنوز رئيس جمهور منتخب بود و کارش را آغاز نکرده بود با «دنيس راس» كارشناس، ديپلمات و برنامه زير آمريكايي خاورميانه درباره ايران مشورت كرده بود. «راس» كه با چند رئيس جمهور از دمكرات تا جمهوريخواه همكاري داشته و نقشه ورود و استقرار آمريكا در خاورميانه را طرح ريزي كرده است يك يهودي هوادار اسرائيل و از موسسان آيپاك، انستيتوي مردم يهود و انستيتو سياست خاورميانه واشنگتن و از همكاران سابق «وولفوويتس» طراح نقشه تصرف عراق است.

اصحاب نظر گفته بودند که اگر دنيس راس به جمع مشاوران اوباما به پیوندد سياست آمريكا در قبال خاورميانه همان خواهد بود كه بوده است و نيروهاي نظامي آمريكا به اين زودي و كاملا عراق را ترك نخواهند گفت. تنها ممكن است از خيابانها جمع آوري و در پادگانهاي مشخص مستقر شوند. ديزي نگذشت که راس مشاور ويژه با هيلري کلينتون وزير امورخارجه کابينه اوباما در خاورميانه و آسياي جنوبي شد.

 

Dennis Ross


1867: 1867 : دومين تلاش گاريبالدي ميهندوست ايتاليايي براي تصرف شهر رم كه آرزوداشت آن را پايتخت ايتالياي واحد قرار دهد شكست خورد ، زيرا سربازان فرانسوي مامور دفاع از پايتخت پاپ تفنگهاي تازه سازي دريافت كرده بودند كه بردشان دوبرابر تفنگهاي گاريبالدي بود.

1889: جواهر لعل نهرو سياستمدار مشهور هند به دنيا آمد.

1910: نخستين هواپيما از عرشه يك كشتي در ابهاي نورفك ( ويرجينيا ) به پرواز درآمد و انديشه ساختن ناو هواپيما بر را تقويت كرد و (13 نوامبر31 سال بعداز آن) نخستين ناو هواپيما بر در جنگ غرق شد. اين ناو كه « آرك رويال » نام داشت و متعلق به انگلستان بود در غرب مديترانه هدف اژدر يك زير دريايي قرار گرفت و به زير آب فرو رفت .

1918: مازاريك ايجاد جمهوري تازه تاسيس چك اسلواكي را به رياست خود اعلام داشت.

1940: منطقه « كاونتري » انگلستان بر اثر بمباران هوايي آلماني ها ويران شد.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------