تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ - 30 بهمن 

 

 

1303ش:چهار روز پس از تصويب مجلس شوراي ملي، ژنرال رضاخان پهلوي رسما خود را فرمانده كل نيروهاي مسلح ايران اعلام داشت. مجلس شورا در جلسه 26 بهمن ماه 1303 خود برغم مخالفت هواداران سلطان احمد شاه قاجار، فرماندهي كل قوا (نيروهاي دفاعيه و تامينيه) را از شاه سلب كرد و به ژنرال رضاخان داد. در آن زمان رضاخان پهلوي رئيس الوزراء و وزيرجنگ بود.

در مصوبه پارلمان اضافه شده بود كه بدون راي مجلس اين سمت از ژنرال رضا خان سلب نمي تواند بشود.

هواداران احمد شاه که با اين مصوبه، بوي خطر را استشمام کرده بودند بعدا تلاش بسيار كردند كه سلطان احمدشاه را از اروپا به وطن بازگردانند كه موفق نشدند.

 

ژنرال رضاخان پهلوي


1322ش:راي دادگاه جنايي تهران سي ام بهمن 1322 درباره متهمان به قتل زندانيان سياسي با تزريق آمپول هوا و وسائل ديگر صادر شد. اين وقايع پيش از شهريور 1320 و تغيير رئيس کشور روي داده بود. طبق حكم دادگاه جنايي تهران، پزشك احمدي (پزشك زندان) به اعدام و سرپاس مختاري كه درزمان ارتكاب اين قتلها رئيس شهرباني بود به ده سال زندان محكوم گرديد. بقيه متهمان به شش سال زندان تا حبس ابد محكوم شده بودند. فرخي يزدي روزنامه نگار و سردار اسعد بختياري (جعفرقلي خان) دوتن از اين مقتولان زندان بودند. پزشك احمدي پس از اشغال نظامي ايران توسط نيروهاي انگلستان و شوروي، به عراق گريخته بود و در بغداد پنهان شده بود كه بعدا دستگير و به ايران مسترد گرديده بود.

جعفرقلي خان سردار اسعد در كابينه هاي متعدد وزير بود و هنگام بازداشت و انتقال به زندان قصر هم وزيرجنگ بود كه ناگهان و بدون مقدمه، به اراده رضاشاه دستگير شده بود. وي به همراه رضاشاه به مازندران رفته بود كه دربابل اورا دستگير كرده بودند. وي كه از مشروطه خواهان بنام بود توسط سرهنگ سياسي رئيس آگاهي پليس (تأمينات) به تهران منتقل و تحويل زندان قصر شده بود. تقريبا همزمان، به دستور رضاشاه عده اي از سران ايلهاي بختياري، بوير احمد و چهارلنگ نيز دستگير شده بودند كه دهم فروردين 1313 به حكم دادگاه نظامي اعدام شدند. گفته شده است كه در همين روز و در زندان قصر، سردار اسعد (معروف به سردار بهادر) با تزريق آمپول هوا توسط پزشك احمدي كشته شده بود. جعفرقلي خان كه هنگام مرگ 55 ساله بود پسر عليقلي خان بختياري بود. عليقلي خان بود كه با سواران خود از اصفهان به تهران آمده و با كمك مجاهدان گيلان و مازندران و افراد يپرم خان پايتخت را تصرف و محمدعلي شاه قاجار را كه راه استبداد درپيش گرفته بود بركنار كردند. درپي درگذشت عليقلي خان، لقب «سردار اسعد» به جعفرقلي خان داده شده بود. جعفرقلي خان كه مدتي هم استاندار كرمان بود در آغاز پادشاهي رضاشاه از دوستان نزديك او بود.

سرهنگ نيرومند يكي ديگر از متهمان پرونده قتلهاي مخالفان سياسي دولت وقت به حبس ابد محكوم شده بود. دادگاه جنايي تهران سرهنگ راسخ را هم كه از ماجرا آگاه بود و به قوه قضايي خبر نداده بود تا عدالت اجرا شود به جرم اختفاي جرم به شش سال زندان محكوم ساخت.

 

سرپاس مختاري


1878م:توماس اديسون دراين روز از سال 1878 اختراع خود گرامافون (فنوگرافPhonograph) را به ثبت داد. اديسون كه در ميشيگان آمريكا به دنيا آمده بود و هلندي تبار بود درجواني در كار تلگراف مشغول بود. وي اختراعات متعدد ديگر دارد ازجمله ساخت لامپ برق. واژه فنوگراف از دو ريشه يوناني به معناي «صدانگار» ساخته شده است. انگليسي ها عمدتا به جاي فنوگراف از واژه گرامافون Gramophone براي ناميدن اين دستگاه كه در ايران «جعبه ساز» گفته مي شد و صفحه صدا (موسيقي) پخش مي كرد استفاده مي كنند. گرامافون (Record player) تا دهه 1980 به مدت 110 سال مورد استفاده بود.

 

اديسون

 

1986م:دانشمندان فضايي شوروي 19 فوريه سال 1986 ايستگاه فضايي «مير» را به فضا فرستادند. اين نخستين ايستگاه فضايي براي اقامت طولاني فضانوردان بود كه بشر به مدار زمين فرستاد. ايستگاه مير (Mir مير به معناي صلح) تا مارس 2001 به مدت 15 سال در مدار زمين بود و در اين مدت فضانوردان متعدد در آن اقامت كرده بودند. اين فضانوردان به نوبت با موشك به ايستگاه فرستاده مي شدند.


193م:درپي قتل ماركوس ژوليانوس امپراتور روم در اول ژوئن سال 193 ميلادي ، سه ژنرال ارشد اين كشور به خواست سربازان خود اعلام كردند كه امپراتور تازه هستند . سپتيموس سه وروس درايلريا (يوگوسلاوي ) ، نيجر در شرق مديترانه و كلوديوس آلبينوس در بريتانيا . سه وروس پس از وارد آوردن شكست نظامي به نيجر عازم گل ( فرانسه امروز ) شد تا آلبينوس فرمانده ارتش غرب ( مستقر در بريتانيا ، آلمان و گل ) را از ميان بردارد . جنگ روز 19 فوريه سال 197 ميلادي در« ليون » فرانسه روي داد و سه وروس پيروز شد . آلبينوس براي اين كه دستگير و تحقير نشود خود را كشت . سه وروس پس از اين پيروزي و تاييد مقام او در سناي روم عازم جنگ با ايران شد كه در جريان مبارزه او با نيجر به نيجر كمك كرده بود.

 

تصوير البينوس بر سكه اش


1915م:حمله نظامي به گاليپولي (داردانل ـ چاناکاله سواشلری) كه 337 هزار تلفات داشت 19 فوريه سال 1915 (دومين سال جنگ جهاني اول) آغاز شد و 11 ماه طول كشيد (تا نهم ژانویه 1916). در نبرد گاليپولي كه هدف از آن تصرف استانبول پايتخت وقت عثماني و تنگه هاي بسفور و داردانل و گشودن درياي سياه بود، نيروهاي انگلستان و فرانسه و متحدان آنها شكست خوردند. در نبرد گاليپولي 16 لشكر انگليسي ـ فرانسوي با 15 لشكر عثماني مي جنگيدند. حمله با آتش 16 ناو سنگين آغاز شده بود كه همه آنها آسيب ديدند. آلماني ها كه چنين حمله اي را پيش بيني كرده بودند قبلا بهترين توپهاي خود را در اختيار عثماني قرارداده بودند. در نبرد گالیپولی بخشی از نيروهاي انگليسي از استراليا، نيوزيلند و هند بودند. نبرد گاليپولي باعث تقويت ناسيوناليسم نيروهاي مدافع شد و مصطفي كمال (اتاتورك) از همين نبرد درسهايي آموخت كه مانع اضمحلال وطنش شد و جمهوري تركيه پاگرفت. عثماني در جريان جنگ جهاني اول متحد آلمان بود كه از ميان رفت.


1942م:19 فوريه 1942 دريك حمله هوايي امپراتوري ژاپن به استراليا، صدها تن در منطقه «داروين» كشته شدند. در اين حمله بيش از 250 هواپيماي بمب افکن ژاپني شركت داشتند. امپراتوري ژاپن با شعار اخراج استعمارگران اروپايي از آسيا، دست به جنگ زده بود. انگليسي ها دو قرن است که استراليا را ازچنگ بوميان اين سرزمين خارج و در آنجا یک مهاجرنشين ايجادكرده اند. انگليسي هاي اعزامي به استراليا كه در آغاز كار مركب از جانيان و زندانیان آن كشور بودند بسياري از بوميان استراليا را نابود كردند. پس از نزديك به دو قرن، در فوريه 2008 دولت مهاجران انگليسي استراليا به خاطر كشتار و آزار بوميان اين سرزمين و تصاحب اراضي و املاكشان از آنان عذرخواهي كرد که یک سند قضایی بشمار می رود (عذر بدتر از گناه).


1942م:19 فوريه 1942 و کمتر از سه ماه پس از ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم، روزولت رئيس جمهور وقت این کشور كه با امپراتوري ژاپن وارد جنگ شده بود با امضاي دستورالعمل شماره 9066 حكم داد كه ژاپني تبارهاي آمريكا و حتي آنانكه در خاك آمريكا متولد شده بودند به كمپ ها فرستاده و درآنجا نگهداري شوند. دراجراي اين بخشنامه، ژاپني هاي آمريكايي اموال و كسب و كار خودرا اجبارا رها ساختند كه از دستشان رفت. دولت آمريكا بيم داشت كه اين ژاپني ها به كشور نياكانشان وفادار مانده باشند و به مساعي نظامي ژاپن كمك كنند. طبق قوانين مهاجرنشن ايالات متحده آمريكا، كساني كه دراين كشور متولد مي شوند تبعه بومي آمريكا بشمار مي آيند. اقدام روزولت ناقض قانون اساسي ايالات متحده بود كه بازرسي، دستگيري و بازداشت بدون حكم قاضي دادگاه (از واردساختن اتهام، تا وجود دلايل، تفهيم اتهام و ...) را اكيدا منع كرده است. نیم قرن پس از این اقدام، دولت آمریکا از ژاپنی های آمریکایی عذرخواهی کرد و به آنان غرامت داد.


2003م:تقسيم دوباره قدرت ها به دو دسته و معارضه جهاني آنها كه ناشي از برهم خوردن توازن نيروها درجهان و زياده خواهي هاي غرب بود و از مارس 2003 آغاز شده و به صورت پنهان ادامه داشت از 17 فوريه 2008، با اعلام يكجانبه استقلال كوزووي دو ميليون و دويست هزار نفري ده هزار كيلومتر مربعي توسط پارلمان محلي آن و حمايت دولت آمريكا و پاره اي از دولتهاي عضو اتحاديه اروپا از اين كار علني شد. اصحاب نظر همان روز گفته بودند که با علنی شدن معارصه، بازشدن فصل تازه اي در تاريخ قطعي بنظر مي آيد. آمريكا، انگلستان، فرانسه و آلمان در دومين روز اعلام استقلال، كشور كوزوو را برسميت شناختند. در واکنش به این عمل، چند دولت ديگر از جمله روسيه، چين و صربستان گفته بودند كه اين كار نقض میثاق های جهاني است و نمي شود پيش از تصويب سازمان ملل به چنين اقدامي مبادرت ورزيد. دولت صربستان به حال اعتراض سفيران خود را از آن كشورها احضار و تهديد كرده بود كه به اين كار در مورد دولتهايي كه كوزوو را برسميت بشناسند ادامه خواهد داد.

اصحاب نظر گفته بودند ملخّص اين اعتراض هاي مشابه هم همان است كه چهاردهم فوريه پوتين بيان كرد و گفت كه برسميت شناختن كوزوو پيش از تصويب استقلال آن در سازمان ملل درست تكرار اقدام اشغال نظامي عراق در سال 2003 است كه بدون مجوز شوراي امنيت كه پاسدار قوانين و ميثاقهاي جهاني و صلح و آرامش بين المللي است آن كشور را مورد حمله نظامي قرارداد و به اين روز انداخت.

جورج دبليو بوش رئيس جمهور وقت آمريكا كه در سفر آفريقابود بدون توجه به اين واكنش به راه خود ادامه داده و گفته بود كه ما شريك و دوست كوزوو هستيم، ما تنها در سال گذشته 334 ميليون دلار به كوزوو كمك كرديم، نظاميان ما در آنجا هستند و بازهم به كمكهايمان ادامه خواهيم داد. طبق قطعنامه 1244 شوراي امنيت، چند سال است كه نيروهاي ناتو و ازجمله آمريكا در كوزوو (كوسووو) مستقر هستند.

دولت روسيه بدون درنگ اعلام يكجانبه استقلال كوزوو را محكوم كرد و اعلام داشت كه به حمايت ديرين خود از همنژادان صرب ادامه خواهد داد و مايل به تجزيه صربستان نيست. پوتين قبلا گفته بود كه استقلال يكجانبه كوزوو كه از سال 1996 از هدفهاي سياسي غرب بوده و جنگ سه ساله يوگوسلاوي (1996 تا ژوئن 1999) و سپس استقرار ناتو در آنجا به همين دليل صورت گرفته بود اگر تحقق يابد مآلا «باسك ديگري» پديد خواهد آمد (اشاره به منطقه اي از اسپانيا كه در آنجا دو دستگي وجود دارد). چوركين نماينده روسيه در سازمان ملل كه يك تاريخدان است 17 فوريه 2008 و اندكي پس از اعلام يكجانبه استقلال كوزوو شوراي امنيت را به تشكيل جلسه فوق العاده فراخوانده و تاكيد كرده بود كه استقلال يكجانبه كوزوو و تجزيه باز هم بيشتر سرزمين صربها، خدمت به صلح نيست.

پاره اي از مفسران رسانه ها، اعلام استقلال كوزوو را يك دهن كجي ديگر غرب به پوتين و روسيه تلقي كرده و گفته بودند روسيه كه اينك مشكل پولي ندارد در اروپاي شرقي و ميان اعضاي سابق اتحاد شوروي داراي ستون پنجم است كه اين عوامل مي توانند وضعيت را ناآرام كنند.


2010م:جمعه هجدهم فوریه 2010 مدیر 53 ساله یک شرکت مهندسی سافت ور Software Engineering که از درگیری با سازمان مالیات بردرآمد آمریکا (آی. آر. اس IRS) خسته و مانده شده بود هواپیمای یک موتوره شخصی خودرا بر ساختمان هفت طبقه محل استقرار شعبه آن سازمان در شهر آستین ـ حاکم نشین ایالت تکزاس کوبید، که در این رویداد قسمتی از ساختمان ویران شد، خودش و یک کارمند سازمان مالیات بردرآمد کشته و دست کم 13 نفر نیز مجروح شدند. این رویداد، به باور اصحاب نظر چند مسأله اساسی آمریکارا عیان ساخته است. این فرد اندرو جورف ستک Andrew Joseph Stack (اندی ستک) نام داشت و دارای زن و یک دختر 11 بود. زن او در دانشگاه تکزاس شعبه آستین تدریس می کند و به طور خصوصی نیز آموزش پیانو می دهد.

اندی ستک پیش از آنکه به فرودگاه کوچک محل پارک هواپیمای خود برود یک نامه 3 هزار و 200 کلمه ای نوشت، چندبار آن را ادیت کرد و در وبسایت کمپانی قرارداد، سپس خانه دو طبقه اش را با مواد قابل اشتعال به آتش کشید. زن و دختر 11 ساله او قبلا به یک هتل رفته بودند و اطاق گرفته بودند. اندی ستک Andy Stack در نامه مفصل خود جزئیات درگیری اش با سازمان مالیات بردرآمد آمریکارا تشریح، به چند مساله اساسی جامعه آمریکا اشاره و سپس قصد خودرا مطرح ساخته است. بررسی کامپیوتر او تعداد دفعات ادیت کردن نامه را در طول دو روز نشان می دهد. نامه پس از آخرین ادیت ساعت 9 و 15 دقیقه بامداد جمعه در وبسایت شرکت قرار گرفته است. اف. بی . آی (پلیس امنیت داخلی آمریکا) مصلحت در آن دیده تا وبسایت شرکت «اندی ستک» از جریان خارج شود و از «هاست Host» وبسایت خواسته است که چنین کاری را انجام دهد.

این مهندس سافت ور پس از بلند شدن از فرودگاه، هواپیمارا با سرعت تمام به سوی ساختمان سازمان مالیات بردرآمد شعبه آستین هدایت کرد و آن را به ساختمان کوبید. هواپیما از نوع «پایپر چروکی» به محلی از ساختمان که میان طبقه دوم و طبقه سوم واقع شده است برخورد کرد و هر دو طبقه را ویران ساخت ولی از آنجا که سقف طبقه دوم در این محل قرارگرفته و استحکام بیشتری داشت، هواپیما نتوانست با شکسته شدن پنجره ها وارد ساختمان شود که اگر شده بود تلفات بسیار سنگین بود زیرا که در آن لحظه بیش از دویست نفر در ساختمان سرگرم کار بودند.

پس از برخورد هواپیما با ساختمان که تولید صدا و دود و لرزش کرد، به تصور حمله تروریستیها و تجدید رویدادهای 11 سپتامبر 2001، دو جت اف ـ 16 نیروی هوایی آمریکا به پرواز آمدند تا مانع برخورد هواپیمای احتمالی دیگر شوند.

«اندی ستک» قبلا در کالیفرنیا (منطقه ساکرامنتو) فعالیت داشت و شرکت سافت ور تاسیس کرده بود. وی به دلیل نداشتن درآمد کافی در سال 1994 به موقع فرم های مالیات بردرآمد خودرا تنظیم و پر نکرده و ارسال نداشته بود و سازمان مالیات بردرآمد اورا به خاطر این تعلل به پرداخت ده هزار دلار جریمه نقدی محکوم کرده بود و درگیری میان طرفین از همان زمان آغاز شده بود. چون «اندی» به تصمیم سازمان مالیات بردرآمد تسلیم نشده بود این سازمان از اداره مربوط خواسته بود که از فعالیت شرکت او در کالیفرنیا جلوگیری کند. این شرکت به صورت مشاور و کانسالتنت Consultant فعالیت داشت. اندی پس از اینکه شرکت را در معرض بسته شدن دید در سال 2004 فعالیت خودرا از کالیفرنیا به آستین تکزاس انتقال داد و در اینجا بک خانه بزرگ خریداری کرد و مشغول کارشد. وی در اینجا علاوه برکار کامپیوتر در ساعات فراغت با یک ارکستر موسیقی همکاری داشت و آکوردوئون می نواخت. او از دوران دبیرستان در کار موسیقی فعالیت داشت و گاهی هم آواز می خواند.

درگیری «اندی» با سازمان مالیات بردرآمد در آستین نیز ادامه یافت و این سازمان برای وصول طلب حتی روی پس انداز بازنشستگی او دست گذارده بود. وی مشکل خودرا با دوستانش در میان گذارده و از دوبل ستاندارد و رفتار دوگانه ادارات دولتی آمریکا نالیده بود که از کمپانی های بزرگ حمایت می کنند و پول و انواع کمک می دهند (بیل اوت می کنند) ولی شرکت های کوچک و افراد را تحت فشار قرار می دهند. سیستم مالیات گیری آمریکا را نادرست خوانده و به فرنس بودن Fairness (بی نظر و عادلانه بودن) سازمانهای دولتی تردید و به خسته کردن مراجعین و خردکردن اعصاب اشاره کرده است. از محتوای نامه و قراردادن آن در وب سایت چنین برمی آید که خواسته است خواننده نامه متوجه مشکلات اداری کشور و اینکه چرا او دست به این کار زد آگاه شود.

اندی در نامه خود که بسیاری از وبلاگها آن را به طور کامل نقل کرده اند مشکلات را از کمک دولت به کمپانی های بزرگ تا اصحاب منافع و نفوذ برخی گروهها برشمرده و در پایان نامه دو سه جمله آورده است که قصد اورا به انتقام و خودکشی نشان می دهد. مضمون این جملات از این قراراست: خوب، آی. آر. اس (سازمان مالیات بر درآمد)، بدن له شده من [یعنی پس از برخورد هواپیما با ساختمان] دراختیار شماخواهد بود، آن را بگیرید [به جای پولی که می خواهید] و آسوده بخوابید!.

دوستان، آشنایان و همسایگان اندی ستک به روزنامه نگاران گفته اند که او مردی آرام و مهربان بود.

برخی از اصحاب نظر ضمن تفسیر این رویداد گفته اند که مسئله آمریکا تنها القاعده نیست که هواپیما بر ساختمان می کوبد، مسائل داخلی باید کشف و سریعا برطرف شوند.

 

3 تصوير مختلف از Andy Stack

 

1473: نيكلائوس كوپرنيكوسNicolaus Copernicus (كوپرنيك) رياضيدان و دانشمند فضايي لهستاني در اين روز به دنيا آمد و 70 سال عمر كرد. وي صاحب فرضيه هاي تازه اي در فضاشناسي است. كوپرنيك همانند ساير دانشمندان قرون وسطي در رشته هاي ديگر علوم از جمله پزشگي هم تبحر داشت.

1674: جنگ سوم انگلستان و هلند با امضاي پيمان صلح وست مينستر Westminster پايان يافت و دولت هلند منطقه نيوآمستردام در آمريكاي شمالي را به انگلستان واگذار كرد كه اين دولت آن را به نيويورك تغيير نام داد. قبلا نيروهاي انگليسي اين منطقه را كه يك مهاجرنشين هلندي بود تصرف كرده بودند.

1927: چينيان به اشغال نظامي شانگهاي از سوي انگلستان اعتراض كردند و در اين شهر دست به اعتصاب عمومي و تظاهرات زدند.

1861: الكساندر دوم تزار وقت روسيه در اين روز فروش (واگذاري) كشاورزان با زمين مزروعي (سرفدم - نوعي بردگي) را هنگام معامله مزرعه لغو كرد.

1959: دولت انگلستان موافقت كرد به جزيره قبرس مستعمره اش استقلال دهد. اين استقلال از 16 اوت 1960 عملي شد. قبرسي ها براي كسب اين استقلال مبارزات خونين كرده بودند. رهبر اصلي آنان در اين مبارزات اسقف ماكاريوس بود. ماكاريوس پس از تحقق استقلال، به رياست جمهوري قبرس انتخاب شد.

1997: دنگ شيائو پينگ رهبر پيشين چين در 92 سالگي درگذشت.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------