ترجمه و تفسیر صحیفه سجادیه

 

  نیایش
(ترجمه)

ترجمه:  


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای بيست و سومترجمه فارسی صحیفه سجادیه
نيايش بيست و سوم
در اين دعا امام سجاد در‌  راز  ‌و‌  نياز با‌  خداى متعال از‌  خدا عافيت  ‌و‌  شكر عافيت مى طلبد
̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  بر‌ (تن  ‌و‌  جان) من‌  به‌  لطف خود لباس عافيت بپوشان (يعنى هميشه صحت  ‌و‌  سلامتى جسم  ‌و‌  جان  ‌و‌  رستگارى دنيا  ‌و‌  آخرت به‌  من‌  عطا فرما) اى خدا  ‌و‌  عافيتت را‌  بر‌ تمام شئون وجودم شامل گردان  ‌و‌  مرا در‌  سنگر  ‌و‌  پناه عافيت  ‌و‌  رستگارى خود (از هر‌  رنج  ‌و‌  درد  ‌و‌  آلام عالم) محفوظ  ‌و‌  از‌  شر  ‌و‌  فتنه  ‌و‌  فساد دشمنان در‌  امان دار)  ‌و‌  به‌  عافيت  ‌و‌  رستگارى مرا گرامى  ‌و‌  مستغنى  ‌و‌  بى نياز ابد (از ما‌  سواى خود) گردان  ‌و‌  به‌  من‌  فقير درگاهت عافيت را‌  صدقه  ‌و‌  موهبت فرما  ‌و‌  عافيتت را‌  بر‌ من‌  وسيع  ‌و‌  منبسط گردان  ‌و‌  به‌   ‌آن عافيت امور دو‌  عالمم را‌  اصلاح كن  ‌و‌  ميان من‌   ‌و‌  عافيتت هرگز در‌  دنيا  ‌و‌  آخرت جدائى مينداز.
̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  مرا عافيتى (كه سلامتى جسم  ‌و‌  جانست  ‌و‌  سعادت هر‌  دو‌  جهان) به‌  حد كافى  ‌و‌  شافى  ‌و‌  مرتبه عالى  ‌آن عطا فرما كه‌  دائم در‌  افزايش نشو  ‌و‌  نما باشد  ‌و‌   ‌آن عافيت پيوسته در‌  جسم (و جان) من‌  سلامت  ‌و‌  آسايش دنيا  ‌و‌  آخرت بيفزايد
̶    و اى خدا بر‌ من‌  منت گذار اول به‌  نعمت صحت  ‌و‌  امنيت (زيرا پيغمبر اكرم (ص) فرمود: «نعمتان مجهولتان الصحه  ‌و‌  الامان»: دو‌  نعمت بزرگ است كه‌  قدرش نزد خلق مجهول است يكى نعمت صحت بدن ديگر نعمت امنيت ملك) ديگر سلامت  ‌و‌  آسايش در‌  كار دين  ‌و‌  دنيا عطا فرما بدنم را‌  هميشه سالم دار  ‌و‌  قلبم را‌  به‌  نور بصيرت  ‌و‌  معرفت خود روشن ساز  ‌و‌  در‌  تمام امور حياتيم نفوذ  ‌و‌  تسلط بخش  ‌و‌  خوف  ‌و‌  خشيت خود را‌  در‌  دلم قرار ده‌  (تا هميشه خدا ترس  ‌و‌  خدا پرست باشم)  ‌و‌  بر‌ انجام اوامرى كه‌  به‌  من‌  در‌  طاعتت فرمودى مرا قوت  ‌و‌  توانائى بخش  ‌و‌  از‌  آنچه مرا نهى كردى كه‌   ‌آن معصيت  ‌و‌  نافرمانى تست دور گردان (يعنى من‌  قوت اطاعت  ‌و‌  ترك معصيت بى نظر لطف  ‌و‌  عنايتت ندارم  ‌و‌  با‌  دشمن بزرگ نفس  ‌و‌  شيطان  ‌و‌  دلفريبيهاى دنيا بى يارى حضرتت كى ياراى مقاومت توانم داشت.) پروردگار
̶    و باز بر‌ من‌  منت گذار  ‌و‌  مرا به‌  نعمت اداى مناسك حج  ‌و‌  عمره (مقبوله)  ‌و‌  زيارت قبور مطهر رسول  ‌و‌  آل‌  رسولت كه‌  درود  ‌و‌  رحمت  ‌و‌  بركات بى پايانت بر‌  ‌آن بزرگواران باد مرا هميشه موفق بدار مادامى كه‌  در‌  دنيا باقيم دارى در‌  اين سال حاضر  ‌و‌  همه سال ديگر حج  ‌و‌  عمره  ‌و‌  زيارات  ‌آن بزرگواران را‌  نصيبم گردان  ‌و‌   ‌آن زيارات را‌  مقبول درگاهت قرار ده‌   ‌و‌  مقرون به‌  جزاى خير  ‌و‌  مذكور  ‌و‌  با‌  نام نشان اخلاص نزد خود بگردان تا‌  اين عمل نزد تو‌  ذخيره  ‌ى‌  من‌  گردد
̶    و هميشه زبانم را‌  به‌  حمد  ‌و‌  شكر  ‌و‌  ذكر  ‌و‌  ثنا  ‌و‌  ستايش حضرتت جارى ساز (تا دايم به‌  ستايش اوصاف جمال  ‌و‌  جلال  ‌و‌  سپاس نعمتهاى بى شمار  ‌و‌  بى پايانت اشتغال ورزم)  ‌و‌  اى خدا مرا شرح صدر (و بصيرت كاملى) در‌  فهم اصول حقايق دين (و درك اساس مقاصد آئين خود عطا فرم
̶    و مرا  ‌و‌  ذريه  ‌و‌  فرزندانم را‌  از‌  وساوس  ‌و‌  اضلال ديو رجيم در‌  پناه خود گير  ‌و‌  از‌  شر هر‌  گزنده (و درنده) از‌  مخلوقاتت (مانند عقرب  ‌و‌  رتيل  ‌و‌  مار  ‌و‌  مردم بدزبان كه‌  از‌  نيش عقرب گزنده ترند)  ‌و‌  از‌  هر‌  امر مولم  ‌و‌  مخوف  ‌و‌  از‌  هر‌  خويش  ‌و‌  بيگانه  ‌و‌  هر‌  بخيل  ‌و‌  پست  ‌و‌  ناكس مردم آزار  ‌و‌  از‌  هر‌  شيطان انسى  ‌و‌  جنى اهل فتنه  ‌و‌  فساد  ‌و‌  از‌  شر هر‌  سلطان ظالم بيدادگر  ‌و‌  از‌  شر هر‌  عياش شهوت ران مسرف مغرور ناز  ‌و‌  نعمت  ‌و‌  از‌  شر هر‌  موجود ضعيف  ‌و‌  ناتوان (كه به‌  مكر  ‌و‌  حيله به‌  قوى ممكن است سخت ترين آزار  ‌و‌  ستم رساند كه‌  دشمن نتوان حقير  ‌و‌  بيچاره شمرد)  ‌و‌  شر هر‌  قوى پنجه نيرومند (كه بر‌ ضعيفان دست ظلم  ‌و‌  طغيان گشايد)  ‌و‌  از‌  شر هر‌  شرافتمند مقتدر  ‌و‌  هر‌  پست ناقابل  ‌و‌  از‌  شر هر‌  كوچك  ‌و‌  بزرگ  ‌و‌  از‌  شر هر‌  نزديك  ‌و‌  دور  ‌و‌  از‌  شر هر‌  كس از‌  جن  ‌و‌  انس كه‌  بر‌ عليه رسول  ‌و‌  آل‌  رسولت به‌  جنگ  ‌و‌  محاربه قيام كند  ‌و‌  از‌  شر هر‌  جنبنده (درنده  ‌و‌  گزنده  ‌و‌  ديو  ‌و‌  دد  ‌و‌  دام  ‌و‌  بشر  ‌و‌  غيره) كه‌  تمام قواى آنها بدست قدرت تو‌  است (و بدون اراده تو‌  جنبش نتوانند كرد)  ‌و‌  تو‌  البته به‌  طريق مستقيم عدل (و احسان) خواهى بود (و همه را‌  بدين راه مستقيم مى خوانى) من‌  از‌  شر همه اين موجودات عالم به‌  تو‌  پناه مى برم.
̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  هر‌  كس با‌  من‌  قصد سوئى كند او‌  را‌  از‌  آزار من‌  منصرف گردان  ‌و‌  مكرش را‌  از‌  من‌  دفع  ‌و‌  شرش را‌  از‌  من‌  دور ساز  ‌و‌  مكر  ‌و‌  كيدش را‌  به‌  گردن خود او‌  بازگردان
̶    و در‌  پيش روى او‌  سدى بكش كه‌  مرا هرگز ديگر چشمش نبيند  ‌و‌  گوشش سخنم را‌  هرگز نشنود  ‌و‌  دريچه  ‌ى‌  قلبش از‌  عبور  ‌و‌  خطور من‌  به‌  خاطرش قفل گردد (يعنى هرگز خيال من‌  در‌  دلش نيايد  ‌و‌  ابدا به‌  ياد من‌  نيفتد)  ‌و‌  زبانش هم از‌  ذكر من‌  لال شود (هيچ مرا به‌  زبان نياورد)  ‌و‌  شر (فتنه  ‌و‌  شر فساد) او‌  را‌  به‌  عمود (قهر  ‌و‌  انتقام) خرد كن (وصولت ظلم  ‌و‌  جورش را‌  محو كن)  ‌و‌  عزتش را‌  بدل به‌  ذلت ساز  ‌و‌  جلال  ‌و‌  جبروتش را‌  درهم شكن  ‌و‌  گردن (گردنكش جبار) او‌  را‌  ذليل  ‌و‌  خوار گردان  ‌و‌  تكبر  ‌و‌  نخوتش را‌  نابود ساز (كبر  ‌و‌  غرور  ‌و‌  خودبينيش را‌  به‌  باد فنا ده)  ‌و‌  به‌  لطف  ‌و‌  كرمت مرا از‌  ضرر  ‌و‌  زيان  ‌و‌  شر  ‌و‌  فتنه او‌   ‌و‌  بدگوئى شتم  ‌و‌  غيبت  ‌و‌  تهمت او‌   ‌و‌  از‌  حسد  ‌و‌  رشك عداوت او‌   ‌و‌  دام  ‌و‌  فسون صيادى او‌   ‌و‌  از‌  قشون  ‌و‌  لشگر  ‌و‌  خيل  ‌و‌  سپاهش از‌  همه اينها مرا در‌  پناه خود محفوظ بدار كه‌  همانا توئى خداى با‌  عزت ابد  ‌و‌  قدرت (بى حد  ‌و‌  نهايت).
متن عربی صحیفه سجادیه
(23)
(وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا سَأَلَ اللَّهَ الْعَافِيَةَ وَ شُكْرَهَا)
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَلْبِسْنِي عَافِيَتَكَ، وَ جَلِّلْنِي عَافِيَتَكَ، وَ حَصِّنِّي بِعَافِيَتِكَ، وَ أَكْرِمْنِي بِعَافِيَتِكَ، وَ أَغْنِنِي بِعَافِيَتِكَ، وَ تَصَدَّقْ عَلَيَّ بِعَافِيَتِكَ، وَ هَبْ لِي عَافِيَتَكَ وَ أَفْرِشْنِي عَافِيَتَكَ، وَ أَصْلِحْ لِي عَافِيَتَكَ، وَ لَا تُفَرِّقْ بَيْنِي وَ بَيْنَ عَافِيَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ عَافِنِي عَافِيَةً كَافِيَةً شَافِيَةً عَالِيَةً نَامِيَةً، عَافِيَةً تُوَلِّدُ فِي بَدَنِي الْعَافِيَةَ، عَافِيَةَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ. وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِالصِّحَّةِ وَ الْأَمْنِ وَ السَّلَامَةِ فِي دِينِي وَ بَدَنِي، وَ الْبَصِيرَةِ فِي قَلْبِي، وَ النَّفَاذِ فِي أُمُورِي، وَ الْخَشْيَةِ لَكَ، وَ الْخَوْفِ مِنْكَ، وَ الْقُوَّةِ عَلَى مَا أَمَرْتَنِي بِهِ مِنْ طَاعَتِكَ، وَ الِاجْتِنَابِ لِمَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَتِكَ. اللَّهُمَّ وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ، وَ زِيَارَةِ قَبْرِ رَسُولِكَ، صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ رَحْمَتُكَ وَ بَرَكَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ، وَ آلِ رَسُولِكَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي فِي عَامِي هَذَا وَ فِي كُلِّ عَامٍ، وَ اجْعَلْ ذَلِكَ مَقْبُولًا مَشْكُوراً، مَذْكُوراً لَدَيْكَ، مَذْخُوراً عِنْدَكَ. وَ أَنْطِقْ بِحَمْدِكَ وَ شُكْرِكَ وَ ذِكْرِكَ وَ حُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْكَ لِسَانِي، وَ اشْرَحْ لِمَرَاشِدِ دِينِكَ قَلْبِي. 6) وَ أَعِذْنِي وَ ذُرِّيَّتِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَ الْهَامَّةِ و الْعَامَّةِ وَ اللَّامَّةِ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ سُلْطَانٍ عَنِيدٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مُتْرَفٍ حَفِيدٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ضَعِيفٍ وَ شَدِيدٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَرِيفٍ وَ وَضِيعٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ قَرِيبٍ وَ بَعِيدٍ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مَنْ نَصَبَ لِرَسُولِكَ وَ لِأَهْلِ بَيْتِهِ حَرْباً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ مَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَ ادْحَرْ عَنِّي مَكْرَهُ، وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّهُ، وَ رُدَّ كَيْدَهُ فِي نَحْرِهِ. وَ اجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُدّاً حَتَّى تُعْمِيَ عَنِّي بَصَرَهُ، وَ تُصِمَّ عَنْ ذِكْرِي سَمْعَهُ، وَ تُقْفِلَ دُونَ إِخْطَارِي قَلْبَهُ، وَ تُخْرِسَ عَنِّي لِسَانَهُ، وَ تَقْمَعَ رَأْسَهُ، وَ تُذِلَّ عِزَّهُ، وَ تَكْسُرَ جَبَرُوتَهُ، وَ تُذِلَّ رَقَبَتَهُ، وَ تَفْسَخَ كِبْرَهُ، وَ تُؤْمِنَنِي مِنْ جَمِيعِ ضَرِّهِ وَ شَرِّهِ وَ غَمْزِهِ وَ هَمْزِهِ وَ لَمْزِهِ وَ حَسَدِهِ وَ عَدَاوَتِهِ وَ حَبَائِلِهِ وَ مَصَايِدِهِ وَ رَجِلِهِ وَ خَيْلِهِ، إِنَّكَ عَزِيزٌ قَدِيرٌ.
مطالب پیشنهادی,وبگردی

    ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

    

    ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------