بسکتبال ۳ نفره ،قوانین و نحوه بازی آنبسکتبال ۳ نفره،ورزش بسکتبال ۳ نفره

قانون های ورزش بسکتبال سه نفره

 

ورزش بسکتبال ۳ نفره یا ۳ به ۳ که با اسم فیبا ۳۳ هم شناخته ميشود ، گونه ای از ورزش ورزش بسکتبال است که در اول در زمین های آسفالت بعضی منطقه های شهري ایالات متحده آمريکا انجام ميشد .

 ورزشهای تیمی مختلفی با توپ وجود دارد از جمله بسکتبال، والیبال، کرفبال، نتبال، اسلم بال و ... که هر کدام جایگاه خاصی بین مردم پیدا کرده است. یکی از بازیهای گروهی بسیار دیدنی بسکتبال سه نفره می باشد که در این مطلب با آن آشنا خواهید شد.

 

با محبوبیت این رشته در دنیا و توسعه و افزایش تعداد بازیکن های آن، این رشته به یک نیرو براي رشد  ورزش بسکتبال و بسکتبالیست ها تبدیل شد. عاقبت فیبا هم در سال ۲۰۰۷ در ورزش بسکتبال ۳ به ۳ وارد عمل شد. مسابقه های این رشته براي بار اول بعنوان ازمایش در بازي های آسيايي داخل سالن ۲۰۰۷ در ماکائو برپا شد و بعد از آن هم در بازي های آسيايي نوجوانان ۲۰۰۹ و بازي های المپیک تابستانه نوجوانان ۲۰۱۰ سنگاپور حضور یافت.

 

قانون های ورزش بسکتبال سه نفره: بر مبنای تعریف کلی این بازي، ساده و ازاد تعیین شده است. 

  

چند مورد از این قانون های حاوی: 

 

قانون های ورزش بسکتبال فدراسیون جهانی براي کلیه وضعیتهای بازي که بطور مشخص در قانون های ورزش بسکتبال ۳ × ۳ اشاره نشده است، معتبر و پذیرفتنی میباشد . 

 

1- زمین  

- بازي در نیمه زمین( در ابعاد ۱۵* ۱۱) و با یک حلقه انجام ميشود . 

- زمین باید دارای شکل عادی ورزش بسکتبال باشد که حاوی خط پرتاب پنالتی با فاصله ۸۰/ ۵ متر و خط دو امتیازی با فاصله ۷۵/ ۶ متر از حلقه باشد و نیم دایره( no- charge area) در زیر حلقه میباشد . 

 

2- تيم ها  

- هر تيم متشكل از 4 بازيكن، 3 نفر در داخل زمين و يك نفر بعنوان تعويض، مي باشد. 

 

3- داوران بازي 

- داوران بازي متشكل از يك داور در داخل زمين و دو داور ميزبعنوان منشي و وقت نگهدار مي باشند. 

 

توجه: برپا كنندگان مي توانند از دو داور زمين هم استفاده نمايند. 

 

4- آغاز بازي  

- هردو تيم هم زمان مي توانند خودشان را روي يك حلقه براي بازي گرم نمايند.  

- با بالا پرتاب کردن سكه مشخص مي شود كه كدام تيم داراي مالكيت توپ مي باشد. تيمي كه در پرتاب سكه تیز و برنده شده ميتواند براي آغاز بازي يا درصورت نياز در وقت اضافي مالكيت را داشته باشد. 

- بازي با سه بازيكن از هرتيم در داخل زمين شروع مي شود.  

 

5- امتيازدهي 

- هر شوت داخل نيم دايره 75/ 6 داراي يك امتياز خواهد بود.  

- هر شوت از پشت خط نيم دايره داراي دو امتياز خواهد بود. 

- هر گل موفق در پرتابهاي ازاد يك امتياز خواهد داشت. 

 

بسکتبال ۳ نفره،ورزش بسکتبال ۳ نفره

ورزش بسکتبال ۳ نفره

 

6- زمان بازي/ برنده بازي 

- زمان قانوني بازي حاوی موردهای زير خواهد بود: 

يك پريود ده دقيقه اي كه ساعت در طول مرده شدن توپ، متوقف مي شود كه حاوی پرتاب هاي پنالتي نيزمي باشد و زمانيكه توپ به وسیله مهاجم دراختيار گرفته شود، آغاز بكار مي كند. 

 

- هرتيمي كه 21 امتياز به دست آورد، برنده بازي است حتي اگرزمان تمام نشده باشد. اين صرفا حاوی زمان معمولي بازي است نه وقت اضافي. 

 

- اگرتا آخرزمان قانوني امتياز دو تيم مساوي شود، بازي در وقت اضافي دنبال خواهد شد. يك دقيقه استراحت بين وقت اضافي و زمان بازي درنظر گرفته خواهد شد. اولين تيمي كه در وقت اضافي دو امتياز به دست آورد، برنده بازي خواهد شد.  

 

- تيم باخت فني خواهد گرفت درصورتيكه در حین آغاز بازي حاضرنشده يا تعداد نفرات تيم به 3 نفرنرسد. 

 

توجه: درصورتی که اسكوربورد دردسترس نبود، برگزاركنندگان مي توانند در خصوص مدت زمان بازی تصميم بگيرند. پيشنهاد فيبا مدت زمان 10 دقيقه براي 10 امتياز، 15 دقيقه براي 15 امتياز و 20 دقيقه براي 21 امتياز درنظر گرفته شده است. 

 

7- خطاها/ پرتاب پنالتي 

- خطاهاي تيمي 7 اشتباه خواهد بود. 

- درصورتی که بازيكني مرتكب 4 اشتباه شود بايد زمين بازي را ترك نمايد. 

 

- درصورتی که خطا برروي بازيكن در حال شوت در داخل نيم دايره صورت گيرد، يك پرتاب ازاد به وی تعلق خواهد گرفت. 

 

- درصورتی که خطا برروي بازيكن در حال شوت در بيرون از نيم دايره صورت گيرد، دو پرتاب ازاد به وی تعلق خواهد گرفت. 

 

- درصورتی که خطا برروي بازيكن در حال شوت كه پرتاب آن به ثمربرسد صورت گيرد، يك پرتاب ازاد اضافي به وی تعلق خواهد گرفت. 

 

- درصورتی که خطا برروي بازيكني كه در حال شوت نباشد صورت گيرد و محدوديت خطاي تيمي آنان به 7 رسيده باشد، يك پرتاب ازاد به وی تعلق خواهد گرفت. 

 

8- از حركت بازداشتن 

- از حركت بازداشتن يا سرپیچی از فعاليت بوسيله عدم اقدام به كسب امتياز تخلف محسوب مي شود. 

 

- اگر زمين مجهزبه دستگاه 24( clock shot ثانيه) باشد، هرتلاش تيم حداكثرتا 12 ثانيه بايد به پایان برسد. ساعت به  محض دراختيار گرفتن توپ به وسیله بازيكن مهاجم شروع بكار خواهد نمود. ( حاوی ريباند كردن يا گرفتن توپ از دست مهاجم نيز خواهد بود) 

 

توجه: درصورتی که زمين بازي مجهزبه دستگاه shot 24( clock ثانيه) نبود، داور مي تواند درصورت تاخيردر حمله براي تيم مربوطه 5 ثانيه زمان در نظر گيرد. 

 

بسکتبال ۳ نفره،ورزش بسکتبال ۳ نفره

بسکتبال سه نفره

 

9 -چطور با توپ بازي مي شود  

- بدنبال گل شدن توپ در حين بازي يا اخرين پرتاب پنالتي: 

بازيكن از تيمي كه گل خورده، با دريبل كردن يا پاس دادن توپ در داخل زمين مستقيما زير حلقه( نه در پشت خط انتهايي) توپ را به پشت خط نيم دايره برساند. 

تيم مدافع جایز نيست در داخل نيم دايرهcharge- no با توپ بازي كند. 

 

- بدنبال هرتوپ گل نشده در حين بازي يا پرتاب پنالتي: 

درصورتی که بازيكن مهاجم ريباند كرد مي تواند بدون آنكه پشت نيم دايره برود اقدام به شوت نمايد. 

درصورتی که بازيكن مدفاع ريباند كرد بايد توپ را به پشت خط نيم دايره برساند. 

 

- در خصوص توپ دزدي يا توپ از دست رفته: 

اگردر داخل نيم دايره اتفاق افتاد ، بايد توپ را به پشت خط نيم دايره با پاس يا دريبل برسانند.  

 

- مالكيت توپ براي هرتيم در ادامه مرده شدن توپ به جز گل شدن با پاس دادن توپ بين مدافع و مهاجم در پشت خط نيم دايره شروع مي شود. 

 

- بازيكن به خارج از تيم دايره تعلق دارد كه هيچ كدام از پاهاي وی در داخل نيم دايره نباشد. 

در خصوص وضعيت جمبال توپ به بازيكن مدافع داده مي شود. 

 

10- تعويض 

- تعويض براي هر تيم در حین مرده شدن توپ قابل انجام خواهد بود. 

 

11- تايم استراحت  

- يك زمان 30 ثانيه اي به هرتيم براي استراحت داده مي شود. بازيكن مي تواند در حین مرده شدن توپ تقاضای تايم استراحت نمايد. 

 

12- توپ بازي 

- كليه مسابقه ها 3* 3 با توپ شماره 6) سايز 6( برپا مي گردد. 

 

گردآوری: بخش ورزشی بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------