تاریخ ایران بعد از اسلامایران بعد از اسلام,تاریخ ایران بعد از اسلام,تاریخ ایران پس از اسلام

تاریخ ایران بعد از اسلام

 

تاریخ ایران پس از اسلام

بعد از قرار گرفتن دین اسلام در سرزمین ایران که در نتیجه پیروزی اعراب مسلمان بر ساسانیان و فتح ایران به وسیله آنها اتفاق افتاد، دگرگونی های زیادی در عرصه‌های اجتماعی، مذهبی و سیاسی ایران به وجود آمد.

طاهریان برای نخستین بار بعد از ظهور اسلام نواحی شرقی ایران مانند خراسان امارت استخلاف تشکیل دادند و صفاریان هم برای اولین بار از زبان فارسی به جای زبان عربی استفاده کردند. در دوره سامانیان (۹۹۹–۸۱۹ م) از خط پهلوی ساسانی، خط فارسی جدید پدید آورده شد و الفبای عربی با زبان فارسی متداول شد.

 

امویان

بعد از پیروزی عرب ها در برابر سایانیان،حکومت اسلامی اعراب درایران آغاز شد،که امویان نخستین حکومت آنها بودند. این حکومت دمشق را پایتخت خود کردند. حکومت امویان درسال چهلم هجری به دست معاویه بن ابی سفیان به وجود آمد.

 

عباسیان

بعد از ضعیف شدن حکومت امویان ، ابومسلم خراسانی حکومت عباسیان را بنا نموده و بغداد را به عنوان پایتخت آن انتخاب کرد. عباسیان بیش از ۵۰۰ سال حکومت کردند.

 

طاهریان

نخستین حکومت مستقل پس ازحمله و تهاجم عرب ها ، حکومت طاهریان بود که به وسیله طاهرذوالیمینین یکی ازسرداران مامون تاسیس گردید. پایتخت این حکومت نیشابور بود. حکومت طاهریان توسط یعقوب لیث صفاری در زمان محمدبن طاهر به کار خود پایان داد.

 

علویان

علویان از نسل امام حسن ع بودند و در طبرستان و دیلم حکومت خود را آغاز نمودند و پایتخت خود را آمل گذاشتند . داعی کبیر و ناصرکبیر دو حاکم در زمان علویان بودند. سرانجام علویان توسط سامانیان به هلاکت رسیدند.

 

ایران بعد از اسلام,تاریخ ایران بعد از اسلام,حکومتهای ایران بعد ازدین اسلام

حکومتهای ایران بعد ازدین اسلام

 

صفاریان

یعقوب لیث با پیروز گشتن برحکومت طاهریان ، سلسله صفاریان را به وجود آورد. بعد از یعقوب ، عمرولیث بر تخت فرمانروایی نشست. این حکومت با ۱۳۴سال قدمت فرمانروایی در زمان پادشاهی خلف بن احمد توسط فرماندهان سامانی به پایان رسید.

 

سامانیان

سامانیان بعد ازشکست دادن صفاریان حکومت خود را بنا نهادند و ۱۲۴سال حکومت کردند. بخارا را پایتخت خود قراردادند. دانشمندان بزرگی مانند ابوعلی سینا و ابوریحان بیرونی در زمان سامانیان زندگی می کردند.

 

آل زیار

آل زیار یا زیاریان، یک طایفه کوچک در مناطق گیلان بودند که به تدریج حکومت همه ایران را به دست گرفتند. مرداویج بن زیار بنیان گذار زیاریان ادعا میکرد که یکی ازخاندان سلطنتی پیش از اسلام است. این حکومت هم سرانجام در دوران حکومت گیلانشاه به کار پایان رسید.

 

آل بویه

حکومت آل بویه استقلال طلبانی بودند که پس از وارد شدن عرب ها برای برگشت به ایران قبل و به دست آوردن عزت ایرانی حکومتهایی مستقل را به وجود آوردند. عمادالدوله علی بنیان گذار حکومت آل بویه بود.

 

این حکومت توسط عمادالدوله علی شروع گردید، در میان فرمانروایان آل بویه، عضدالدوله از فرمانروایانی بود که در عمران و آبادانی کشور نقش بسیاری داشته و مشهورتر از دیگر حاکمان بود. این حکومت در زمان پادشاهی ملک رحیم خاتمه یافت

 

غزنویان

غزنویان یکی ازحکومت های قوی بودند که حکوت خود را از افغانستان آغاز نمودند و هندوستان را به دست آوردند. آلپ تکین تاسیس کننده حکومت غزنویان و خسرو ملک آخرین حاکم این دوران بود. حاکمانی مانند سلطان محمود غزنوی و سلطان مسعود از فرمانروایان آن دوران بودند. حکیم ابوالقاسم فردوسی هم در آن زمان زندگی می کرده است.

 

سلجوقیان

طغرل آغاز کننده حکومت سلجوقیان بود و بعد از او آلب ارسلان، ملکشاه، سلطان سنجر و دیگر پادشاهان در این دوران حکومت می کردند، سلجوقیان باچیره شدن بر غزنویان حکومت خود را آغاز نمودند و قدرت خود را با وزرای بزرگ ثابت کردند. ولی سرانجام توسط خوارزمشاهیان به حکومت خود خاتمه دادند.

 

خوارزمشاهیان

خوارزمشاهیان، نیشابور را پایتخت خود قرارداده و ۱۵۴سال حکومت کردند. نظامی گنجوی و عطارنیشابوری در زمان خوارزمشاهیان زندگی می کردند. خوارزمشاهیان سرانجام توسط  مغول ها به حکومت خود پایان دادند.

 

مغول ها

مغولان باپیروز شدن بر خوارزمشاهیان تا مدتی زیر نظر چنگیزخان مغول حکومت کردند. در این دوران ایران به نابودی کشیده شد.

 

ایلخانان

ایلخانیان ، یکی از حکومتهای مغول بود که توسط هلاکو پایه گذاری شده بود و با سلطنت ابوسعید بعد از ۷۹ سال به پایان رسید. گفته میشود که مولانا دراین دوران زندگی می کرده است. البته باید گفت که بعد از حکومت ایلخانان، در قسمت های مختلف ایران، حکومتهای کوچک دیگری وجود داشتند مانند سربداران، جلایریان، چوپانیان، مظفریان و دیگر حکومتهای کوچک.

 

تیموریان

ریشه تیموریان به مغول ها بازمی گردد. تیمورلنگ که از اقوام چنگیزخان مغول بود حکومت تیموریان را بنا نهاد. حافظ در دوران تیموریان می زیسته است. سلطنت تیموریان پس از ۳۵ سال پایان پیدا کرد. البته در آن زمان حکومتهای دیگری مانند آق قویونلو،مرعشیان و قراقویونلو تشکیل شده بودند.

 

صفویان

حکومت صفویان توسط شاه اسماعیل صفوی پایه گذاری شد. تهماسب اول، اسماعیل دوم، محمدخدابنده، شاه عباس، شاه عباس دوم ، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین از دیگر حاکمان حکومت صفویان بودند. در این دوران مذهب شیعه برای نخستین بار به عنوان مذهب رسمی ایران شناخته شد. اصفهان، قزوین، تبریز از پایتخت های دوران صفوی بودند. این سلطنت بیشتر از ۲۰۰ سال طول کشید.

 

ایران بعد از اسلام,تاریخ ایران بعد از اسلام,نگاهی به تاریخ ایران بعد از اسلام

نگاهی به تاریخ ایران بعد از اسلام

 

افغان ها

افغان ها با پیروز شدن بر صفویان برای مدتی سلطنت را به دست گرفتند، به طور کلی با حمله افغان ها و فتح کردن اصفهان حکومت صفوی به پایان رسید.

 

افشاریه

نادر شاه افشار با چیره گشتن بر افغانها و گرفتن ایران از دست آنها حکومت افشاری را بنا نمود، افشاریان مشهد را به عنوان پایتخت خود انتخاب کردند و تا ۴۶ سال بعد سلطنت خود را ادامه دادند.

 

زندیه

بعد از سلطنت افشاریه، حکومت زندیه توسط کریم خان زند بنا نهاده شد. این حکومت شیراز را به عنوان پایتخت خود انتخاب کردند. بعد از ۳۴ سال در دوران سلطنت لطفعلی خان زند این حکومت هم به سلطنت خود پایان داد.

 

قاجاریه

آقامحمدخان قاجارحکومت قاجاریه را تاسیس کرد. در این حکومت حاکمانی مانند فتحعلی شاه قاجار، محمدشاه، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه، و در آخر احمدشاه قاجاربر تخت پادشاهی نشستند. پایتخت حکومت قاجاری تهران بود. این سلطنت بعد از ۱۲۹سال به پایان رسید.

 

پهلوی

آخرین حکومت پادشاهی درایران،حکومت پهلوی بود که توسط رضاشاه پایه گذاری شد و در دوران پادشاهی محمدرضاشاه به پایان رسید. عمر این حکومت ۵۴ سال بود. در این دوران، صنعت نفت ایران، ملی شد. آنگاه نارضایتی‌ها بالا گرفت تا با انقلاب ۱۳۵۷ به رهبری روح‌الله خمینی، این کشور، تحت نظام جمهوری اسلامی اداره شود. از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ هم این کشور درگیر جنگی وسیع با عراق بود.

 

گردآوری: بخش فرهنگ و هنر بیتوته

 بیشتر بخوانید تا بیشتر بدانید

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------