ضرب المثل به ترتیب حروف الفبا (ی)ضرب المثل با حرف ی, ضرب المثل با حروف الفبا

ضرب المثل با حرف ی

 
يابو برش داشته !

يا بكش يا دانه ده يا قفس آزاد كن
يابوي پيش آهنگ آخرش توبره كش ميشه !
يا خر ميرد يا صاحب يا دنيا مي ماند بي صاحب
يار را بايد امتحان كرد تا پشيماني نباشد
يا رضاي دوست بايد يا هواي خويشتن
يارو آسمان و ريسمان را بهم مي بافه
يا زنگي زنگ باش يا رومي روم
يا كوچه گردي يا خانه داري !
يا بخور يا بفكر خوردن باش
يا خدا يا خرما !
يا رب مباد آنكه گدا معتبر شود !
يار در خانه وما گرد جهان ميگرديم !
يار قديم ، اسب زين كرده است !
يار، مرا ياد كنه ولو با يك هل پوك !
يا مكن با پيل بانان دوستي --- يا بنا كن خانه ای در خورد پيل ![ سعدي ]
يكي رو تو ده راه نمي دادند سراغ كدخدارو ميگرفت !
يك ارزن از دستش نمي ريزه !
يك مرده بنام به كه صد زنده به ننگ !
يك انار و صد بيمار !
يك بز گر گله را گر ميكند !
يك خورده شاخ بهتر از هزار ذرع دمه !
يك داغ دل بس است براي قبيله اي !
يك ده آباد بهتر از صد شهر خراب !
يك بار جستي ملخه، دو بار جستي ملخه، آخر نجستي ملخه !
يه بام و دو هوا !
يه پا چارق، يه پا گيوه !
يه پاش اين دنيا يه پاش اون دنياست !
يه پول جيگرك سفره قلمكار نميخواد !
يه تب يه پهلوان و ميخوابونه !
يه تخته اش كمه !
يه جا ميل و مناره را نمي بينه يه جا ذره رو در هوا ميشماره !
يه چيز بگو بگنجه !
يه خونه داريم پنبه ريسه ، ميون هفتاد ورثه !
يه دست به پيش و يه دست به پس !
يه دست صدا نداره !
يه دستم سپر بود، يه دستم شمشير، با دندونام كه نميتونم بجنگم !
يه روده راست توي شيكمش نيست !
يه روزه مهمونيم و صد ساله دعاگو !
يه روز حلاجي ميكنه سه روز پنبه از ريش ور ميچينه !
يه سال بخور نون و تره صد سال بخور نون كره !
يه سوزن بخودت بزن و يه جوالدوز به مردم !
يه سيب و كه به هوا بندازي تا بياد پائين هزار تا چرخ ميخوره !
يه شكم سير بهتر از صد شكم نيم سير !
يه عمر گدائي كرده هنوز شب جمعه رو نميدونه !
يه كاسه چي صد تا سرناچي !
يه كفش آهني ميخواد و يه عصاي فولادي !
يه كلاغ و چهل كلاغ !
يه گوشش دره يه گوشش دروازه !
يه لاش كرديم نرسيد دو لاش كرديم كه برسد !
يه مو از خرس كندن غنيمته !
يه مويز و چل قلندر !
يه نه بگو، نه ماه رو دل نكش !
يكي به نعل و يكي به ميخ !
يكي چهارشنبه پول پيدا ميكنه يكي گم ميكنه !
يكي كمه، دوتا غمه ، سه تا خاطر جمه !
يكي مرد و يكي مردار شد يكي به غضب خدا گرفتار شد !
يكي ميبره يكي ميدوزد !
يكي ميمرد ز درد بينوايي - يكي ميگفت خانوم زردك ميخواهي ؟!
يكي نون نداشت بخوره پياز ميخورد كه اشتهاش واشه !
يكي يه دونه يا خل ميشه يا ديوونه !
يك ارزن از دستش نمي ريزه !
يك بار جسي ملخك ، دو بار جسي ملخك ، آخر بدستي ملخك !
يك بزِ گر ، گله را گر مي كنه !
يك پا پيش و يك پا پس بگذاشتن
يك پيرهن از او بيشتر پاره كرده ام
يك تير و دو نشان كردن
يك جو از عقلت كم كن هر كاري دلت مي خواد بكن
يك حمام خرابه چند تا جامه دار مي خواد ؟
يك در بسته و هزار در باز
یك دل نه صد دل عاشق شده
يك دم نشد كه بي سر خر زندگي كنيم
يك روده ي راست در شكم نداشتن
يك سر داره و هزار سودا
يك شب كه هزار شب نيست
يك گل از صد گلش شكفته بودن
يك من رفتم صد من آمدم
يك نفس ما داريم يك نفس او
يك نون از خونه قاضي در اومد سگش هم همراهش بود
يكي به نعل مي زنه يكي به ميخ !
يكيتان من باشيد يكيتان نيم من
يكي را توي ده راه نمي دادند سراغ خونه ي كدخدا را مي گرفت !
يكي مرد و يكي مردار شد يكي به غضب خدا گرفتار شد !
يكي مي بُره يكي مي دوزه !
يكي يكدونه يا خل ميشه يا ديوونه !
يه پاپاسي تو جيبش نيست مي خواد شمس العماره رو بخره !
يه پاش اين دنيا يه پاش اون دنياست !
يه ديوونه سنگي به چاه مي اندازه كه صد عاقل نمي تونه بيرون بياره !
یه سال بخور نون و تره صد سال بخور نون كره !
يه ستاره توي آسمون نداره !
يه سيب رو كه به هوا بندازي تا بياد پائين هزار تا چرخ مي خوره !
يه عمر گدايي كرده هنوز شب جمعه را نمي دونه !
يه كلاغ و چهل كلاغ !
يه گوشش دره يه گوشش دوازه !
يه وقت از سوراخ تو ميره يه وقت از دروازه تو نمي ره !

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------