تعبیر خواب

تعبیر خواب،تعبیر خواب مار،تعبیر خواب گربه،تعبیر خواب سگ،تعبیر خواب ماهی،تعبیر خواب موش و ...

 

 

 

تعبیر خواب
حرف نخست کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید
آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي

 

 

تعبير خوابتعبیر خواب باد وزیدنتعبیر خواب باد وزیدن ,باد وزیدن ,تعبیر خواب وزش باد

تعبیر خواب باد وزیدن به روایت بزرگان 

 تعبیر خواب باد وزیدن

 

تعبير خواب باد وزیدن به روايت محمد بن سیرین

اگر کسی بیند که باد سخت همی جست، دلیل که مردم آن دیار را بیم و ترس بود.
اگر بیند که باد چنان سخت بود که درختان راهمی کند و خرابی کرد، دلیل است که اهل آن دیار را بلا ومصیبت از علت طاعون و سرخجه و مانند این رسد.

تعبير خواب باد وزیدن به روايت امام جعفر صادق (ع)
دیدن باد در خواب بر نه و جه بود.
اول: بشارت.
دوم: فرمانروایی.
سوم: مال.
چهارم: مرگ.
پنجم: عذاب.
ششم: کشتن.
هفتم: بیماری.
هشتم: شفا.
نهم: آسایش.
اگر بیند که بر باد نشسته بود، دلیل است که بزرگی و فرمانروایی یابد.
 تعبیر خواب باد وزیدن به روایت ابراهیم کرمانی
باد سموم در خواب، دلیل بر بیماریهای سرد کند و باد معتدل سرد دیدن در خواب، دلیل بیماری شوریده است در ان دیار و باد معتدل دیدن، دلیل بر تندرستی بود از مردم آن دیار و موجب نیکوئی و کسب آن دیار کند.
اگر بیند که او را از جائی به جائی می برد، دلیل که سفری دور کند و در ان سفر جاه و بزرگی یابد به قدر آن ک او را باد به زمین برده باشد.
اگر بیند که باد بر گرد و تاریکی بود، دلیل بر ترس و بیم و اندیشه آن قوم بود.
تعبیر خواب باد وزیدن به روایت جابرمغربی
اگر بیند که او را بادی سخت به سوی آسمان ها برد، دلیل که اجل او نزدیک بود.
اگربیند که او را باد از آسمان به زمین آورد، دلیل بود که بیمار شود و عاقبت شفا یابد.
تعبیر خواب باد وزیدن به روایت لیلا برایت
اگر در خواب ببینید که در جهت مخالف باد راه مى روید و باد به صورت شما مى وزد بیانگر آن است که باید، اعتماد به نفس بیشترى در انجام کارها داشته باشید.
اگر در خواب ببینید که در جهت باد راه مى روید، نشانه موفقیت در انجام کارها است.
اگر در خواب ببینید که باد شما را به این طرف و آن طرف مى کشد، نشانه آن است که به مسافرتى خواهید رفت که براى شما سود و منفعت فراوان دارد.
تعبیر خواب باد وزیدن به روایت اسماعیل بن اشعث
اگر بیند که باد مغرب نرم جست، دلیل که مردم آن دیار را مال و نعمت زیاده شود.
اگر بیند که باد شمال نرم همی جست، دلیل بر شفا و راحت آن دیار.
اگر به خلاف این بود، دلیل بر خیر نباشد.
اگر بیند که او از باد همی شنید، دلیل است خیر پادشاه بزرگ در آن دیار گسترده شود.
اگر بیند که بادمردم آن دیار برگرفت و بر هوا برد، دلیل است که از مردمان شرف و بزرگی یابد.
تعبیر خواب باد وزیدن به روایت هانس کورت
اگر در خواب ببیند که باد به آرامى مى وزد، به معناى آن است که ثروتى فراوان به دست مى آورید.
اگر در خواب ببینید که باد به شدت در حال وزش است و صداى وحشتناکى را ایجاد کرده، بیانگر آن است که یکى از نزدیکان را از دست مى دهید.

----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ----------------------------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------