آشنایی با رشته های علوم انسانیرشته های علوم انسانی, آشنایی با رشته های علوم انسانی, معرفی رشته های علوم انسانی

آشنایی با رشته های علوم انسانی

 

معرفی رشته های علوم انسانی

یکی از رشته های مقطع متوسطه رشته علوم انسانی می باشد. این رشته از یکی پرطرفداران رشته ها است. در این مطلب قصد داریم شما را با انواع رشته های علوم انسانی آشنا کنیم.

 

مجموعه علوم انسانی یکی از گروه های آزمایشی کنکور سراسری است که سهم بزرگی از داوطلبان کنکور سراسری را به خود اختصاص داده است.

 

معرفی رشته های علوم انسانی
رشته باستان شناسی رشته زبان و ادبیات فارسی رشته علوم اقتصادی
رشته دانشگاهی علوم اقتصادی رشته اقتصاد حمل و نقل رشته علوم اجتماعی
رشته الهیات و معارف اسلامی رشته علوم و ارتباط اجتماعی رشته فلسفه
رشته فقه و حقوق اسلامی رشته فقه و اصول اسلامی رشته حسابداری حسابرسی
رشته حسابداری مالیاتی رشته حسابداری رشته حقوق کنسولی
رشته مدیریت جهانگردی و هتلداری رشته جغرافیای انسانی رشته جغرافی
رشته کاردانی حسابداری رشته کارشناسی معارف اسلامی رشته کتابداری
رشته مدد کاری اجتماعی رشته مدیریت رشته مدیریت بازرگانی
رشته کاردانی بیمه رشته مدیریت دولتی رشته کاردانی مدیریت بازرگانی
رشته کاردانی مدیریت صنعتی رشته مدیریت خاص رشته مدیریت صنعتی
رشته مطالعات خانواده رشته علوم قضایی رشته علوم قرآن و حدیث
رشته علوم اقتصادی اقتصاد کشاورزی رشته علوم انتظامی رشته کودکان استثنایی
رشته امور دفتری منشیگری رشته کاردانی امور مالی و مالیاتی رشته مدیریت امور بانکی
رشته راهنمایی و مشاوره رشته روابط سیاسی رشته روانشناسی
رشته علوم سیاسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی رشته تربیت معلم قرآن مجید
رشته علوم تربیتی رشته تاریخ رشته زبان و ادبیات عربی

 

رشته های گروه انسانی دارای 5 زیر گروه می باشد که در هر زیر گروه لیست رشته محل ها و ضرایب هر درس اختصاصی با سایر زیر گروه ها متفاوت است. در این بخش لیست رشته های کنکور انسانی به تفکیک زیرگروه را قرار داده ایم.

 

 

ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه یک »» ریاضی : 2 اقتصاد: 1 زبان و ادبیات فارسی : 4 عربی : 4 تاریخ و جغرافیا : 1 علوم اجتماعی : 1 فلسفه و منطق : 3 روانشناسی : 1

 

رشته های زیر گروه 1 رشته علوم انسانی
كارشناسی ارشد پيوسته علوم قضایی زبـان و ادبيـات كـردی معارف اسلامی
كارشناسی ارشد پيوسته معارف اسلامی و ارشاد شـيعه شناسی معارف اسلامی ـ تبليغ و ارتباطات
كارشناسی ارشد پيوسـته معـارف اسـلامی و حقوق علوم قرآن و حديث معارف اسلامی و اخلاق
آموزش الهيات و معارف اسلامی علوم قضایی معـارف اسـلامی و اديـان
آموزش زبان و ادبيات عربی فرهنگ و معارف اسلامی معـارف اسلامی و تاريخ
آموزش زبان و ادبيات فارسی فقه و حقوق اسلامی معارف اسلامی و علوم تربيتی
اديان و مذاهب ، اديان و عرفان فقه شافعی معارف اسلامی و علوم قرآنی
ايرانشناسـی فقه و حقوق امامی معارف اسلامی و كلام
تاريخ تمدن ملل اسلامی فقه و حقوق حنفـی معارف اسلامی و مديريت
تربيت مروج سياسی فقـه و حقـوق شافعی كاردانی آموزش دينی و عربی
زبان و ادبيات تركی آذری فقه و حقوق مذاهب اسلامی كاردانی آموزش زبان و ادبيات فارسی
زبان و ادبيات عربی فقه و مبانی حقوق اسلامی كاردانی امور تربيتی
زبان و ادبيـات فارسـی فلسفه كاردانی امور دولتـی
مترجمـی زبان عربی فلسفه و حكمت اسلامی كـاردانی تربيـت مبلـغ قـرآن كريم
فلسفه و عرفان اسلامی كاردانی تربيت معلم قرآن كريم كاردانی حقوق قضايی
مطالعات امنيتی فلسفه و كلام اسـلامی  

 

ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه دو »» ریاضی : 4 اقتصاد: 2 زبان و ادبیات فارسی : 2 عربی : 1 تاریخ و جغرافیا : 1 علوم اجتماعی : 3 فلسفه و منطق : 1 روانشناسی : 2

 

رشته های زیر گروه 2 رشته علوم انسانی
امنيت اطلاعات حفاظت اطلاعات
زبان و ادبيات فارسی ضد تروريسم
امنيت نرم علوم فنی امنيت
پژوهشـگری امنيـت مدد كاری اجتماعی
جامعـه شناسـی كاردانی آموزش مطالعات اجتماعی
برنامه ريزی اجتماعی و تعاون مردم شناسی
آموزش علوم اجتماعی روزنامه نگاری

 

ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه سه »» ریاضی : 4 اقتصاد: 3 زبان و ادبیات فارسی : 2 عربی : 1 تاریخ و جغرافیا : 1 علوم اجتماعی : 2 فلسفه و منطق : 1 روانشناسی : 1

 

رشته های زیر گروه 3 رشته علوم انسانی
اقتصاد مـديريت فرهنگـی هنـری
امنيت اقتصادی مـديريت كسب و كارهای كوچک
حسابداری مديريت مالی
فناوری اطلاعات و ارتباطات مديريت و بازرگانی دريایی
گردشگری مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات
مديريت اطلاعات و ارتباطات هتلداری
مـديريت امـور بانكی كاردانی اشتغال
مديريت امور گمركی كاردانی اقتصاد كار و بهره وری
مديريت بازرگانی كاردانی امور بانكی
مديريت بيمه كاردانی امور فرهنگی
مـديريت بيمـه اكـو كاردانی امور مالی و مالياتی
مـديريت دولتـی كاردانی بيمه
مـديريت صـنعتی كاردانی جهانگردی
كارداني مديريت صنعتی كاردانی حسابداری
كارداني مديريت گمركی كاردانی روابط كار
كاردانی هتلداری كاردانی مديريت بازرگانی

 

ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه چهار »» ریاضی : 3 اقتصاد: 2 زبان و ادبیات فارسی : 2 عربی : 1 تاریخ و جغرافیا : 3 علوم اجتماعی : 2 فلسفه و منطق : 2 روانشناسی : 3

 

رشته های زیر گروه 4 رشته علوم انسانی
آماد تاريخ اسلام
آموزش تاريخ جغرافیا
آموزش جغرافيا كاردانی باستان شناسی
باستان شناسی علوم انتظامی
تاريخ زبان شناسی

 

ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه پنج »» ریاضی : 3 اقتصاد: 2 زبان و ادبیات فارسی : 2 عربی : 1 تاریخ و جغرافیا : 1 علوم اجتماعی : 3 فلسفه و منطق : 2 روانشناسی : 3

 

رشته های زیر گروه 5 رشته علوم انسانی
آموزش ابتدایی مشاوره
آموزش راهنمايی و مشاوره مطالعات خانواده
آموزش علوم ورزشی كاردانی آموزش و پرورش ابتدايی
آموزش كودكان استثنایی كاردانی آموزش وپرورش كودكان استثنایی
روانشناسی كاردانی علم اطلاعات و دانش شناسـی
علم اطلاعات و دانش شناسـی كـاردانی علـوم ورزشـی
علوم تربيتی كاردانی مربی كودک
علوم ورزشی  

 

معرفی پرطرفدارترین رشته های علوم انسانی

رشته علوم انسانی بیش از  80 رشته ی دانشگاهی و 5 زیرگروه تنوع زیادی در انتخاب رشته دارد، اما بهتر است قبل از انتخاب هر کدام از این رشته ها به بازار کار، درآمد و آینده‌ی شغلی آن دقت کنید، توانایی های لازم برا آن رشته را هم مد نظر بگیرید و با به دست آوردن اطلاعات کافی رشته ی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

 

رشته‌های روانشناسی، حقوق، مدیریت و حسابداری از رشته های معروف و پردرآمد شاخه ی علوم انسانی می باشد.

 

رشته های ادبیات و علوم انسانی, معروف ترین رشته های علوم انسانی, زیر گروه های رشته علوم انسانی

رشته حقوق از پرطرفدارترین رشته های علوم انسانی

 

معرفی شغل های رشته انسانی

شغل های رشته علوم انسانی شامل مشاوران روانشناسی، وکلا، مدیران منابع انسانی و مدیران بازاریابی و...  هستند. این شغل ها نیازمند فردی با توانایی های مهارت اجتماعی و تحلیلی بالا هستند. همچنین، شاغلین در این حوزه‌ها باید دارای دانش عمیقی در زمینه تاریخ، فرهنگ و روانشناسی باشند تا بتوانند به خوبی از مهارت های خود استفاده کنند و در کار خود موفق باشند. رشته روانشناسی و حقوق جزء رشته های پردرآمد و پرطرفدار در رشته علوم انسانی می باشد. رشته حسابداری یکی دیگر از رشته های پرمخاطب در رشته ادبیات و علوم انسانی می باشد. در زیر رشته های پرطرفدار علوم انسانی را نام برده ایم :

 

– روان‎شناسی

– حسابداری

– مدیریت مالی

– حقوق

– مدیریت بازرگانی

– مدیریت کسب و کار

– مدیریت امور بانکی

– آموزش ابتدایی

 

معرفی رشته ی روانشناسی

یکی از رشته ی مهم و پرطرفدار دانشگاهی روانشناسی است که در مورد رفتار انسانها در ارتباط با محیط اطراف خود و تفاوت رفتارها مطالعه می کند.

 

توانایی‌های لازم برای رشته‌ی روانشناسی

افرادی که قصد ادامه‌ی تحصیل در این رشته را دارند باید توانایی کافی در حل مسائل و تصمیم گیری و استدلال از خود نشان بدهند. داشتن روابط اجتماعی خوب و روحیه‌ی کمک به دیگران نیز از شرط های اساسی برای موفقیت در این رشته است.

 

معرفی رشته‌ی حقوق

رشته ی حقوق دومین رشته‌ی پرطرفدار در گروه علوم انسانی است. پرورش متخصصانی مجرب و کارآمد از اهداف اصلی ایجاد این رشته است که بتوانند در زمینه هایی از جمله قضاوت، وکالت، کارشناسی حقوق و سردفتری اسناد رسمی به فعالیت بپردازند. درآمد خوب این شغل ها یکی از عوامل محبوبیت این رشته شده است.

 

توانایی‌های لازم برای رشته‌ی حقوق

دانشجویانی که قصد دارند در این رشته ادامه تحصیل بدهند باید بدانند برای این رشته داشتن بعضی ویژگی ها خیلی مهم است. ابتدا باید فن بیان خیلی قوی داشته باشند و بتوانند رابطه‌ی خوبی با افراد برقرار کنند. داشتن قدرت استنباط بالا، قدرت استدلال، جسارت و تصمیم گیری سریع در این رشته بسیار مهم است. شاید فردی بتواند بدون داشتن این توانایی ها دوره‌ی درسی این رشته را بگذراند، اما برای شاغل شدن در این زمینه حتماً باید از این ویژگی‌ها برخوردار باشد.

 

معرفی رشته‌ی مدیریت

رشته ی مدیریت یکی دیگر از رشته های پرطرفدار شاخه‌ی علوم انسانی است که با داشتن گرایش های متنوع، افراد زیادی جذب آن می شوند.

 

مدیریت، فرآیندی است شامل برنامه ریزی، فرماندهی، هدایت و نظارت بر تلاش های اعضای سازمان و استفاده از منابع، به‌ منظور رسیدن به اهداف سازمان.

 

توانایی های لازم برای رشته‌ی مدیریت

علاقه مندان به رشته مدیریت باید از توان کافی در  درس های ریاضی، آمار، اقتصاد و زبان انگلیسی دوره‌ی دبیرستان، برخوردار باشند و درک بالایی در فهم مطالب به خصوص در زمینه‌ی امور مالی داشته باشند. دانشجویان رشته‌ی مدیریت در تمامی گرایش ها باید ویژگی های لازم از جمله قدرت رهبری، اعتماد به نفس، روابط اجتماعی خوب، توان تجزیه‌ و تحلیل و قدرت بیان قوی را داشته باشند.

 

معرفی رشته‌ی حسابداری

رشته‌ی حسابداری جزء رشته های شناور است و داوطلبان در هر سه گروه ریاضی، تجربی و انسانی می توانند در این رشته ادامه تحصیل دهند.

 

حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می گیرد تا افراد دیگر در این سازمان ها بتوانند از آن اطلاعات استفاده کنند.

 

توانایی های لازم برای رشته‌ی حسابداری

همانطور که همه می دانید یک حسابدار باید در علم  ریاضیات قوی باشد و از کار کردن با اعداد و ارقام خسته نشود. همچنین باید دقیق، منظم و باحوصله باشد تا هنگام بررسی داده ها خطایی صورت نگیرد. یک حسابدار باید گزارش کار دقیقی از عملکرد خود ارائه دهد بنابراین باید به ادبیات فارسی مسلط بوده و نگارش خوبی داشته باشد.

 

گردآوری: بخش علمی بیتوته

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------