دارو های گیاهی - داروهای ضد تب و تب بر 

نسخه هاي مركب

 

نسخه شماره 1- داروی تب بر


ریشه بابا آدم          30 گرم

 

گیاه علف چای        20 گرم

 

ریشه شیرین بیان    15گرم

 

برگ کاکوتی            10 گرم

 

برگ سنا               10 گرم

 

برگ گاوزبان            10 گرم

 

طرز تهیه :دو قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده نیم ساعت قبل از ناهار و شام یک فنجان میل کنید .

 

 

 

نسخه شماره 2- داروی تب بر


پوست بید                   یک قسمت

 

ریشه کاسنی               یک قسمت

 

گل اروانه                       یک قسمت

 

برگ بادرنجبويه              یک قسمت

 

میوه ناخنک                  یک قسمت

 

طرز تهیه :دو قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

 

 

نسخه شماره 3-داروی تب بر


مغز خیار                       30 گرم

 

مغز تخم کدو                   30 گرم

 

تخم کاسنی                  30 گرم

 

عصاره شیرین بیان          10 گرم

 

نشاسته                      10 گرم

 

کتیرا                           10 گرم

 

آب کاهو                      به مقدار کافی

 

طرز تهیه: داروها را کوبیده و الک كرده و سپس با مقدری آب کاهو یا لعاب اسفرزه مخلوط و به صورت حب درآورده و هر بار تا 6 گرم مصرف شود .

 

 

توجه : نسخه فوق جهت تب و سردرد و سرسام ( ورم مغز ) مفید بوده و همچنین تشنگی را رفع كرده و خاصیت خواب آور درد .

 

 

 

نسخه شماره 4- داروی ضد تب و خنک کننده


اسفرزه                       یک قسمت

 

تخم شربتی                 یک قسمت

 

تخم ریحان                   یک قسمت

 

اسطو خودوس              یک قسمت

 

بالنگو                          یک قسمت

 

بارهنگ                       یک قسمت

 

به دانه                        یک قسمت

 

ریشه ختمی                یک قسمت

 

طرز تهیه :دو قاشق غذا خوری از مخلوط داروی فوق ( ریشه ختمی قبلاکوبیده شده باشد ) را در یک لیوان آب جوش ریخته مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

 

 

 

نسخه شماره 5- داروی تب بر


تخم کاسنی          یک قسمت

 

خارخاسک             یک قسمت

 

ناخنک                   یک قسمت

 

گل پنیرک               یک قسمت

 

پوست بید            یک قسمت


طرز تهیه :دو قاشق غذا خوری از داروی فوق را که قبلا نیم کوب شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

 

 

 

نسخه شماره 6- داروی تب بر


زرد آلو                     50 گرم

 

عناب                       50 گرم

 

آلوی سیاه                50 گرم

 

پوست بید                50 گرم

 

بنفشه                    10 گرم

 

نیلوفر                      10 گرم

 

گشنیز                    10 گرم

 

تخم کاسنی            5 گرم

 

طرز تهیه :ابتدا پوست بید را کوبیده و نرم كرده و همراه با سایر داروها در یک لیتر آب برای مدت 8 ساعت خیسانده و سپس آنرا صاف كرده و در یک نوبت میل کنید .

 

 

 

نسخه شماره 7- داروی تب بر ( چهار تخم )

تخم خیار          یک قسمت

 

تخم خیار چنبر    یک قسمت

 

تخم هندوانه        یک قسمت

 

تخم کدو              یک قسمت

 

طرز تهیه :داروی فوق را با یکدیگر مخلوط كرده و می کوبند سپس روزی سه بار هر بار ده گرم با کمی آب میل کنید .

 

 

 

نسخه شماره 8- داروی تب بر ( شش تخم )


تخم خیار            یک قسمت

 

تخم کدو              یک قسمت

 

تخم خیار چنبر     یک قسمت

 

تخم هندوانه        یک قسمت

 

تخم گرمک         یک قسمت

 

تخم کاهو           یک قسمت

 

طرز تهیه :داروی فوق را با یکدیگر مخلوط كرده و می کوبند سپس روزی سه بار هر مرتبه ده گرم با کمی آب میل می کنند.

 

 

 

نسخه هاي تك دارويي

 


نسخه شماره1


دارو : پوست یا برگ درخت بید ( Salix alba )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

 

طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

 

 

 

نسخه شماره 2


دارو : گل اروانه ( Salvia hydrangea )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

 

طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

 

 

 

نسخه شماره 3


دارو : گل شاه پسند طبی ( Verbena officinalis )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

 

طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

 

 

 

نسخه شماره 4


دارو : برگ و پوست ساقه گیاه زبان گنجشک ( Fraxinus excelcior )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم


طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

 

 

 

نسخه شماره 5


دارو : برگ یا چوب یا پوست ساقه غان ( قان ، توس ) ( Betula alba )

مقدار مصرف : 5 تا 10 گرم

 

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

 

 

 

نسخه شماره 6


دارو : ریزم با تمام گیاه همیشه بهار کوهی ( تنباکوی کوهی ) ( Arnica montana)

مقدار مصرف : 0/5 تا 1 گرم

 

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

 

 

 

نسخه شماره7


دارو : ریشه کاسنی ( Cichorium intybus)

مقدار مصرف : 5تا 15 گرم

 

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

 

 

 

نسخه شماره8

دارو : پوست کبوده و سپیدر ( Populus alba )

مقدار مصرف : 4 تا 8 گرم

 

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید

 

 

 

نسخه شماره9

دارو : تمام گیاه بنفشه ( Viola ordorata )

مقدار مصرف : 5 تا 10 گرم

 

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

 

 

 

نسخه شماره10


دارو : تخم خرفه ( Portulaca oleracea)

مقدار مصرف : 5 تا 10 گرم

 

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

 

 

 

نسخه شماره 11


دارو : برگ بارهنگ ( Plantago Lantceolata)

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

 

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

 

 

 

نسخه شماره12


دارو : پیاز ( Allium cepa)

 

طرز تهیه و مقدار مصرف : روزی 2 تا 3 پیاز همراه با غذا میل کنید .

 

 

 

نسخه شماره 13

 

دارو : ریحان ( Ocimum basilicum)

مقدار مصرف : 5 تا 15 گرم

 

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

 

 

 

نسخه شماره 14


دارو : ماش ( Vicia sativa)

مقدار مصرف : 30 تا 60 گرم

 

طرز تهیه : بصورت پخته میل کنید .

 

 

 

نسخه شماره15


دارو : بادرنجبويه ( Melissa officinalis)

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

 

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

 

 


نسخه شماره16


دارو : گل گیاه شاه بلوط هندی ( Aesculus hipocastanum)

مقدار مصرف : 4تا 8 گرم

 

طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف كرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

 

 

 

 

 

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------