تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ - 12 اسفند52پیش ازمیلاد:يك قسمت از مذاكرات جلسه سوم مارس سال 52 پيش از ميلاد سناي روم حاوي اظهارات چند افسر رومي در باره شكست نظامي از ايران در جنگ كارهه (حرّان) بود كه در بهار سال 53 پيش از ميلاد (حدود 9 ماه قبل از آن) صورت گرفته بود و ضمن آن كراسوس كنسول روم كشته شده بود. اظهارات افسران شکست خورده رومي در سناي اين امپراتوري به اين شرح در تاريخ روم آمده است:

"سپهبد سورنا فرمانده ارتش ايران در اين جنگ از تاكتيك و سلاحهاي تازه استفاده كرد. هر سرباز سوار ايراني با خود مشك كوچكي پر از آب حمل مي كرد و مانند ما دچار تشنگي نمي شد. به پيادگان با مشكهايي كه بر شتر ها بار بود آب و مهمات مي رساندند. سربازان ايراني به نوبت و با تاكتيك خاصي كه براي ما تازگي داشت از ميدان [نبرد] خارج مي شدند و به استراحت مي پرداختند. سواران ايران قادر به تيراندازي از پشت سر هستند كه ما تجربه آن را نداريم. ايرانيان كمانهاي تازه اختراع كرده اند كه با آنها توانستند پاي پيادگان مارا كه باسپرهاي بزرگ در برابر آنان و براي محافظت از سوارانمان قلعه درست كرده بوديم به زمين بدوزند. ايرانيان داراي زوبين هاي دوكي شكل بودند كه با دستگاه كاملا تازه اي تا فاصله دور پرتاب مي شد. شمشيرهاي آنان شكننده نبود. هر واحد تنها از يك نوع سلاح استفاده مي كرد و مانند ما خودرا سنگين نمي كرد. سربازان ايراني حق عقب نشيني و تسليم شدن ندارند و تا آخرين نفس بايد بجنگند. اين بود كه ما شكست خورديم و هفت لژيون را به طور كامل از دست داديم و به چهار لژيون ديگر تلفات سنگين وارد آمد.

 

برخي دلايل پيروزي ايرانيان


178پیش ازمیلاد:فرهاد یکم شاه ايران از دودمان اشكاني درمارس سال 178 پيش از ميلاد دستور ساختن «ري» نوين را در غرب شهر ري (منطقه ورامين ـ جنوب شرقي تهران امروز) صادركرد كه بعدا «ايوان كي» خوانده شده است. مورخین يوناني شهر تازه ـ ایوان کی ـ را «گاراكس يا خاراكس Xarhages» نوشته اند. يونانيان «ري» را هم «راگسRhages» مي نوشتند.


1940م:دولت انگلستان سوم مارس 1940 (12 اسفند 1318) درخواست دولت وقت ايران را براي فروش هواپيماي نطامي رد كرد. نيروي هوايي ايران سالها پيش از آن با خريد هواپيما از آلمان و روسیه شوروي تاسيس شده بود. دلخوري انگليسي ها بيشتر از اين بابت بود كه ايران با كمك ايتالياي موسوليني براي خود يك نيروي دريايي كارآمد به وجود آورده بود و در خليج فارس موي دماغ انگلستان شده بود. به علاوه، تمايل به آلمان در بسياري ازمقامات وقت ايران ديده مي شد.

 

1324ش:دكتر مصدق نماينده تهران در مجلس شوراي ملي در جلسه 12 اسفند سال 1324 به شوروي كه حاضر به خارج ساختن نيروهايش از ايران نمي شد اعتراض كرد و سران مسكو را افرادي خواند كه به تعهد خود و ميثاقهاي جهاني و موازين بين المللي كه ضامن رعايت حقوق ملتهاست بي اعتنا هستند و بااين كار خود، حاكميت ملتها و صلح جهاني را به مخاطره مي افكنند و كره زمين را به صورت جنگلي كه قوي ضعيف را پاره مي كند در مي آورند و از اين راه، تمدن بشر راتضعيف و خارج از اخلاقيات مي سازند. وي گفت كه مماشات با رهبران مسكو بر ميزان توقعات آنان مي افزايد؛ جهان حساب و كتاب دارد بايد با سماجت قضيه را دنبال كرد.

دكترمصدق گفته بود كه رهبران مسكو بايد بدانند كه ايران با تاريخ درخشان و مردم وطندوست خود اروپاي شرقي نيست و با تجربه از 140 سال گذشته نمي خواهد که دست نشانده شود.

با انعكاس اين مطالب در رسانه هاي جهان، كمتر از سه هفته بعد ترومن رئيس جمهوري آمريكا به شوروي اخطاركرد كه اگر نيروهايش را از ايران خارج نسازد آمريكا هم نيرو به ايران خواهد فرستاد.


1329ش:اجتماعات تهران با هدف درخواست لغو قرارداد نفت با انگلستان و ملي كردن صنعت نفت در 12 اسفند 1329 (سوم مارس 1951) بيش از روزهاي ديگر بود و چهار روز بعد رزم آرا نخست وزير كه مخالف ملي شدن نفت بود جان خود را بر سر اين مخالفت گذارد. در اين اجتماعات از هرگروهي ــ ملي گرا، مذهبيون و كمونيست ــ ديده مي شد.

 

1943م:ادوارد ساونكو (ليمونوف) شاعر و نويسنده روس و صاحب يك فرضيه «ناسيونال سوسياليسم» تازه، موسس حزب «ناسيوناليست بلشويكز = ناسيونال بلشويسم» و منادي انقلابي از نوع جديد كه از آغاز فعاليت هاي انتخاباتي روسيه شهرت بيشتري يافته 22 فوريه 1943 (درست 65 سال پيش) به دنيا آمده است. ليمونوف نام مستعار و قلمي اوست، زيرا كه پوستش كمرنگ و اصطلاحا ليمويي است و دوستانش از نوجواني اورا با اين نام خطاب مي كردهند. وي كه هشت سال (از 1974 تا 1982) در آمريكا اقامت اجباري داشت و يكي از كتابهايش را كه «اين من هستم؛ ادي!» عنوان دارد در آنجا منتشر ساخت كه بعدا به روسي، آلماني، و ... هم ترجمه شد و بيش از يك ميليون نسخه فروش داشت مي گويد كه «آمريكائيسم» از «كاپيتاليسم» جداست، هردو به حال جهان زيان آورند و بر مردم آمريكاست كه دولتشان را مجبور به ترك و يا تعديل اين دو روش كنند كه توجه جوانان آمريكايي به تعيين نامزدها در مسابقه هاي انتخاباتي جاري نشان داد كه درصدد آن تغيير برآمده اند.

وقتي كه از ليمونوف سئوال مي شود؛ او كه هشت سال از كمكهاي رفاهي (ولفر) آمريكا استفاده كرده بود چرا با سياستهاي آن كشور تا اين حد مخالف است؛ مي گويد كه آمريكا دنيا را مي چاپد، و اين پول از خود آن نيست و به علاوه، كمك معيشتي به پناهندگان سياسي را به خاطر تبليغ سياسي عليه دولتهاي بخصوصي مي دهد. اگر دولت آمريكا وارد جنگ سرد با شوروي نشده بود، دولت مسكو آن همه مامور اطلاعاتي نداشت كه به من (در آن زمان يك جوان) اشاره كنند: از عقيده ات (سوسياليسم ملي) دست بردار و يا از كشور (وطن خود) برو، و گرنه جاي تو سيبري خواهد بود كه من مجبور شدم به آمريكا بروم و چون بيكار بودم نان آنان را بخورم. ليمونوف كه به روسي، انگليسي و فرانسه تكلم مي كند گفته است كه 44 كتاب نوشته از جمله 15 داستان و به نوشتن كتاب و مقاله ادامه مي دهد.

ليمونوف كه پس از خروج اجباري در سال 1974 از وطن به ترتيب در اتريش، ايتاليا، آمريكا و فرانسه زندگي مي كرد در سال 1991 به وطن بازگشت و به انتشار نشريه «ليمونكا» دست زد كه هنوز چاپ مي شود. مقامات روسيه فدراتيو بعدا او را به دادگاه بردند كه «ليمونكا» در اذهان يك مفهوم ديگر هم دارد و آن «نارنجك دستي كوچك، شبيه ليمو» است و اين نام درحقيقت تهديدكردن دولت است كه دادگاه اين اتهام را نپذيرفت.

فرضيه هاي ليمونوف كه هركدام در يك كتاب قرارداده شده اند متعددند. فرضيه هاي شماره يك او عبارت است از:

تمدن نوين. وي معتقد است كه كار بشر با اين تمدن به جايي نمي رسد و اين «بن بست» در طول تاريخ بارها و به دفعات به اثبات رسيده است. ، اين تمدن فسادآفرين شده و مقام انساني را تنزل داده و به انحطاط مي كشاند. در اين تمدن، مردم آنچه را كه مي گويند عمل نمي كنند و يا عكس آن را انجام مي دهند، آزمند، بيرحم و خودخواه شده اند و به خاطر پول يكديگر را پاره مي كنند. اين تمدن را نمي توان اصلاح كرد، جز با انقلاب ـ انقلابي از نوع فرهنگي، و تا چنين انقلابي روي ندهد؛ بشر آرامش و سعادتي را كه در جستجويش است به دست نخواهد آورد.

 

ليمونوف

 

1875م:برای نخستین بار در تاریخ ورزش، سوم مارس 1875 و در مونترآل کانادا هاکی روی یخ Ice Hockey (نوعی بازی چوگان روی یخ) سازمان داده شد. سرگرمی انفرادی سریدن و لیزخوردن روی یخ سابقه هزاران ساله دارد ولی از این تاریخ دارای سازمان، تیم، قواعد و اصول شده است. قواعد این بازی ازجمله شمار بازیکنان هرتیم که شش نفر باید باشند، دیسک بازی و گلر (گلی) و نوع کفش (اسکیت) در نشریه مونترآل گازت انتشار یافت. به علت طبیعت یخ، این بازی باید در سالن سرپوشیده انجام شود. هاکی روی یخ از سال 1920 بر بازیهای المپیک (زمستانی) اضافه شده است. هم اکنون 69 کشور دارای تیم های هاکی روی یخ هستند.

تاریخ ورزش از آرتور هاکیArthur Hockey ـ اشراف زاده انگلیسی به عنوان تنظیم کننده و مدرنیزه کننده بازی هاکی یاد کرده است که عنوان این بازی از نام او گرفته شده است. وی در قرن هفدهم می زیست و ظاهرا در سال 1614 اصلاحات خودرا درباره بازی قدیمی هاکی (چوگان) منتشر کرد و تعمیم داد.

 

Arthur Hockey


1857م:سوم مارس 1857 انگلستان و فرانسه به چین اعلان جنگ دادند و جنگ دوم تریاک آغاز شد که تا سال 1860 ادامه یافت و به شکست نظامی چین انجامید. در جریان این جنگ، قدرت های جهانی دیگر به انگلستان و فرانسه پیوسته بودند. طبق قراردادهای پایانی این جنگ، دولت وقت چین که از توان نظامی کافی برخوردار نبود قبول کرد که تجارت تریاک انگلستان با چین قانونی شود که نتیجه اش اعتیاد چینی ها بود. طبق این قراردادها، دولت چین موافقت کرد که بنادر خودرا به روی قدرت های وقت بازبگذارد، از واردات این کشورها عوارض گمرکی نگیرد، مانع مهاجرت کارگران «پرکار و ارزان مزد» چینی به آمریکای شمالی (کانادا و ایالات متحده) و مستعمرات قدرتها نشود، کشتی های نظامی آنان بتوانند وارد بنادر چین شوند، مانع فعالیت مروجّین مسیحیت نشود و هرگونه قرارداد به زبان انگلیسی نوشته شود. مورخین معاصر نوشته اند که تسلیم چین به این شرایط باعث رشد امپریالیسم شد، به همانگونه که پس از فروپاشی شوروی نیز فعالیت های امپریالیستی شدت گرفت. نخستین جنگ تریاک، تنها میان چین و انگلستان روی داده بود زیرا که چینی ها تریاک ها انگلیسی ها را که از هند به چین صادر می شد به دریا ریخته بودند. در این جنگ «هنگ کنگ» چین به تصرف انگلستان درآمده بود.

 

1878م:سوم مارس 1878 برغم مخالفت انگلستان، قرارداد پايان جنگ روسيه و عثماني معروف به پيمان «سن استفانو» ميان دو دولت امضاء شد. روسيه از اين جنگ كه تا دروازه هاي استانبول گسترش يافته بود، دو هدف داشت؛ يكي اجباركردن عثماني به تاييد استقلال صربستان، مونته نگرو، مقدونيه و بلغارستان بود كه اكثريت جمعيت اين منطقه اسلاو و همنژاد روسها هستند و ديگري بسط نفوذ خود از طريق اين اسلاوها (اسلاوهاي جنوبي) تا مديترانه. انگلستان رقيب قديمي استعماری روسيه مايل به اين کار نبود، مخصوصا نمي خواست كه بلغارستان به درياي سياه و درياي اژه راه یابد.

با اين كه انگلستان براي ادامه جنگ با روسيه به كمك عثماني كشتي جنگي فرستاده بود و اين كشتي ها به تنگه «بسفور» (منطقه استانبول) رسيده بودند، سران عثماني ترجيح دادند كه با روسيه سازش كنند، زيرا مي دانستند كه انگلستان تنها به منافع خودش مي انديشد. عثماني با امضاي پيمان «سن استفانو» درعین حال روسيه و انگلستان را در برابر يكديگر قرارداد.

در واکنش به این پیمان، انگلستان به تحریک صربستان و بلغارستان برضد یکدیگر پرداخت و ایندو را به جان هم انداخت و هنگامي كه روسيه براي پايان دادن به جنگ اين دو كشور همسايه به مياجيگري پرداخت انگلستان نيز وارد مذاكرات شد كه از سوم مارس 1886 در بوخارست آغاز گرديده بود. مذاكرات بوخارست موفق به برقراراي صلح ميان صربها و بلغارها شد ولي، ديگر انگلستان از منطقه بالكان خارج نشد و اثر انگشتش همه جا در رويدادهاي بعدي بالكان مشاهده مي شد.

 

1878م:دولت آلمان به صدر اعظمي بيسمارک هفت سال پس ازاينکه موفق شد آلماني هارا به زير يک پرچم بياورد و امپراتوري اعلام کند از مارس 1878 سياست خارجي تازه اي در پيش گرفت و اين سياست پايه استعماري و سهم خواهي داشت ولي بدون درگيري بارقيبان. اجراي اين سياست نياز به اين داشت که ميان قدرتهاي اروپايي به جاي معارضه سازش بر قرار باشد. با همين هدف، دولت آلمان کنگره برلن را در 13 ژوئيه 1878 براي حل اختلاف مستعمراتي اروپائيان و تصاحب مسالمت آميز ساير سرزمين ها، ايجاد تفاهم ميان قدرتهاي اروپايي و در همين راستا رفع بحران تازه روابط انگلستان و روسيه و تشكيل داد. دراين كنگره بود كه تمامي قفقاز به روسيه، بوسني ــ هرزگوين به اتريش، قبرس به انگلستان و کنگو به بلژزيک داده شد و ميان اروپاييان برسر تقسيم آفريقا توافق بعمل آمد و .... همچنين قرارشد كه بلغارستان، مقدونيه و آلباني با حفظ استقلال خود؛ اسما ( و تشريفاتي) جزيي از امپراتوري عثماني به شمار آيند.

در كنگره برلن ديسراييلي نخست وزير يهودي انگلستان از فرصت استفاده كرد و انديشه روسيه از ايجاد يك اتحاديه سراسري «پان اسلاو» از خاوردور تا درياي آدرياتيك را افشاء كرد. اما، اين افشا گري با مداخله بيسمارك به حمايت از روسيه به جايي نرسيد.

انگلستان به تحريكات خود در خارج از جلسات كنگره ادامه داد و صربستان و بلغارستان را به جان هم انداخت و هنگامي كه روسيه براي پايان دادن به جنگ اين دو كشور همسايه به مياجيگري پرداخت انگلستان نيز وارد مذاكرات شد كه از سوم مارس 1886 در بوخارست آغاز گرديده بود.

 

ديسرائيلي --------------------- بيسمارک

 

1917م:نيروهاي انگليسي كه با هدف بيرون آوردن بین النهرین از دست عثماني وارد اين سرزمين شده بودند از سوم مارس 1917 حمله به شهر بغداد را آغاز كردند و این شهر هشت روز بعد (11 مارس) به تصرف آنان درآمد. از نظر انگليسي ها بغداد كليد تصاحب نفت عراق و سلطه بر سرزمين هاي عربي و کلید آسیای غربی بشمار مي رود. منطقه بغداد از زمان تاسيس تيسفون و استقرار پايتخت ايران در آنجا در سال 135 پيش از ميلاد مركز قدرت در شرق بوده است. پس از اشكانيان و ساسانيان، عباسيان آنجا را پايتخت خود قرار دادند و دولت عثماني با دادن امتيازات فراوان به ایران، بغدادرا از آن خود کرده بود و سلطان عثمانی پس از استقرار در بغداد بود که خودرا خلیفه مسلمین سنّی اعلام کرد. عثمانی عملا از بغداد بود که بر مناطق عربي شرق مصر حكومت مي كرد. در جریان جنگ انگلستان با عثمانی برسر عراق، نیروهای عثمانی شدیدا مقاومت کردند و در چند نبرد ازجمله زد و خورد مدائن (نه چندان دور از طاق کسری) واحدهای انگلیسی را به عقب رانده بودند. حكومت انگليسي ها بر بغداد آسان نبود و دائما گرفتار بپاخیزی، شورش و زد و خورد بودند. انگلیسی ها بودند که عراق را از سه ایالت مختلف المذهب و نژاد بوجود آوردند، مرزهایش را طبق سیاست خود ترسیم و نام قدیمی ایرانی آن (اراک = ایراک) را برآن نهادند. در دوران ساسانیان، ایالتی که تیسفون (پایتخت) در آن واقع شده بود و تا کویت امروز امتدادداشت «اراک، به کسر الف» خوانده می شد.

 

نقشه بغداد


1938م:سوم مارس 1938 کمپانی آمریکایی «استاندارد اویل کالیفرنیا» و شریک آن کمپانی «تکزاس اویل» در منطقه دمام واقع در جنوب شرقي کشور سعودی (نه چندان دور از شهر ظهران و خليج فارس) نفت کشف کردند. شهر الدمام Ad Dammam حاکم نشين ايالت جنوب شرقي کشور سعودي اينک سومين شهر اين کشور پس از جده و رياض است.

کمپانی استاندارد اویل 29 ماه مه 1933 از پادشاه وقت کشور سعودی امتیاز اکتشاف نفت گرفته بود که نزدیک به پنج سال بعد موفق به کشف آن شد. یک سال پس از کشف نفت در بحرین بود که این کمپانی تلاش کرد تا از پادشاه سعودی امتیاز اکتشاف و استخراج نفت بگیرد زیرا که متوجه شده بود که سراسر منطقه دارای ذخایر نفت خام است. این ماده چند دهه قبل از آن در ایران و بعدا در عراق کشف و استخراج آن آغاز شده بود. کمپانی استاندارد اویل در سال 1944 بر شعبه خود در کشور سعودی نام آرامکو = Arabian American oil Company گذارد. در سال 1950 و در جریان مبارزات ملت ایران به ملی کردن نفت خود، عبدالعزیز ابن سعود پادشاه وقت کشور سعودی نیز با تهدید به ملی کردن، از کمپانی آمریکایی خواست که قسمتی از سهام آرامکو و سهم بیشتری از درآمد نفت را به آن دولت بدهد. پس از یک رشته تحولات دیگر، آرامکو از 1988 به «سعودی آرامکو» تغییر نام داده است. کشور سعودی اینک بزرگترین صادرکننده نفت درجهان است و ذخایر نفتی آن نیز بیش از سایر کشورهاست و هرسال حدود 3 میلیارد بشکه نفت استخراج می کند.

 

2003م:چند تلاش در جهان با هدف جلوگيري از تعرض نظامي آمريکا به عراق در يکم و دوم مارس 2003 بعمل آمده بود که تفسيرنگاران آن را بيداري وجدان جهانيان خوانده و ابراز خوش بيني کرده بودند!. اين تلاش هاي بي ثمر، ظاهري از اين قرارداشت:

ــ اعلاميه نشست سران عرب در شرم الشيخ مصر. اين نشست با رد كامل استدلال آمريکا و تاکيد اين دولت بر لزوم تعرض نظامي به عراق و تهديد آن يا هركشور عربي ديگر خواسته بود که مسئله عراق از راههاي مسالمت آميز و درچارچوب سازمانها و قوانين بين المللي حل شود. اين نشست كشور هاي عربي را از شركت در مساعي جنگي عليه عراق و يا هر كشور عربي را منع و تلاش آمريكا به تغيير رهبري عراق را محكوم و تاكيد كرده بود كه هرگونه تغييرات داخلي بايد به اراده مردم عراق صورت گيرد نه از خارج تحميل شود كه مغاير حقوق مردم است و اعلام داشته بود كه اگر قرارست منطقه از وجود سلاحهاي كشتار جمعي پاك شود اسراييل هم بايد عاري از اين نوع سلاحها گردد. (ديديم که هيچيک از موارد اين اعلاميه رعايت نشد و به صورت سطوري بر کاغذ باقي ماند).

ــ دولت روسيه ملاحظات را كنار گذارد و رسما گفت كه آماده است به خاطر حفظ ثبات جهان، در شوراي امنيت از «وتو» استفاده كند و مانع جنگ آمريکا با عراق شود. كمونيستهاي روسيه در روز «مدافعان وطن» از پونين خواسته بودند كه با ايستادگي در برابر عزم آمريكا به جنگ، اراده و شخصيت خود را نشان دهد. (ديديم که آمريکا شوراي امنيت را دور زد و بدون مجوز آن، عراق را اشغال نظامي کرد).

ــ دستگاههاي سنجش افكار گزارش كرده بودند كه شيراك رئيس جمهوري [وقت] فرانسه با ادامه مخالفت با حمله نظامي به عراق براي خود و فرانسه در سطح جهان پرستيژ ويژه كسب كرده است. (ديديم که اين مخالفت از وضعيت "حرف" تجاوز نکرد).

ــ پارلمان تركيه با استقرار نيروهاي زميني آمريكا در آن كشور و حمله از خاك تركيه به عراق موافقت نكرد.

ــ مخالفان توني بلر نخست وزير [وقت]انگلستان روش او در قبال عراق را مشابه سياست و ژست هاي هيتلر در اواخر دهه 1930اعلام كردند. (که اين هم فقط حرف بود، گو اينکه اين انتقاد از بلر همچنان ادامه دارد).

ـــ تظاهرات ضد جنگ در سراسر جهان ادامه داشت و در كشور شيلي براي جلب توجه افكار عمومي، صدها تن از تظاهر كنندگان به حالت برهنه در خيابان راهپيمايي كردند.


1974م:سوم مارس 1974 یک هواپیمای مسافربر شرکت هواپیمایی ترکیه از نوع «دی سی ـ 10» در سر راه خود از پاریس به لندن در خاک فرانسه سرنگون شد که 346 تن کشته شدند. این مرگبارترین سانحه هوایی تا آن زمان بود. هواپیماهای سه موتوره «دی سی ـ 10» در پی چند حادثه پرتلفات از بیشتر خطوط مسافری حذف و به قسمت باربری منتقل شده اند، ولی نه در خط هوایی آمستردام ـ تهران!.

 

2008م:سوم مارس 2008 نتيجه انتخابات ریاست جمهوری روسيه فدراتيو که روز پیش از آن انجام شده بود به اين شرح اعلام شد:

ــ دميتري مدودیف (سنتريست و نامزد حزب روسیه متحد به رهبری پوتین): 2/70 درصد آراء

ــ زيوگانوف (كمونيست): 17/8 درصد آراء

ــ ژيرينوفسكي (ناسيوناليست): 4/9 درصد آراء

ــ بوگادوف (لیبرال دمكرات): 3/1 درصد آراء

این «درصدها» در عین حال تغییرات ایدئولوژیک (تفکر سیاسی) روسها را در دهه یکم قرن 21 نشان می دهد. مدودیف برغم قولی که در مسابقه های انتخاباتی داده و گفته بود که با مصرف الکل که عامل «بی خیال شدن» روسهاست مبارزه خواهد کرد برنده شد. گفته شده است که در انتخابات مارس 2012 ولادیمیر پوتین (فعلا نخست وزیر، ولی قدرت اصلی پشت پرده) که از 2000 تا 2008 رئیس جمهور روسیه بود باردیگر نامزد این مقام خواهد شد. مدودیف قبلا رئیس دفتر پوتین بود.

مدوديف رئيس جمهور منتخب از هفتم ماه ماه 2008 كار خود را به عنوان سومين رئيس جمهوري روسيه پس از فروپاشي شوروي آغاز كرد. وي كه هنگام آغاز بکار در سمت رئيس جمهور 42 ساله بود، جوانترين رئيس جمهوري روسيه در طول تاريخ جمهوريت اين کشور بشمار مي رود. وي كه هنگام فروپاشي شوروي 25 ساله بود از نسل پس از اين رويداد (معمّاگونه) بشمار آورده شده است.

دميتري مدوديف در جريان فعاليتهاي انتخاباتي، ضمن ارائه برنامه هايش گفته بود كه تلاش خواهد كرد مصرف الكل را در روسيه كاهش دهد. به باور وي، بسياري از مشكلات اجتماعي ـ اقتصادي روسيه، افراط روس ها درمصرف الكل بوده که اين كار عادت آنان شده است.

با اينکه ولاديمير پوتين همچنان به صورت مرد نيرومند روسيه باقي مانده است، در جريان انتخابات مدوديف (متولد 14 سپتامبر 1965) قول داده بود كه بيش از پيش ثبات را در روسيه برقرار كند و برنامه هايي را که از آغاز قرن 21 به اجراي درآمده است ادامه دهد، مبارزه با فساد را تا پاك كردن سازمانها و افراد دنبال كند، به سازمانهاي توليدي استقلال عمل بيشتري دهد و به اصحاب دانش و ابتكار كمك كند تا وابستگي اقتصاد روسيه به درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و گاز كاهش يابد.

مدوديف تحصيلات خود در رشته حقوق را در سال 1990 (سال پيش از فروپاشي شوروي) به پايان برده، والدينش مدرّس دانشگاه بودند و لذا با سختي هاي زندگي آشنا نبوده و در طول حكومت سوسياليستي شوروي سمتي نداشته تا دراين زمينه تجربه و حتي علائق داشته باشد. نيمي از عمر كاري او در تدريس و نيم ديگر به صورت همكاري با شهردار زادگاه خود، سن پترزبورگ، معاونت دفتر كاخ كرملين، رياست دفتر ولاديمير پوتين و معاونت نخست وزيري طي شده بود. وي مدتي هم وكيل قضايي در امور شركتها بود. مدودف همزمان با معاونت نخست وزيري روسيه، رياست هيات مديره كمپاني دولتي نفت روسيه (گازپروم) برعهده داشت. مدودف همچنين از طرّاحان و مجريان بهبود امور مسكن و درمان روسيه بشمار مي رود. از گذشته او چنين استنباط مي شود كه علاقه مند به نوعي اقتصاد آزاد، رفاه ملت و اقتدار جهاني هرچه بيشتر روسيه است.

 

Dmitry Medvedev

 

2008م:پس از اعلام نتايج انتخابات، مدوديف بامداد سوم مارس 2008 در نطقي گفته بود: ما تصميم گرفته ايم که باهم (با پوتين) به راهي كه روسيه از آغاز قرن 21 گام در آن نهاده است ادامه دهيم. ما باهم پيش خواهيم رفت، پيشروي بيشتري خواهيم داشت و پيروز خواهيم بود.

تفسيرنگاران غرب كه معمولا در قبال امور روسيه نظر دولتهايشان را بازتاب مي دهند همچنانکه انتظار مي رفت دمكراسي روسيه را با اين جا به جايي افراد زير سئوال برده بودند، حال آنكه دمكراسي خودشان هم تعريفي ندارد و ....

سناتور وقت هيلري كلينتون و متقاضي وقت نامزدي حزب دمكرات در انتخابات نوامبر 2008 رياست جمهوري آمريكا (که بعدا به وزير امور خارجه شدن قانع شد!) پس از اطلاع از پيروزي مدوديف در واكنش خود، به روش انتخاباتي روسيه ايراد گرفت. وي قبلا هم گفته بود كه مدوديف دست پرورده پوتين بوده و عامل اجراي برنامه ها و سياست هاي او خواهد بود و به اين ترتيب تغييري در روسيه حاصل نخواهد شد. اين ايراد در حالي وارد آمده بود که به گزارش نيويورك تايمز، بانو كلينتوت و باراك اوباما كه در آن زمان باهم براي كسب نامزدي حزب دمكرات آمريكا در انتخابات رياست جمهوري ماه نوامبر 2008 اين كشور رقابت مي کردند در يك مناظره تلويزيوني كه در آخرين هفته ماه فوريه 2008 انجام شده بود نتوانسته بودند حتي نام مدوديف را تلفظ كنند و بگويند كه سابقه و انديشه هايش چيست، مخصوصا كه بانو كلينتون پس از چند بار تلفظ اشتباه، سرانجام گفته بود «مدودوا» كه مونث «مدوديف» است.


2008م:انفجارهاي انتحاري كه از عراق آغاز شده بود، بعدا به افغانستان و سپس پاكستان گسترش يافته است. اين روش مبارزه که در اين گوشه از جهان به صورت امري روزمره درآمده و به همين سبب پيشگيري از آن هم بسيار دشوار شده است مي رود که جهاني شود. دوم مارس 2008 پاكستان شاهد يكي از اين انفجارها بود، و پرتلفات تر از همه. در اين روز يك نفر كه مواد منفجره بربدنش بسته بود در اجتماعي از ريش سفيدان منطقه «درّه آدم خيل» در شمال غربي پاكستان كه طبق معمول در يك زمين باز برپا شده بود خودرا منفجر كرد و باعث مرگ 80 نفر و جرح بيش از يكصد تن ديگر شد. عكس هاي زير يك مجروح اين رويداد مرگبار، قسمتي از بقاياي اجساد سوخته، و زمين خون آلود را پس از جمع آوري اجساد نشان مي دهد.

 

 گسترش انفجارهاي انتحاري مرگبار به عنوان يک روش مبارزه!

 

2008م:محمود احمدي نژاد در دور اول رياست جمهوري اش دوم مارس 2008 براي يك ديدار دو روزه از عراق وارد بغداد شده بود. سابقه خصومت دولت عراق در دوران حكومت حزب بعث با ايران، ادامه درگيري هاي شيعيان و سنّيان عراقي و نيز ادامه استقرار نظامي آمريكا در عراق ـ مخالف شماره يك جهاني جمهوري اسلامي ايران، سبب شده بود كه رسانه ها در گوشه و کنار جهان به اين ديدار توجه بيشتري کنند. در مذاكرات طرفين، سرمايه گذاري سنگين ايرانيان در عراق و نيز راههاي كمك ايران به ثبات و امنيت آن كشور بررسي شد. در گزارش رسانه هاي آمريكا درباره اين سفر، اين جملات عموما به چشم مي خورد: "درجايي كه جورج دبليو بوش كه بيش از 140 هزار نظامي در عراق دارد به صورت محرمانه و آن هم براي هشت ساعت به عراق مي رود، احمدي نژاد اين چنين با تشريفات و علني به آنجا سفر مي كند و از فرودگاه با اتومبيل به شهر بغداد وارد مي شود. جريان ديدار جورج بوش تا خروج وي از عراق منتشر نمي شود ولي برنامه سفر احمدي نژاد هفته ها پيش از انجام آن اعلام مي شود.".

چند روز پس از انجام اين ديدار گفته شده بود که براي ربودن احمدي نژاد در طول سفر در عراق توطئه طرح شده بود که شکست خورد. در مارس 2009 (يک سال بعد) نيز هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس تشخيص مصلحت نظام براي ديداري از عراق وارد بغداد شده بود. وي پس از ديدار طالباني رئيس جمهور عراق از ايران به بغداد رفته بود.

عكس هاي زير، از ديدار احمدي نژاد و وزير امور خارجه کابينه اش از عراق در مارس 2008 و ملاقات با رئيس جمهور و نخست وزير اين کشور برداشته شده و در رسانه ها انتشار يافته بود:


1193: صلاح الدين ايوبي حاكم كرد مصر و سوريه و مدافع جهان اسلام در برابر هجوم صليبيون اروپايي در گذشت.

1259: هلاكوخان ايلخان مغول ايران دمشق را تصرف كرد. وي 10 فوريه 1258 بغداد را متصرف شده بود و آخرين خليفه عباسي را كشته بود.

1837: دولت واشنگتن استقلال جمهوري تكزاس را برسميت شناخت.

1847: الكساندر گراهام بل اسكاتلندي مخترع تلفن به دنيا آمد.

1861: الکساندر دوم تزار روسیه در سالروز سلطنت خود با صدور اعلامیه ای به سرفدم در روسیه پایان داد (Serfdom خرید اراضی زراعی با کشاورزان ـ کشاورزان وابسته به زمین زراعی که هشتاد درصد نفوس آن زمان روسیه را تشکیل می دادند). الکساندر دوم سوم مارس 1855 تزار روسیه شده بود. وی در سال 1881 ترور شد.

1871: كنگره آمريكا با وضع يك قانون به استقلال سرخپوستان ( بوميان ) اين كشور در اراضي محصور خود پايان داد.

1815: دولت آمريكا به الجزاير كه كشتي ها و اتباع اين كشور را بازداشت كرده بود اعلان جنگ داد.

1904: ویلهلم دوم امپراتور (قیصر) آلمان نخستین رهبر یک کشور بود که پیام رسمی خودرا در صفحه گرامافون (طریقه ادیسون) ضبط کرد. دهها سال طول کشید تا نوار ضبط صوت ساخته شود.

1905: نیکلای دوم تزار روسیه که با تظاهرات و ناآرامی رو به رو شده بود با ایجاد مجلسی مرکب از نمایندگان منتخب به نام «دوما» موافقت کرد. این اقدام تزار دمکراسی طلبان روس را راضی نکرد و ناآرامی ها ادامه یافت و تزار دوم مارس 1917 اجبارا تفویض اختیارات کرد که بازهم بی نتیجه بود و در اکتبر این سال (طبق تقویم قدیم ـ ژولیان؛ نوامبر) انقلاب بلشویکی همه چیز را در آن امپراتوری زیر و رو کرد.

1917: نيكلاي اول تزار روسيه تفويض اختيار كرد و دولت موقت قدرت را به دست گرفت كه هشت ماه بعد انقلاب بلشويكي اين دولت موقت را بركنار ساخت.

# 1923: مجله هفتگی خبری تایم با ماهیت محافظه کارانه (راستگرایی و ضد کمونیسم) انتشار خودرا آغاز کرد. اين مجله توسط دو روزنامه نگار؛ Henry Luce و Briton Hadden انتشار يافت که Hadden شش سال بعد درگذشت. Henry Luce يک آمريکايي متولد چين بود. والدين او در چين مروّج يک فرقه مسيحيت بودند که وي به دنيا آمد. مجله تايم همزمان با آمريکا در لندن، هنگ کنگ و سيدني نيز طبع و منتشر مي شود، البته با مطالب کمي متفاوت. تيراژ اين مجله در فوريه 2010 جمعا سه ميليون و چهارصد هزار بود.

1928: نيروي هوايي انگلستا ن وهابيون مسلح را كه از كشور سعودي به مرزهاي عراق و كويت رخنه كرده بودند بمباران كرد . در آن زمان عراق و كويت تحت الحمايه انگلستان بودند.

1942: یک اسکادران بمب افکن ژاپنی به شهر بروم Broome استرالیا حمله برد و در این بمباران بیش از یکصد استرالیایی کشته شدند. "بروم" که شهري ساحلي در منطقه کيمبرلي است در غرب استراليا واقع شده است و قبل از مهاجرت انگليسي ها، مسکن قبيله ياوورو Yawuru بود. مهاجران انگليسي بسيار از بوميان استراليا ازجمله ياووروها را نابودکردند و برجايشان نشستند. امپراتوری ژاپن می گفت که آسیا مال آسیایی هاست و مهاجران اروپایی که به حالت تعرض وارد استرالیا و ... شده اند باید حکومت را به بومیان بسپارند. جغرافيون آسيايي از ديرزمان، خواندن استراليا به عنوان اقيانوسيه (اشاره به قاره اي جدا از آسيا)را بخشي از توطئه استعمارگران اروپايي بيان کرده اند که به این ترتیب خواسته اند برای آن سرزمین ماهيّت جداگانه بتراشند تا اعتراض آسياييان به مهاجرنشين انگليسي ساختن آن را عملا ردّ کرده باشند.

منبع:iranianshistoryonthisday.com

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   
    
   وب گردی