تازه های تقویم تاریخ


داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

تقویم تاریخ - 13 تیر

489پیش ازمیلاد:4 ژوئيه سال 489 پيش از ميلاد داريوش بزرگ - شاه شاهان - كه بر تمركز امور و ايراني…

تقویم تاریخ -23شهریور488پیش ازمیلاد:طبق نوشته بيشتر مورخان، 14 سپتامبر سال 488 پيش از ميلاد، داريوش بزرگ (Darius the Great) شاه وقت ايران دستور ضرب سكه را كه واحد پول ايران قرار گيرد صادر كرد كه مورخان يوناني در كتابهاي خود آن را «داريك Daric (منتسب به داريوش)» نوشته اند. تا زمان رواج داريك، معاملات تجاري به صورت مبادله اجناس صورت مي گرفت كه كاري پيچيده بود و بازار هميشه نوسان داشت. داريوش همزمان دستور ايجاد پستخانه را در ايران صادر كرد كه تاريخنگاران وي را مبتكر «پست» و ارتباط پستي در تاريخ جهان معرفي كرده اند.

داريوش بزرگ در سپتامبر 488 پيش از ميلاد همچنين ايجاد يك ارتش دائمي را براي ايران صادر كرده بود كه مورخان معاصر از آن به نام سپاه جاويدان نام برده اند. به اين ترتيب، ايرانيان نخستين ملت جهان بودند كه به اهميت وجود يك ارتش دائمي پي برده و آن را به وجود آورده بودند. پيش از آن، هنگام جنگ، دست به جمع آوري نيرو زده مي شد و يک ارتش دائمي وجود نداشت. بعدا اسكندر و سپس روميان اين ابتكار داريوش را اقتباس كردند.

داريوش در همين سال ساختن تالار صد ستون را در تخت جمشيد داده بود كه محل اجتماع و ديد و بازديد هاي عمومي باشد و نيز ساختن راه طولاني شوش به سارد (ساحل مديترانه) را.

وي كه سال پيش از آن دستور تقسيم ايران به استان هاي متعدد (ساتراپي) را داده بود دو سال پس از ضرب سكه داريك و قرار دادن آن به عنوان وسيله معاملات درگذشت. داريوش واژه ساتراپ را از آن جهت انتخاب كرد كه «استاندار» بداند نگهبان ايالت خود است نه سرور مردم.

 

داريوش بزرگ


278م:دولت ساسانيان ايران که علاقه مند به متحد کردن اقوام ايراني ساکن در آن سوي شرق کشور در زير يک پرچم بود پس از پايان دادن به استقلال كوشان هاي ايراني تبار، درصدد انتقال شماري از اصيلزادگان پارس به همراه افراد خانواده خود به شرق رود سند بويژه پنجاب افتاد. اين انديشه درست سه دهه بعد و در زمان پادشاهي بهرام دوم وارد مرحله عمل شد زيرا كه بهرام دوم در لشكركشي سال 278 ميلادي به ايران خاوري (افغانستان امروز) به منظور تنبيه «سكان شاه» سيستاني و پايان دادن به تمرّد او و همچنين فرماندار كابل، نياز به چنان انتقالي را با تمامي وجود احساس كرده بود. بهرام دوم در بازگشت به پايتخت موضوع را در نشست بزرگان ايران مطرح ساخت كه تصويب شد. يافتن بزرگزادگان داوطلب براي نقل مكان به پنجاب چندان دشوار نبود و شماري از بزرگزادگاني كه خود را از نسل «كيان» و شاهزاده اصيل پارسي مي دانستند و عمدتا درفارس امروز، كرمان، زابلستان بزرگتر تا خجند (كنار رودخانه «سيردريا») مي زيستند آماده انتقال شدند. دولت چند واحد نظامي جمعا مركب از 13 هزار سوار پارسي دراختيارشان گذارد كه آنان هم با خانواده هايشان منتقل شدند. كار اين انتقال تا سال 294 ميلادي (زمان پادشاهي نرسي) ادامه يافت و در سپتامبر اين سال تكميل شد.

به نوشته "راي زاده دونيچند بالي" در کتاب خود "تاريخ گاکهر Gakhar"، اين ساسانيان در قسمتي از پنجاب امروز که به راولپندي ختم مي شود استقرار يافتند و نام خانوادگي "کياني Kayani" و «كي Kay» برخود نهادند که در آن زمان عنواني بزرگ بود و تنها شاهزادگان پارس مي توانستند بر خود بگذارند. آنان به كار سپاهيگري ادامه دادند و هنگام نياز، افسر و سرباز به كمك دولت مي فرستادند و برخي از بهترين افسران ساساني از ميان آنان برخاسته بودند. به نوشته «راي زاده» كه تحقيق خود را در سال 1725 ميلادي تكميل و برنگاشته است، پس از فروپاشي امپراتوري ساساني، کياني هاي منتقل شده به شرق رود سند که به اصالت پارسي خود مباهات مي کردند در گوشه اي از پنجاب يک دولت محلي تشکيل دادند که درجريان دومين لشکر کشي محمود غزنوي به هند در سال 1008 ميلادي، با او كه به ادبيات پارسي و شعراء و نويسندگان پارسي گو احترام مي گذارد و كمك مي كرد و در جلسات شعر آنان شركت مي جست متحد شدند و به تدريج به اسلام گرويدند.

در زمان معاصر، بخشي از اين كياني ها در منطقه راولپندي پاكستان زندگي مي كنند و ژنرال اشفاق پرويز کياني رئيس ستاد ارتش پاکستان از همين کيانيان است.

دهم سپتامبر 2008 ژنرال کياني نسبت به حمله نظامي از داخل افغانستان به يک منطقه مرزي پاکستان (وزيرستان) که تلفات و زيان مالي به غيرنظاميان محل وارد ساخته بود واکنش سخت نشان داد و اخطار کرد که عبور از مرز و انجام عمليات نظامي در قلمرو پاکستان و يا تيراندازي از آن سوي مرز و همچنين حمله هوايي به هيچوجه قابل قبول نيست، اين کار حاکميت پاکستان را نقض مي کند. ما از حاکميت وطن دفاع خواهيم کرد؛ دفاع با پرداخت هرگونه بها.

اين اعلاميه ژنرال کياني، اخطاري خلاف انتظار دولت آمريکا تلقي شده بود. اين نخستين اخطار پاکستان به آمريکا از اين دست در طول زمان بود که آمريکاييان انتظار شنيدنش را نداشتند.

 

661م:14سپتامبر سال 661 ميلادي، مردم هرات كه خبر بازگشت پيروز پسر يزدگرد سوم آخرين شاه ايران از سلسله ساساني را از چين به تخارستان (شمالشرقي افغانستان امروز) شنيده بودند بر ضد حكمران عرب خود سر به شورش برداشتند.

«پيروز» كه در طول سلطنت پدر، حكمران مناطقي چند در ايران خاوري بود؛ پس از قتل پدر به چين رفته بود تا از امپراتور آنجا براي بيرون راندن اعراب كمك گيرد. هرات واقع در دره «هري رود» در زمان داريوش بزرگ به صورت شهر درآمد و از عمر آن دو هزار و پانصد و بيست سال مي گذرد. هرات همزمان با اصفهان گسترش يافت كه اصفهان در 25 قرن پيش «اسپاندانا» ناميده مي شد كه بعدا سپاهان خوانده شد. مردم هرات در سال 330 پيش از ميلاد در برابر سلطه اسكندر مقاومت شديد از خود نشان دادند و اسكندر پس از تصرف شهر، در آنجا دژي براي نظاميان خود ساخت كه بقاياي آن هنوز باقي است. هدف از ساختن اين دژ، حفظ نظاميان از شورش احتمالي مردم شهر بود. هرات كه چند بار هم پايتخت ايران و وليعهد نشين آن شده بود در ميان دسته نخست شهرهاي ايران بود كه اشكانيان آن را از سلطه اسكندريان آزاد كردند، كاري كه يعقوب ليث صفار در سال 876 ميلادي انجام داد و آن را از اعراب پس گرفت.

هرات كه به مهد فرهنگ و تمدن ايراني و ادبيات فارسي شهرت يافته است در زمان هخامنشيان «آرتاكوآنا Artacoana» تلفظ مي شد كه بعدا اين تلفظ به «هرويو Haroyu» تغيير يافت و مركز ساتراپي آريا شد. هرات توسط چنگيز خان مغول و امير تيمور گوركان (دو بار) كاملا ويران شد كه جانشينان تيمور و به ويژه شاهرخ ميرزا (ميرزا = امير زاده) خرابي هاي وارده را ترميم كردند. هرات به مدت دو هزار سال مركز اصلي مبادله كالا ميان ايران، چين و هند بود.

 

دژ نظامي که اسکندر در هرات ساخت (پس از نوسازي)

 

786م:چهاردهم سپتامبر سال 786 ميلادي هارون الرشيد 23 ساله در بغداد بر جاي برادر خود الهادي كه تنها يك سال بر سر كار بود نشست و خليفه پنجم عباسيان شد. وي پسر المهدي خليفه سوم عباسي بود. هارون كه قبلا در ارتش، فرمانده سپاه بود با ارتش روم شرقي جنگيده و تا حاشيه قسطنطنيه (استانبول) پيش رفته بود. مورخان، هارون را كه 23 سال حكومت كرد و 24 مارس سال 809 در توس (خراسان) درگذشت، بزرگترين امپراتور جهان اسلام نوشته اند كه بر منطقه اي از شمال آفريقا تا رود سند و آسياي ميانه حكومت داشت و با شارلماني رهبر غرب و نيز دربار امپراتوران چين مناسبات حسنه داشت. اقتدار و پيشرفت هارون نتيجه شايستگي وزيران و مديران ايراني اش به ويژه يحيي برمكي و پسر او جعفر بود كه بعدا جعفر را كشت و يحيي و منسوبان او را به زندان افكند و ملت ايران را از خود رنجانيد. نوشته اند كه وي جعفر را دو شقه كرد و هر شقه اش را در يك طرف پل دجله آويزان ساخت كه به مدت سه سال به همان صورت بود. جعفر شوهر خواهر او «عباسه» بود و هارون به اين زن و شوهر تاکيد کرده بود که نبايد داراي فرزند شوند و آنان اين دستور را رعايت نکرده بودند.

در زمان هارون شهر بغداد به صورت بزرگترين شهر جهان درآمده بود. درباره هارون افسانه سرايي فراوان شده است از جمله اين كه شب ها با لباس مبدل در كوچه و بازار پرسه مي زد تا از درد دل مردم آگاه شود و كار خود را اصلاح كند. وي يك بار نيز به منظور ترساندن سوري ها كه به وفاداري آنان ترديد داشت، دربار خود را به آن سرزمين منتقل كرده بود. هارون شيعيان را در مدينه سركوب كرد كه برخي از آنان به مراكش مهاجرت كردند و علويان مراكش را تشكيل دادند كه بعدا به قدرت دست يافتند. لطف هارون به شعراء و نويسندگان همه ديار سبب شد كه درباره بنويسند و بسرايند و برايش شهرت جهاني به وجود آورند. درباره هارون و دربار او افسانه سرايي بسيار شده است از جمله داستان هزار و يك شب و فيلم سينمايي علاء الدين و داستان «عباسه».

 

هارون الرشيد


1829م:14 سپتامبر سال 1829 ميلادي در پايان جنگ روسيه و عثماني (تركيه) كه به شكست عثماني انجاميد، اين دولت (عثماني) با امضاي معاهده اي از همه دعاوي خود در قفقاز جنوب غربي صرفنظر كرد. چون معاهده این دو دولت در شهر آدريانپول Adrianople (هادريانپوليس = ادرنه) امضاء شده بود به معاهده آدريانپول معروف شده است. روس ها كه قبلا در دو جنگ با ايران، اراضي ماوراء ارس را تصرف كرده بودند به اين ترتيب پس از امضاي معاهده آدريانپول مالك بدون مدعي همه قفقاز (گرجستان، ارمنستان و ... جمعا 78 هزار مايل مربع) شدند كه سلطه آنان تا 160 سال بعد ادامه يافت و اينك منحصر به قسمت شمالي قفقاز از جمله داغستان و چچن است. به نوشته برخي از مورخان، هدف تزار وقت روسيه از جنگ با عثماني، عمدتا اجبار اين دولت به تاييد معاهدات خود با ايران معروف به «گلستان و تركمنچاي» و صحه گذاردن بر متصرفات مسكو در قفقاز بود. عثماني از پيش از صفويه، چون خودرا جانشين روم شرقي مي پنداشت مدعي برخي از نقاط قفقاز جنوب غربي (ايروان و مناطق اطراف آن) بود. زد و خوردهاي روسيه با عثماني كه منجر به امضاي قرارداد آدريانپول شد از 26 آوريل سال 1828 با اعلان جنگ روسيه به عثماني آغاز شده بود. در آن سال قتل عام يونانيان توسط تركان عثماني اين بهانه را به دولت روسيه داده بود كه به نام حمايت از يونانيان هم مذهب خود با عثماني وارد جنگ شود. نيروهاي روسيه در هشتم ژوئن همين سال از دانوب گذشته و در 12 اكتبر "وارنا "را متصرف شده بودند. عثماني ها پس از شكست هاي كولوچا kulevcha، سيليستريا silistria و آدريانوپل، پيشنهاد ترك مخاصمه دادند و قرارداد پايان جنگ در 14 سپتامبر 1829 به امضاء رسيد. طبق مواد ديگر همين قرارداد بود كه مراد دوم سلطان عثماني بر استقلال يونان صحه گذارد، و مولداوي (مولدوا) و "والاشيا"را هم به روسيه داد. دولت مسكو با امضاي قرارداد 1829 آدريانوپل Adrianople نه تنها مالك بدون مدعي همه قفقاز شد بلكه امتياز هايي هم از عثماني براي صربستان و يوناني ها و عبور كشتي ها از تنگه هاي درياي سياه گرفت كه چهار سال بعد با معاهده «خونكار اسكله سي» عبور كشتي هاي كشورهاي ديگر را از اين تنگه ها محدود كرد كه خشم فرانسه و انگلستان را برانگيخت.

 

استالين

 

1286ش:در چنين روزي در سال 1286 در تهران اعلام شد که ميرزا نصرالله مشير الدوله 21 شهريور (دو روز پيش از آن) درگذشته است. مرگ ميرزا نصرالله خان که به درستي معلوم نشده که هوادار استبداد بود يا مشروطه، ناگهاني و مشکوک اعلام و وعده رسيدگي در اين زمينه داده شده بود.

ميرزا نصرالله خان نخستين رئيس الوزرا پس از مشروطيت ايران بود. وي قبل از مشروطيت هم به سمت رئيس الوزرايي دست يافته بود. پس از وي، ميرزا علي اصغرخان اتابک به سمت رئيس الوزرايي تعيين شده بود.

 

ميرزانصرالله مشيرالدوله


1312ش:23 شهريور 1312 هجري اعلام شد كه مهدي قلي هدايت (مخبرالسلطنه) از رياست دولت كناري كرده و محمدعلي فروغي نخست وزير ايران شده است. کناره گيري هدايت به خواست رضا شاه صورت گرفته بود. هدايت در نخستين کابينه پس از مشروطه شدن ايران وزير تجارت بود.

در کابينه هدايت، فروغي وزير امور خارجه، حسن تقي زاده وزير دارائي و علي اکبر داور وزير دادگستري بودند. در زمان همين کابينه قانون تمديد قرارداد نفت با انگلستان تصويب، تيمورتاش به جرم اخذ رشوه به پنج سال زندان و دکتر ليندنبلات آلماني مدير بانک ملي به جرم دادن گزارش خلاف واقع به 18 ماه حبس محکوم شده بودند. اشاره رضاشاه به کناره گيري هدايت سه ماه پس از تصويب قرارداد نفت (پيش از آن که اعتبار قرارداد اوليه منقضي شود) صورت گرفته بود. تمديد قرارداد نفت موسوم به قانون سال 1933 از قوانين ننگين ايران بشمار مي رود زيرا که به موجب آن، مدت و منطقه مشمول قرارداد افزايش يافته بود و از همان زمان رجال ميهندوست در صدد برآمده بودند تا در فرصت مناسب (که 17 سال بعد دست داد) کل اين قرارداد را ابطال و دست انگليسي ها را از ايران کوتاه کنند.

 

مخبرالسلطنه هدايت


1357ش:23 شهريور 1357 هجري (14 سپتامبر 1978 ) و در جريان انقلاب، منصور روحاني و فريدون مهدوي، دوتن از وزيران سابق، به اتهام سوء استفاده از قدرت و مقام خود بازداشت شدند. بعدا وزيران و مقامات ديگري ازجمله امير عباس هويدا هم به زندان فرستاده شدند، اما کسي جدي بودن اين عمل را باور نداشت و آن را يک بازي براي ساکت کردن مردم مي دانست. يكي از اتهامات مهدوي اعمال نفوذ در انتخابات شوراها در مهرماه 1355 بود. در آن زمان مهدوي عملا رئيس حزب رستاخيز بود. پس از پيروزي انقلاب، تني چند از وزيران و مقاماتي که به اين صورت، از فبل بازداشت بودند و نتوانسته بودند در دو روز 21 و 22 بهمن سال 1357 فرار کنند به راي قاضي شرع (صادق خلخالي) اعدام شدند.

 

1387ش:روزنامه کیهان چاپ تهران در صفحه دوم شماره 24 شهریور 1387 (14 سپتامبر 2008) خود در گزارشی از قول یک رادیو دولتی آمریکا و به نقل از "مجيد تفرشي" پژوهشگر تاريخ در لندن چنین گزارش کرده بود:

"وقتي من (مجید تفرشی) و ديگران براي ديدن اسناد سال 1972 (از طبقه بندی خارج شده دولت لندن) مراجعه كرديم، اعلام شد اين اسناد حساس هستند و ممكن است انتشار آنها كفه را به نفع يكي از طرفين دعوا (ايران) سنگين كند. بنابراين، حداقل تا 10 سال (دیگر) آزاد نمي شوند!.".

طبق همین گزارش کیهان، مجید تفرشی گفته است: " براساس این اسناد (اسناد مورد بحث، و برملاء شده دولت لندن) كه (او) به تازگي رؤيت كرده نقشه اي دیده می شود كه مساحان يا نقشه كش هاي انگليسي در سال 1886 تهيه كرده و ملكه ويكتوريا توسط لردسالزبوري به ناصرالدين شاه هديه داده بود. این نقشه كاملاً نشان از ايراني بودن جزاير (سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک) دارد. طبق اسناد، لردسالزبوري بعداً (پس از پشیمان شدن از دادن نقشه به ناصرالدین شاه) گفته بود اعطاي اين نقشه و بهره برداري ايران از آن به من ياد داد که هرگز به هيچ دولت خارجي نقشه هديه نكنم.".

وي (مجید تفرشی) در توضیح خود افزوده بود: "تا سال 1903 كه نيروهاي انگليسي جزاير سه گانه را اشغال نكرده بودند، جزاير به مدت طولاني و به طور كامل در اختيار ايران بودند و ساكنان آنها هم از صفحات جنوبي ايران بوده اند. اما از آن سال جزيره ها از سوي انگلستان - در دوره ضعف دولت مظفرالدين شاه- اشغال شدند و تا سال 1971 در دست انگليسي ها باقي مانده بودند.".


1989م:14 سپتامبر سال 1989 « رابرت پن وارن » شاعر و داستان نگار آمريكايي و نويسنده داستان معروف « همه مردان پادشاه » در 84 سالگي درگذشت. وي استاد ادبيات دانشگاههاي ييل ، لوئيزيانا و مينه سوتا بود. داستان « همه مردان پادشاه » درباره سياستمداري به نام « ستارك » بود كه مردم به چشم اميد به او دوخته بودند ، ولي همين كه با آراء و كمك مردم به قدرت رسيد ، سياستباز و مانند ديگران فاسد شد و منافع مردم را كه قبلا آن همه دم از آن زده بود به فراموشي سپرد و به اين ترتيب آرزوي مردم را برباد داد و باعث سلب اعتماد آنان شد و....

« وارن » علاوه بر مجموعه شعر و داستانهاي متعدد ، تاليفات ديگر از جمله كتب درسي دارد. همه داستانهاي او زمينه تجربه انساني دارد و پاره اي از انها تجربه هاي خود او را منعكس مي كند. وي كار داستان نويسي را از تجربه هاي خود شروع كرده بود.

«وارن» در رساله اي درباره نگارش تاكيد بر آن دارد كه دولتمردان « تاريخ نگاران » را تنها بگذارند و در كار آنان مداخله نكنند تا نسلهاي بعدي از واقعيات امروز آگاه شوند و پند و اندرز بگيرندو از همه مهمتر اشتباهات را تكرار نكنند. « وارن » برنده چندين جايزه ادبي از جمله دوبار جايزه پوليتزر شده بود.

 

رابرت پن وارن

 

1847م:14 سپتامبر سال 1847 واحدهاي ارتش آمريكا به فرماندهي ژنرال وينفيلد اسكات Winfield Scott مكزيكو سيتي پايتخت كشور مكزيك را كاملا به تصرف خود در آوردند تا اين دولت مجبور شود از دعاوي خود نسبت به ايالات از دست داده واقع در شمال «ريو گرانده» و نيز كاليفرنيا دست بردارد. نيروهاي آمريكايي در دو ستون جداگانه وارد مكزيك شده و ضمن چند زد و خورد واحدهاي ارتش مكزيك را شكست داده بودند. نزاع دو کشور از سال 1845 بر سر تکزاس آغاز شده بود که دولت واشنگتن آن را ضميه قلمرو خود کرده بودو تکزاس در سال 1836 اعلام استقلال کرده و يک جمهوري شده بود.

 

Winfield Scott


1913م:«ژاكوبو آربنز» رئيس جمهوري چپگرا ـ ناسيوناليست گواتمالا از 1951 تا 1954، كه دولت او در 1954 با كودتايي شبيه ماجراي 28 مرداد برانداخته شد در اين روز در سال 1913 به دنيا آمده بود.

وي همانند دكتر مصدق تا پايان عمر در تبعيد بود.آربنز بسال 1971 درگذشت.

 

ژاكوبو آربنز

 

1959م: 14سپتامبر سال 1959 دانشمندان شوروي نخستين ماهواره ساخت دست بشر به نام Lunik-2 را در كره ماه فرود آوردند. اين ماهواره دو سال پس قرار گرفتن نخستين انسان (گارگارين - سرگرد شوروي )در مدار زمين ، در ماه نشست. شوروي همچنين نخستين کشوري بود که موشک قاره پيما ساخت ، ولي پس از فروپاشي اين اتحاديه ديگر نامي از اين همه پيشرفت علمي - نظامي نيست و صدايي از مسکو که روزگاري ابرقدرت بود بر نمي آيد ؛ همه در اين سرزمين خاموش شده اند - چرا؟!.

 

لونيک ـ 2 ماهواره شوروي كه بر قمر زمين فرود آمد

 

1982م:گريس كلي بازيگر فيلمهاي هاليودد كه با پادشاه كشور بسياركوچك، اما ثروتمند موناكو ازدواج كرده بود 14 سپتامبر 1982 در يك حادثه رانندگي در اين منطقه كشته شد. برخي به اين حادثه به چشم سوء ظن نگاه مي كردند. درآمد موناكو كه در داخل فرانسه قرار گرفته از قمارخانه هايش است. گريس كلي كه پس از ازدواج، عنوان پرنسس به دست آورده بود از علائق سينمايي دست نكشيد و عضو هيات مديره كمپاني هاي فيلم سينمايي قرن 21 و فاكس بود.

 

گريس كلي


1983م:14 سپتامبر سال 1983 بشير جمايل رئيس جمهور منتخب لبنان بر اثر انفجار بمب كشته شد. با کشته شدن بشير که يک مسيحي ماروني بود بحران اين كشور كه از 1974 آغاز شده بود شدت بيشتري يافته بود.

 

بشير جمايل

 

2003م:معمر قذافي كه از ديرباز ازكم كاري و ضعف اتحاديه عرب (مرکب از 22 عضو) خسته شده بود با استفاده از فرصتي كه مصوبه تازه اين اتحاديه برايش فراهم آورده 13 سپتامبر 2003 اعلام داشت كه مردم ليبي بايد در يك رفراندم در زمينه خروج از اين اتحاديه نظر دهند. وي از 14 سپتامبر سرگرم تبليغ براي جلب نظر ليبيايي ها شده بود. هفته پيش از آن، اتحاديه عرب موافقت کرده بود که کرسي عراق در اين اتحاديه به شوراي حکومتي موقت عراق که از سوي آمريکا منصوب شده بود داده شود که به منزله صحه گذاردن بر اشغال نظامي عراق تلقي شده بود.

 

2003م:چهاردهم سپتامبر 2003 پليس شهر «نيو هيون» آمريكا بيش يكصد تن از كساني را كه به حمايت از كارگران دانشگاه معروف «ييل» دست به تظاهرات خياباني زده بودند بازداشت كرد. در اين تظاهرات بيش از ده هزار تن شركت كرده بودند. كارگران دانشگاه درخواست مزد و تسهيلات رفاهي بيشتر کرده بوده اند كه با آن موافقت نشده بود. بانو «مگ ريكو» كارگر ناهارخوري دانشگاه كه يكي از دستگير شدگان بود از داخل خودرو پليس به خبرنگاران گفته بود: نگران رفتن زندان و بودن در كنار جانيان نيست، زيرا كه تا كنون هم براي جانيان كار كرده است!.

تظاهرات و آزادي بيان و اعتصاب در آمريكا آزاد است و اين عده به اتهام برهم زدن ترافيك شهر دستگير شده بودند!. عکس بالا گوشه اي از اين تظاهرات را نشان مي دهد.

 

تظاهرات بر ضد مقامات دانشگاه ييل در «نيوهيون» آمريكا

 

2003م:تكزاسي ها 14 سپتامبر 2003 در يك رفراندم بي سابقه شركت كردند كه نامش را اظهار نظر درباره تبصره 12 گذارده بودند. اين تبصره سقف غرامت مدني غير اقتصادي در اين ايالت را به 750 هزار دلار محدود كرده است. دليل انشاء اين تبصره اين بوده است كه پزشكان به علت بالا بودن نرخ «بيمه طبابت غلط» شغل ديگري براي خود پيدا كرده و ايالت دچار كمبود دكتر شده بود. براي مثال: بيمه طبابت غلط يك جراح سالانه 140 هزار دلار (حدود 140 ميليون تومان) بود كه درآمد او پس از كسر ماليات و عوارض و هزينه دفتر كمتر ازآن مي شد. چنين وضعيتي در سراسر آمريكا وجود دارد كه تكزاسي ها زودتر از ديگران در صدد رفع آن برآمده بودند.

 

2005م:نتيجه انتخابات پارلماني 11 سپتامبر 2005 نروژ، از كشورهاي ثروتمند و مرفه جهان، شگفت انگيزه بود و نشان داد كه بزرگترين خواست بشر همچنان تامين برابري اجتماعي - اقتصادي است. برابري سياسي کافي نيست.

در اين انتخابات، مردم نروژ ائتلاف راستگران و ميانه روها را بركنار و چپ ها را روي كار آوردند. نروژي ها بارها دولت پيش از انتخابات سال 2005 ميهن خود را متهم كرده بودند كه سياستش باعث پولدارتر شدن پولدارها شده كه نتيجتا در جامعه ايجاد طبقه و تبعيض مي كند. نروژي ها دولت راستگرايان را برغم وعده اين دولت که به امور رفاهي و رايگان و يكنواخت ساختن مطلق آموزش و پرورش و ... توجه کامل خواهد کرد بركنار كردند.


2005م:قطع برق در منطقه اي از شهر لس آنجلس كه 12 سپتامبر 2005 اتفاق افتاد و دو ميليون تن از مردم را به زحمت انداخت، در آسانسورها محبوس ساخت، كامپيوترها و ساير فعاليت ها را متوقف ساخت نتيجه غفلت يك كارگر كه اشتباها يك سيم را قطع كرده بود اعلام شده است.

اين حادثه نشان داد كه در جهان تكنولوژيك امروز، دقت افراد هم بايد زياد باشد و نبايد انجام هر كاري را به هركس سپرد.

برخي ديگر از رويدادهاي 14 سپتامبر

908: اعراب مسلمان تصرف سرزمين سومالي در آفريقا را تكميل كردند. سومالي به معناي سرزمين شير است.

1521: در اين روز اعلام شد كه دولت پرتغال با يافتن راههاي دريايي و تصرف سرزمين دوردست و دست يافتن بر طلاي گينه و صدور شكر و ادويه و ساير كالاي شرق به اروپا ثروتمندترين كشور اين قاره شده است.

1752: انگلستان تقويم پاپ گريگوري را پذيرفت و دوم سپتامبر را به چهاردهم اين ماه تبديل كرد.

1812: نيروهاي ناپلئون بناپارت وارد مسكو شدند كه از سوي ساكنان آن و ارتش روسيه آتش زده شده بود. با وجود اين ناپلئون تا ماه بعد در مسكو ماند. مسكو دو روز پيش از ورود ناپلئون آتش زده شده بود تا نظاميان وي دچار مشكلات آذوقه و عليق شوند.

1901: در پي ترور «ويليام مك كينلي» رئيس جمهور وقت آمريكا، معاون او تئودور روزولت برجايش نشست كه روزنامه ها او را «هارون الروزولت ( مشابه هارون الرشيد)» لقب داده بودند و سياست خارجي او بود كه امپرياليسم آمريكا را خلق كرد.

1917: برجستگان روسيه با هدف پيشگيري از يك انقلاب بزرگ توده ها (بلشويكي)، نظام حكومتي آن كشور را «جمهوري» كردند، ولي اين عمل مانع از وقوع انقلاب نشد.

203: سوئدي در يك رفراندم، يورو را به عنوان پول ملي خود رد كردند و با اين عمل، احترام به تاريخ خود و وفاداري به گذشته را ثابت كردند.

2005: در ايران بهاي سكه طلا (بهار آزادي طرح جديد) به رغم افزايش درآمد ايران از نفت در چند روز اخير به افزايش گذارده و ميزان افزايش، باوجود اين كه نه ايام عيد در پيش است و نه مراسم ديگر، چشمگير است، با وجود اين هيچيک از روزنامه هاي تهران در اين زمينه تفسير و خبر مشروح با ذکر دليل ننوشته بود،چرا؟.

مطالب پیشنهادی,وبگردی

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

  

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------