معرفی رشته مطالعات زنانرشته مطالعات زنان,معرفی رشته مطالعات زنان

معرفی رشته مطالعات زنان

سخن از زن ، سخن تازه اي نيست. بيگمان ازآن زمان كه بشر تكلم آموخت و آن را به سمت هنر نبشتاري گسيل داد، از زن به عنوان يكي از اركان خلقت ياد نموده است.
خدا انسان را آفريد و آن را در دو جنس زن و مرد احسن تقويم نمود و حضرتش به خود تبارك فرستاد.از آن زمان هركس از دريچه اي به زن نگريست.او را در قالب وصف گاه تا مرحلة الوهيت تقديس نمود و به ستايشش پرداخت و گاه ... تقبيحش نمود. در عين حال سخن از حقوق زن هميشه نو است چرا كه نشان از امري است فرو گذاشته شده كه رنگ بي توجهي و داغ بغض را مي نماياند و حاكي از كم انگاشتن و نا انگاشتن است.

به راستي چرا بايد از حقوق زن صحبت نمود و چرا بايدآن را به جامعة دانشگاهي سپرد ؟ و چرا در  دين مبين اسلام بر صحبت از زن و حقوق او تاْكيد شده آنچنانكه سوره اي مستقل از كتاب وحي را به خود اختصاص داده است؟
خوشبختانه در ايران اسلامي با نهادينه شدن انقلاب اسلامي به رهبري امام راحل حساسيت و توجه ويژة امام به مسائل زنان را شاهد بوده ايم.امام خميني در گفتار و در عمل با مهارت و درايت اصول موضوع حقوق زنان و اصلاح و بهبود وضعيت آنان را جزء استراتژيهاي اساسي انقلاب اسلامي و يكي از محورهاي بازگشت به اسلام ناب محمدي (ص) معرفي نموده اند و اين توجه توام با دور انديشي امام باعث شد كه انقلاب اسلامي امروز پرچمدار نظام ارزشي و حقوقي اسلام براي زنان در مقابل نظامهاي ارزشي سكولار و لائيك بشود. بدون شك استمرار چنين حركتي كه امام آ غاز گر آن بودند امروزه بدون پشتوانة كافي علمي و آكادميك امكان پذير نيست.
در دو دهة اخير مراكز دانشگاهي جهان شاهد پديد آمدن و رشد جديد و با اهميتي تحت عنوان مطالعات زنان بوده اند. اين رشته كه به صورت ميان رشته اي و با پيوند موضوعي با رشته هاي مختلف علوم انسان تأسيس گشته بسرعت گرايشهاي متعدد تئوريك و كاربردي يافته و گستردگي فراواني به لحاظ محتوايي داشته است.
رشتة مطالعات زنان در پي اين باور بوده است كه در اثر قرون متمادي حاكميت ديدگاههاي منفي و متحجرانه نسبت به زنان از ابعاد گوناگون انساني ، خانوادگي و اجتماعي و وجود محروميتهاي جدي سبب شده كه امروزه بناچار براي اصلاح اين معضل به مسئلة زن توجه خاصي مبذول شود و رشته مطالعات زنان با هدف تربيت كارشناسان، مشاوران و مديران صاحب نظر در عرصه هاي مختلف اقتصادي،فرهنگي و اجتماعي كه توانمندي ارائة طريق در مسائل مربوط به زنان را داشته باشند و بتوانند ديدگاههاي متعادل جنسيتي را در كلية سطوح اجرائي و سياستگذاري كشور ارائه كنند گشايش يابد.
به همين منظور بر اساس رأي صادره از در سيصد و هشتاد و ششمين جلسة شوراي عالي برنامه ريزي مورخ 19/10/1378 برنامة آموزشي دورة كارشناسي ارشد رشتة مطالعات زنان بتصويب رسيد ودر سال 1380 براي اولين بار در ايران ، همزمان در سه دانشگاه تربيت مدرس ، علامه طباطبائي (ره ) و الزهراء (س) و با پيشگامي دانشگاه تربيت مدرس در دو گرايش حقوق زن در اسلام و زن و خانواده آغاز به كار نمود که در حال حاضر فقط گرایش حقوق زنان در اسلام فعال است.
همچنين شوراي برنامه ريزي آموزش عالي در هفتصد و پنجاه و ششمين جلسه مورخ 11/2/89 خود برنامه آموزشي دوره دكتري رشته مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسلام را مصوب نمود.
اهداف :
- معرفي شاْن و نقش زن در جهان هستي از ديد گاه اسلام
- تربيت نيروي انساني متخصص درجهت آموزش و پژوهش در امور زنان
- تربيت نيروي انساني جهت سياست گذاري مطلوب در سطوح برنامه ريزي كشور
- تقويت بينش علمي نسبت به مسئلة زن جهت اصلاح نگرشهاي اجتماعي و فرهنگي
نقش رشته :
- تربيت كارشناس در امور زنان جهت مشاوره در كلية سطوح اجرايي كشور
- تربيت كارشناس جهت اجراي طرحهاي مربوط به زنان در كلية سطوح
- تربيت كار شناس جهت سياستگذاري و برنامه ريزي در امور بانوان
- طرح مواضع كلي بينش اسلامي نسبت به زن به صورت علمي در سطح دانشگاهي براي اولين بار در ايران و جهان
برنامه درسي مقطع كارشناسي ارشد مطالعات زنان در آبان ماه 1387 پس از بازنگري هاي لازم توسط كميته تخصصي منتخب معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي رسيد و به دانشگاه هاي ابلاغ گرديد كه مشخصات آن به شرح ذيل مي باشد :
مشخصات کلی دوره کارشناسی ارشد مطالعات زنان
امروزه حقوق زن یکی از مباحث اساسی در مجامع حقوقی و سیاسی جهان محسوب می شود. بحران هویت زن و خانواده یکی از رویدادهای تلخی است که جامعه کنونی را به شدت مورد آسیب قرار داده است. از آنجا که اصیل ترین نیازهای آدمی در ظرف خانواده تامین می گردد، و سعادت و سلامت جامعه به سلامت و سعادت زن( هسته خلقت و پرورش دهنده انسانیت) بستگی دارد.

توجه به جایگاه زن و خانواده امر بسیار مهمی برای همه جوامع بشری است. اما دوری از معنویت و التزام اخلاقی و رها کردن ارزشهای انسانی و خلاء حاکمیت اندیشه دینی و قانونگذاری الهی، چالش مذکور را با بن بست مواجه نموده و جایگاه زن و خانواده را دگرگون ساخته است. لذا پرداختن به مسایل و مباحث زنان و خانواده بر مبنای علوم مفید و احکام و مقررات دین اسلام امری ضروری است.

ضمن اینکه آشنایی به مباحث روز و نظریه های دانشمندان، آگاهی مورد نیاز جهت پاسخ به سوالات و شبهات لازم است. علاوه بر این که "حقوق زن در اسلام" در کشورهای اسلامی مطرح است، در مجامع علمی و پژوهشی کشورهای غیر اسلامی نیز مورد بحث و بررسی جدی است. از این رو ضرورت دارد این موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد و ابعاد مختلف آن بررسی شود.

بر این اساس بر اندیشمندان و ارباب تفکر به ویژه مراکز آموزش دانشگاهی لازم است که در جهت تحکیم و تثبیت بنای خانواده کوشش نموده و با استمداد از خبرگان این عرصه جهت تامین این اهداف برنامه ریزی صحیحی بر پایه تفکرات دینی و هویت ملی ارایه نمایند. کمیته منتخب معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پس از ماهها تلاش و کار علمی و مشورت با صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی جهت تحقق اهداف مذکور، برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مطالعات زنان مصوب 1378 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را مورد بازنگری و با اعلام شرایط لازم مصوب کرده است و شرایط اجرایی آن را مشخص نموده است.
ضرورت و اهمیت دوره
خانواده به عنوان مهمترین و پایدارترین تشکل و گروه اجتماعی نقش بسزایی در جامعه و توسعه آن دارد. شناخت دقیق حقوق و مسولیتهای اعضای خانواده اسلامی که زن(به عنوان همسر و مادر) نقش اساسی در آن دارد، تا در جهت تربیت برنامه ریزان و سیاستگذاران آینده زمینه تقویت جایگاه زن و خانواده قدمهایی برداشته شود. لذا در كميته منتخب بازنگري رشته مطالعات زنان در دو گرايش 1- زن و خانواده 2- حقوق زن در اسلام به تصويب رسيد.
اهداف دوره
-درک دیدگاههای اسلام درباره زن و خانواده بر پایه منابع اصیل در جهت تبیین مبانی اندیشه دینی و طرح نظام حقوقی اسلام
-دفاع از اسلام در برابر پرسشها و شبهات مطرح درباره زن و خانواده با استناد به منابع دینی و علوم روز
- ارتقا و توسعه پژوهش در مسایل زن و خانواده با مطالعات عمیق اسلامی
-نقد و بررسی نظریه ها و مکاتب
-تولید علم بومی در حوزه مطالعات زنان، ارتقا جایگاه زنان و خانواده در جامعه بر اساس تعلیمات اسلامی
-زمینه سازی برای تربیت نظریه پردازان و کارشناسان متعهد جهت سیاستگذاری مطلوب در سطوح مختلف برنامه ریزی کشور
طول دوره كارشناسي ارشد:
دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مطالعات زنان پنج نیمسال تحصیلی است.
 طول دوره دكتري:
طول اين دوره چهار سال مي باشد.
شرایط ورود به دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مطالعات زنان:
کسانی می توانند داوطلب ورود به دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته این رشته شوند که دارای شرایط زیر باشند:
الف: پذیرفته شدن در امتحان ورودی و مصاحبه علمی
ب: دارا بودن گواهی نامه کارشناسی از داخل کشور یا معادل آن از کشورهای دیگر به تشخیص مراجع صلاحیتدار یا معادل حوزه.

منبع:modares.ac.ir

کالا ها و خدمات منتخب

      ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

      ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------