دانلود کتاب سوالات استخدامی منابع مربی امور تربیتی مدارس رایگانکتاب سوالات استخدامی منابع مربی امور تربیتی مدارس رایگان

دانلود کتاب سوالات و منابع استخدامی مربی امور تربیتی مدارس رایگان (سوالات مربی پرورشی) با این مجموعه قبولی خود را تضمین کنید.

 

دانلود اصل سوالات و منابع استخدامی مربی امور تربیتی مدارس (مربی پرورشی) رایگان با پاسخنامه (سوالات دوره های گذشته و تالیفی) با فرمت پی دی اف، این مجموعه قبولی خود را تضمین کنید.

 

دانلود بخش اول سوالات مربی امور تربیتی مدارس

دانلود بخش دوم سوالات مربی امور تربیتی مدارس

 

در ادامه قسمتی از سوالات پرتکرار مربی امور تربیتی مدارس قرار می دهیم حتما مطالعه کنید.

 

چند مورد از سوالات مربی امور تربیتی مدارس رایگان:

1-کدام مورد از ویژگی های روندکسب شایستگی های فردی و جمعی در فرایند تربیت است؟

1)مربی محوری

2)موقعیت محوری

3)مقطعی بودن

4)غیر ارادی بودن

گزینه 1

 

2-تربیت از کدام منظر به دو نوع رسمی و غیر رسمی تقسیم می شود؟

1)نحوه حضور متربیان

2)وجوه تخصصی

3)نحوه سازماندهی و اعبار قانونی

4)مراحل رشد متربیان

 گزینه 3

 

3-کدام مورد جزو اهداف ساحت تربیت زیستی و بدنی است؟

1)تلاشه پیوسته جهت حفظ و ارتفای سلامت و بهداشت جسمی و روانی خود و دیگران براساس نظام معیار اسلامی

 

2)بازشناسی حفظ اصلاح آداب رسوم هنجارها و ارزش های جامعه در پرتو نظام معیار اسلامی

 

3)درک کشف و تفسیر پدیده ها و رویداهای طبیعی در جهت رمز گشایی و رمزگردانی از آنها

 

4)رمزگشایی و رمزگردانی از پدیده های آشکار و پنهان طبیعت و ابزار آن به زبان هنری

 

گزینه 1

 

4-مطابق با کدام اصل تربیت خانواده بخش های مختلف دولت اسلامی رسانه و سازمان های غیر دولتی تأثیر گذار در فرایند تربیت باید ارتباط معنادار و هدفمندی را با هم بد در جهت غایت تربیت بر قرار کنند؟

1)انطباق با نظام معیار اسلامی

2)پویایی و انعطاف پذیری

3)مشارکت و هماهنگی

4)عدالت تربیتی

گزینه 3

 

5-کدام مورد در خصوص ویژگی های عام الگوی مطلوب تربیت رسمی و عمومی برای جامعه اسلامی صحیح است؟

1)اختیاری بودن حضور متربیان

2)فراگیری نسبت به احاد جامعه

3)نداشتن ساختار و مراتب و مراحل مشخص

4)تلاش در جهت یکسان سازی فردی متربیان

 گزینه 2

 

6-کدام مورد جزو مبانی روانشناختی تربیت رسمی عمومی است؟

1)هدف حکومت دینی زمینه سازی برای تحقق حیات طیبه است

 

2)رشد آدمی در همه ابعاد رخ می دهد و محصول تعامل با عوامل متعدد است

 

3)رویکرد تمدن سازی در زمینه مواجهه با مظاهر مدرنیته جهت گیری مختار و برگزیده است

 

4)نهادها ساختارها و فرآیندهای اجتماعی در نحوه عمل افراد در موقعیت های زندگی تأثیر گذار هستند

 

 گزینه 2

 

7-کدام فیلسوف تربیتی را منشأ تفکر اگزیستانسیالیسم خداباور می دانند؟

1)سارتر

2)دیویی

3)نیچه

4)گی بر گه گارد

گزینه 4

 

دانلود کتاب استخدامی مربی امور تربیتی مدارس

8-کدام مورد از اصول تربیتی مونته سوری است؟

1)خود نظم دهی

2)لزوم استفاده ازپاداش و تنبیه

3)توسعه از بیرون

4)اجتماعی بودن تعلیم و تربیت

گزینه 1

 

9-کدام مورد در خصوص اصول تربیتی نظریه بنیادگرایی صحیح است؟

1)فراگیر محوری

2)تاکید بر آزمایش

3)تأکید بر حفظ روش های سنتی انضباط ذهنی

4)ایجاد انگیزه از طریق حل مسئله

گزینه 3

 

10-کدام دسته از طبیعت گرایان اعتقاد دارند که انسان برترین محصول فرآیند طبیعت است و وراثت تأثیری قوی بر طبیعت و خوی افراد انسانی دارد؟

1)تاریخی

2)اتمی

3)مکانیکی

4)زیستی

گزینه 4

 

تحول سبک زندگی اسلامی ایرانی

11-کدام مورد زیر از مهمترین عوامل ادب گریزی است؟

1)بی حوصلگی و راحت طلبی

2)جهل نسبت به آداب و چگونگی آن ها

3)غیر منطقی بودن برخی از آداب در بعصی جوامع

4)دلبستگی اشتغال به مشتهیات بیهوده

 گزینه 2

 

12-از نظر بوردیو فرمول مولی سبک زندگی کدام مورد است؟

1)سلیقه

2)هویت

3)عقل

4)تعامل

گزینه 1

 

13-عبارت زیر اشاره به دیدگاه کدام صاحب نظر دارد؟

« زندگی بارت است از استقرار مکرر بر دائم تعادلی است که هر لحظه در هم می شکند و هر تجلی و روانی به منزله حرکتی است که فرد را از یک موفقعیت کهتربه سوی یک موقعیت مهتر یا برتر می راند»

 

1)مارکس

2)زیمل

3)بوردیو

4)آدلر

گزینه 4

 

منابع مربی امور تربیتی مدارس

14-کدام یک از اهداف کلی آموزش ادب و مهارت های زندگی در دوره متوسطه در حوزه علم و آگاهی قرار می گیرد؟

1)قدردانی از معلمان و خدمتگزاران جامعه

2)کسب مهارت در برقراری ارتباط مؤثر بادیگران

3)درک مفهوم آداب مهارت های زندگی و سبک زندگی

4)التزام قلبی به رعایت آداب اسلامی در امور مختلف زندگی

گزینه 3

 

15-معنای اوقات فراغت در اسلام به کدام مورد نزدیک تر است؟

1)فرصتی برای پیشرفت و تعالی

2)اوقات رهایی از وظایف اجتماعی

3)زمان های از قیود و مسئولیت های قانونی

4)اوقاتی برای رفتن به دنبال لذت ها و امور دلخواه

گزینه 1

 

16-مطابق با حدیث « مَلعونٌ مَن ألقى كَلَّهُ عَلَى النّاسِ»پیامبر (ص) چه کسی مورد لغت است؟

1)به انگیزه عبادت به زعم خود از دنیا کناره گیری می کند و دست از کار و فعالیت می شوید

 

2)دیگران را به کناره گیری مطلق از دنیا و نادیده گرفتن اقتضائات ان دعوت می کند

 

3)بار زندگی خود را روی دوش مردم می اندازد

 

4)اموال مردم را ضایع می کنند

 

گزینه 3

 

17-افزایش همدردی با دیگران درک انتظارات و احساسات آن ها و افزایش بصیرت از مزایای کدام روش تدریس آداب و مهارت های زندگی است؟

1)بازی های آموزشی و شبیه سازی

2)حل مسئله

3)بارش مغزی

4)ایفای نقش

 گزینه 4

 

18-تسلط به روش های تدریس و مدیریت کلاس درس جزو کدام یک از صلاحیت های معلمان هستند؟

1)اجرا «شاید»

2)انتخاب گری

3)طراحی

4)ارزشیابی

گزینه 1

 

19-عبارت زیر بیانگر ویژگی افراد کدام سبک ارتباطی است؟

«با دیگران ارتباط خوب دارد اهل مصالحه است»

1)انفعالی

2)قاطعانه

3)پرخاشگری

4)زرنگ

گزینه 1

 

تحلیل آشنایی با علوم قرآن

20-کدام مورد نظر راغب اصفهانی در رابطه با کلمه «قران» رابیان کرده است؟

1)در اصل مصدر است مانند رجحان و به معنای تلاوت آیادت و نصوص وحی الهی آسمانی است

 

2)در اصل سریانی است از ریشه قریانه و به معنای تلاوت آیات و نصوص وحی الهی و آسمان است

 

3)در اصل سریانی است از ریشه قریانه و به گونه اختصاص نام کتاب آسمانی است که بر پیامبر ختم (ص) نازل شده است

 

4)در اصل مصدر است مانند رجحان و به گونه اختصاص دارد نام کتاب آسمانی است که بر پیامبر خاتم (ص) نازل شده است

 

گزینه 4

 

سوالات استخدامی آموزش و پرورش مربی امور تربیتی مدارس

21-با توجه با مباحث متنوع در علم قرآنی مهمترین کتاب در این زمینه کدام است؟

1)البُرهان فی علوم القرآن تألیف بدرالدین محمد بن بهادر زرکشی

2)تأویل مشکل القرآن تعریف ابو محمد عبدالله بن مسلم (ابن قتیبه)

3)عجائب علوم قرآن ابوالبرکات عبدالرحمان انباری

4)معانی القرآن تألیف یحیی بن زیاد فراء

گزینه 1

 

22-قرائات متداول از سلسله قاریان قران کریم که قرن به قرن ادامه داشته به چه تعداد رسیده است؟

1)چهارده قرائت شامل هفت قرائت معروف و هفت نفر که شاگردان آنان بودند

 

2)هفت قرائت – شامل هفت راوی که از شاگردان حفص مدنی انصاری عاصم کوفی بوده اند

 

3)بیست یک قرائت – شامل هفت قرائت معروف که هر کدام به وسیله سه راوی روایت شده است

 

4)بیست و هشت قرائت شامل چهارده قرائت معروف که هر کدام به وسیله دو روای روایت شده است

 

گزینه 4

 

23-آیه شریفه « قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» بیانگر کدام ویژگی قرآن کریم است؟

1)رمزی بودن زبان وحی

2)حجیت ظواهر قران

3)خالی بودن قران از امثال و حکم

4)قابل فهم نبودن قران برای عموم مردم

گزینه 1

 

24-وحیاتی بودن عبارات و الفاظ قران ساختار آن از تدبیر در کدام آیه شریفه می شود؟

1)وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَد

2)أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ

3)إِنَّ عَلَينَا جَمعَهُۥ وَقُرءَانَهُۥ إِنَّ عَلَيۡنَا جَمۡعَهُۥ وَقُرۡءَانَهُۥ

4)أَقِمِ ٱلصَّلَوةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيلِ وَقُرءَانَ ٱلفَجرِ

گزینه 3

 

25-عبارت شریفه « کشف القناع عن اللفظ المشکل» در تعریف کدام علم آمده است؟

1)تأویل

2)تجوید

3)تفسیر

4)تشبیه

گزینه 3

 

26-آیه شریفه « وَٱعلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمتُم مِّن شَيء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلقُربَى» یه ترتیب در چه موردی نازل شده و با کدام قاعده حکم خمس از آن فهمیده می شود؟

1)غنائم جنگی بدر – القای خصوصیت

2)غنائم فتح مکه – القای خصوصیت

3)غنائم جنگ بدر – اصالت ظهور

4)غنایم فتح مکه – اصالت ظهور

گزینه 1

 

27-از جملات مانند آیه شریفه « وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» چه استفاده می شود و مبینات ان کدام است؟

1)فهم تفاصیل احکام - سنت

2)اثبات اصل مشروعیت - سنت

3)فهم تفاصیل احکام - آیات

4)اثبات اصل مشروعیت - آیات

گزینه 4

 

28-به ترتیب اعلاترین مرتبه بلاغت و فصاحت چیست و کدام آیه شریفه نمونه ای از آن چیست؟

1)تصریحی - وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي

2)تصریحی - وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

3)استعاره - وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي

4)استعاره - وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

گزینه 4

 

تحلیل مباحث فرهنگی

29-بر مبنای تعالیم امامان معصوم (ع) ثمره جامعه اسلامی به علوم مورد نیاز و فراگیری انها کدام است؟

1) ارزشمندی جایگاه دین و دینداران

2)دوری از اختلافات میان جوامع

3)حفظ عزت و قدرت مسلمین

4)رهایی از مکر و کید دشمنان

گزینه 3

 

منابع تخصصی مربی امور تربیتی مدارس

30-کدام مورد سبک زندگی منفورترین مردم نزد خداوند را نشان می دهد؟

1)دوری از علم و دانش

2)پرخور و پرخرج

3)بد لباس و بد پوشش

4)پرخواب و بیکار

گزینه 4

 

31-ایه شریفه « قُل سِيرُواْ فِي ٱلأَرضِ فَٱنظُرُواْ كَيفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبلُ» بیان کننده کدام یک از آثار نکوی سفر و گردشگری است؟

1)مطالعه نظم آفرینش

2)مطالعه تاریخ

3)بهره مندی از مواهب طبیعت

4)بهره مندی از آداب و رسوم صحیح

گزینه 2

 

32-ارزشمندی یک خانه در تعالیم اسلامی برنامه های کدام یک از سنجیده می شود؟

1)محله خوب همسایگان همراه

2)مصالح خوب و آب هوای مطلوب

3)سقف بلند وسعت زیاد

4)نمای مناسب و معماری اسلامی

گزینه 3

 

33-یوند با خویشاوندان «صله رحم» در روایات چگونه توصیف شده است؟

1)برتر از سایر عبادات مانند نماز

2)موجب برتری و پیروزی مومنین بر کفار

3)سریع ترین عبادات از جهت پاداش

4)معادل با حج و ده عمره مستحب

گزینه 3

 

34-در انفاق و خیرات برای رعایت تربیت کدام مورد را باید الویت داد؟

1)نزدیگان فقیر

2)پدی و مادر والیدن

3)همسایگان فقیر

4)در راه خدا

گزینه 2

 

دانلود رایگان سوالات تخصصی مربی امور تربیتی مدارس

35-با وجود تأکید فراوان به امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به برادران دینی به خیر و نیکی به ترتیب در تعالیم دینی دعوت علنی ودعوت پنانی چگونه توصیف شده است؟

1)تزیین – زینت دادن

2)تحقق – زینت دادن

3)تزیین – ضایع ساختن

4)تحقیق – ضایع ساختن

گزینه 1

 

36-باوجود آنکه مشورت کردن از شایسته ترین امور در زمینه های فردی و اجتماعی است از مشاوره با کدام افراد باید خود داری کرد؟

1)بی دین – ترسو - عصبانی

2)بخیل – کافر - عصبانی

3)فقیر – حریص - لجوج

4)بخیل – ترسو - حریص

گزینه 4

 

تحلیل تعلیم و تربیت

37-بنابر جهابینی توحیدی و نظام ارزشی دین اسلام کدام مورد در خصوص واقعیت انسان وموقعیت او در هستی صحیح نیست؟

1)موجودی آزاد  دارای قدرت انتخاب و اختیار است

2)توانایی شناخت جهان هستی و ابعاد مختلف آن را ندارد

3)موجودی همواره در حال شدن حرکت و دگرگونی است

4)در تکوین و تحول هویت ناتمام و پویایی خود نقش اساسی دارد

گزینه 2

 

نمونه سوالات استخدامی مربی امور تربیتی مدارس

38-کدام یک از شئون حیات طیبه جایگاه ویژه در میان همه شئون آن دارد؟

1)علمی و فناوری

2)اجتماعی و سیاسی

3)هنری و زیبایی شناختی

4)اعتقادی عبادی و اخلاقی

گزینه 4

 

39-کدام مورد جزو کارکردهای مشترک نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود؟

1)تقویت هویت انسان و اسلامی – ایرانی متربیان و ارتقای سطح فرهنگ عمومی

 

2)فراهم آوردن زمینه های لازم برای ورود تربیت یافتگان به انواع تربیت تخصصی

 

3)اشاعه و ترویج عادلانه دانش پایه و کاربردی و فناوری های مورد نیاز جامعه و زمینه سازی برای اعتلای آنها

 

4)بستر سازی برای کسب شایستگی های اساسی وپایه در متربیان برای دستیابی  به مراتبی از حیات طیبه و پاسخگویی به نیازهای حال و آینده خود و جامعه

 

گزینه 1

 

40-حدیث از امام جواد (ص) تأکید به کدام مورد دارد؟ «مؤمن نیازمند توفیقی از خداوند است و اندرزگویی از خویشتن و پذیرش از کسی که او را نصیحت می کند»

1)انتقاد از پیروی پی چون و چرا از دیگران

2)مسئولیت همگانی برای مشارکت در اداره امور

3)مواجهه حردمندانه با مسائل و مشکلات

4)تحمل نقد و داشتن سعه صدر

گزینه 4

 

نمونه سوالات استخدامی مربی امور تربیتی مدارس
نمونه سوالات استخدامی مربی امور تربیتی مدارس
نمونه سوالات استخدامی مربی امور تربیتی مدارس

 

 

کالا ها و خدمات منتخب

  تازه ترین خبرها(روزنامه، سیاست و جامعه، حوادث، اقتصادی، ورزشی، دانشگاه و...)

  سایر خبرهای داغ

   ----------------        سیــاست و اقتصــاد با بیتوتــــه      ------------------

   ----------------        همچنین در بیتوته بخوانید       -----------------------

   X آموزش و مشاوره,آموزش علمی و کنکور

   Makan Inc.| All Rights Reserved - © 2013 - 2024